לימודי מחקר (דוקטורט)

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית מציע שלושה מסלולי לימודים לקראת תואר דוקטור – PH.D.

1. המסלול-לבעלי-תואר-מוסמך-בעבודה-סוציאלית

2. המסלול לבעלי תואר מוסמך עם תזה שאינם באים מעבודה סוציאלית

3. המסלול הישיר לתלמידים שהצטיינו בלימודי התואר הראשון ובשנה הראשונה ללימודי המוסמך.

 

ראש, תחום הוראה וסטודנטים ורכז תוכנית הדוקטורט, גב' שולי לוי

מזכירות חדר 317, טל': 58-81802 (02)

 

 

המסלול לבעלי תואר מוסמך בעבודה סוציאלית

 

הרשמה

רשאי להגיש מועמדות מי שממלא אחר ארבעת התנאים הבאים:

א. מי שקיבל את התואר "מוסמך אוניברסיטה" בציון משוקלל של 88 לפחות.

ב. מי שקיבל ציון בעבודת גמר (תזה) בתוכנית המוסמך של 90 לפחות.

ג. מי שקיבל הסכמתו של חבר סגל מדרגת מרצה בכיר ומעלה המוכן להדריכו בעבודת המחקר.

ד. עונה על דרישות תקנון הרשות לתלמידי מחקר.

תוכנית הלימודים

נוסף על עבודת המחקר שהתלמיד יעסוק בה, יהיה עליו להשתתף בלימודי השלמה לפי הנחיות המדריך והועדה המלווה שלו בתיאום עם יו"ר הועדה ללימודי דוקטורט בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ובאישור הרשות לתלמידי מחקר.

לימודי השלמה

על תלמידים בעלי תואר מוסמך בעבודה סוציאלית אשר כתבו עבודת גמר (תזה) ללמוד קורסים בהיקף של 6 שעות שנתיות (-12 נ"ז) ובממוצע ציונים של 85 ומעלה כנדרש ע"י הרשות לתלמידי מחקר.

 

 

 

המסלול לבעלי תואר מוסמך עם תיזה שאינם באים מעבודה סוציאלית

 

 נדרשים לימודי השלמה  בהיקף 6 נ"ז לפי הפירוט הבא:

א.        שורשים היסטוריים ופילוסופיים של הפרקטיקה בעבודה סוציאלית.

ב.        מדיניות רווחה בפרספקטיבה משווה.

ג.         קורס נוסף שייקבע על ידי המנחה בתיאום עם ראש תוכנית הדוקטורט. הקורס ייקבע בהתאם ללימודים קודמים של הסטודנט/ית מבין תחומי הלימוד הבאים:

- תיאוריות של התערבות במשפחה

- תיאוריות מתקדמות של אישיות

- תיאוריה ארגונית

- החברה האזרחית והמגזר השלישי.

 

בנוסף על הסטודנט ללמוד 12 נ"ז הקשורים לתוכנית הדוקטורט  בהתאם להחלטת הועדה המלווה.

 

מסלול ישיר לדוקטורט

 

* מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לכולם.

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד רואה במסלול הישיר לדוקטורט מסלול של הצטיינות אקדמית. מסלול זה מיועד לסטודנטים אשר סיימו את לימודי הבוגר ו/או את הסמסטר הראשון של לימודי המוסמך בהצטיינות רבה, ואשר מסוגלים להקדיש את עיקר זמנם ללימודים מתקדמים לקראת תואר דוקטור, וזאת כדי לסיים את הלימודים תוך חמש שנים (כולל לימודי המוסמך ולימודי הדוקטורט).

 

תנאי קבלה:

כאמור, ניתן להתקבל למסלול זה עם סיום הבוגר, או לאחר סמסטר א' בלימודי המוסמך.

 1. מסיימי תואר בוגר, שטרם התחילו את לימודי המוסמך:

זכאים להגיש מועמדות למסלול זה סטודנטים אשר:

- ציונם הסופי לבוגר הוא 94 ומעלה בעבודה סוציאלית או בתואר משיק אחר.

- קיבלו את ההסכמה של חבר/ת סגל מדרגת מרצה בכיר ומעלה מבית הספר להדריכם בעבודת הדוקטורט.

 

     2. סטודנטים הנמצאים בתכנית המוסמך:

זכאים להגיש מועמדות למסלול זה סטודנטים אשר:

- ציונם הסופי לבוגר הוא 94 ומעלה בעבודה סוציאלית או בתואר משיק אחר.

- סיימו את סמסטר א' של שנה א' ללימודי המוסמך בציון של 94 ומעלה (8 נ"ז לפחות).

- קיבלו הסכמה של חבר/ת סגל מדרגת מרצה בכיר ומעלה להדריכם בעבודת הדוקטורט.

 

הגשת בקשה:

על המועמדים שעומדים בקריטריונים להגיש בקשה בצירוף המסמכים הבאים:

 • הצהרת כוונות (עד שני עמודים)
 • 2 המלצות אקדמיות (כולל המלצה של מרצה מסמינר מחקר)
 • הצהרה של המנחה כי הוא מקבל/ת על עצמו להדריך את המועמד לדוקטורט
 • פירוט הניסיון במחקר של המועמד, במידה שקיים (לדוגמא, בסמינר מחקר, עזרה במחקר, וכדומה). (עד עמוד)
 • גיליונות ציונים
 • דוגמת כתיבה (כגון עבודה בקורס; יש לצרף רק עבודה שנכתבה לבד).

את הבקשה נא להפנות לראשת תחום הוראה וסטודנטים ורכזת לימודי הדוקטורט בביה"ס, גב' שולי לוי,shulil@savion.huji.ac.il

וועדת הדוקטורט תדון בבקשות הקבלה ותחזיר תשובות למועמדים, לפני תחילת שנת הלימודים (למתקבלים מהבוגר), או לפני תחילת סמסטר ב' (למתקבלים מהמוסמך).

 

מועדי ההגשה:

למסיימי תואר בוגר: עד ה-1.10

למסיימי סמסטר א' במוסמך: עד ה-1.3


מבנה לימודי המוסמך והיקפם:

תכנית הלימודים של כל סטודנט במסלול תיקבע ותותאם באופן אישי, באישור ראש תכנית ללימודי מוסמך הרלוונטי ויו"ר תכנית הדוקטורט בבית הספר.

הלימודים יכללו:

 1. סמינר מחקר – שייכתב באופן אישי (לא בקבוצה), במהלך שנה א' ללימודי המוסמך.

ניתן לקחת את סמינר המחקר:

 • כקורס שנתי בבית הספר במקביל לקורסי המחקר בשנה א' (יום לימודים נוסף);
 • מחוץ לבית הספר, במחלקה אחרת ו/או באוניברסיטה אחרת, באישור ראש תכנית ללימודי מוסמך הרלוונטי;
 • לכתוב אותו בהנחיית המנחה במהלך סמסטר ב' של שנה א'. התוצר יהיה עבודה סמינריונית, שחייבת לכלול גם מרכיב של מחקר אמפירי. יש להגיש את העבודה עד ה-30.9, ועליה לקבל את אישור ראש תכנית המוסמך הרלוונטי.

      2. סמינר תיזה בשנה ב', שבו יכתוב הסטודנט הצעה שבהמשך יוכל להשתמש בה כחלק מהצעת הדוקטורט.

סטודנטים במסלול הישיר צריכים לסיים את כל חובותיהם למוסמך תוך שנתיים.

סך כל נקודות הזכות למוסמך הנדרשות מתלמידי המסלול הישיר יהיה 32 נ"ז.

 

מעבר לשלב א' בדוקטורט והגשת הצעת הדוקטורט:

 1. המעבר לשלב א' בדוקטורט ייעשה לאחר סיום כל החובות לתואר המוסמך (ללא עבודת גמר ותוך שנתיים, כאמור), בציון ממוצע 92 לפחות.
 2. ניתן ומומלץ להתחיל לעבוד על הצעת הדוקטורט כבר במהלך לימודי המוסמך.
 3. הצעת המחקר לדוקטורט תוגש לרשות לתלמידי מחקר עד שנה לאחר סיום תואר המוסמך (כלומר: לא יאוחר מ-12 חודשים מתחילת שלב א' בדוקטורט).

פרישה או אי-עמידה בתנאים:

תלמיד אשר לא יעמוד בדרישות של סעיפים 1'-3' לעיל, יעזוב את המסלול הישיר ויסיים לימודיו כתלמיד מוסמך. במקרה כזה יפנה התלמיד לראש תכנית המוסמך הרלוונטי לבירור הדרישות ל: (1) השלמת תיזה, על מנת לסיים במסלול המחקרי, או (2) השלמת נ"ז על מנת לסיים במסלול לא מחקרי.

 

למסלול זה יתקבלו עד שני תלמידים בשנה.

תלמידים אלה יקבלו מלגת מצטיינים מבית הספר.

 

פרטי המלגה:

במהלך לימודי המוסמך, סטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט יקבלו פטור משכר לימוד.

לאחר המעבר שלהם לדוקטורט, סטודנטים אלה יקבלו מלגה שנתית בסך 40,000 ₪  לשנה, למשך 3 שנים. חידוש המלגה משנה לשנה יהיה מותנה בהתקדמות הסטודנט.

בפני הסטודנטים תהיה פתוחה גם האפשרות להגיש את מועמדותם למלגות נוספות:

 • מלגת הנשיא. אם יזכו במלגה זו, היא תחליף את מלגת בית הספר.
 • פרסים ומלגות אחרים שמוענקים מטעם בית הספר (למשל, מלגת מצטיינים במוסמך שמעניקה פטור משכר לימוד) – לא יינתן כפל פטורים/מלגות מטעם בית הספר.
 • מלגות חיצוניות (שלא דורשות השלמה מבית הספר): אם יזכו במלגות כאלה, המלגה של בית הספר תינתן בנוסף אליהן (עד לגובה הסכום המקסימאלי של מלגה שאותו מאפשרת האוניברסיטה לתלמידי דוקטורט).  

 

הרשות לתלמידי מחקר

תוכניות נוספות ומשולבות

 

תוכנית דוקטורט רב-תחומית (חברה-רוח-משפטים, עבודה סוציאלית וחינוך) המשותפת עם  Freie Universitat Berlin

העבודה צריכה להתמקד בתחום "זכויות אדם תחת לחץ" 

קול קורא להגשת מועמדות:   www.hr-up.net

ובו מידע מלא לגבי התמיכה האקדמית והכלכלית שהתכנית תציע.

התכנית פתוחה גם למועמדים/ות הרשומים/ות כבר ללימודי דוקטורט באוניברסיטה העברית. 

 

סמינר דוקטורנטים

 

מטרת הסמינר:

סמינר הדוקטורנטים/יות מספק מסגרת ללמידה הדדית אודות נושאי המחקר של דוקטורנטים וחברי סגל בית הספר והאוניברסיטה בכלל, ולמידה מניסיונם אודות סוגיות שונות (למשל, תיאורטיות, מתודולוגיות, פרוצודוראליות, ארגוניות, סוציו-תרבותיות, סוציו-פוליטיות, אתיות וכו'), ואתגרים בהם נתקלים במהלך עריכת מחקריהם, ואופן התמודדותם עם סוגיות ואתגרים אלה. אנו מעוניינים שסמינר הדוקטורנטים יהווה אחת הדרכים ליצירתה של קהילה אקדמית דינאמית, פעילה, אינטראקטיבית ותומכת, מחד, ואמצעי להתגבר על תחושות של ניכור ובדידות שמתעוררות מעת לעת בקרב דוקטורנטים, מאידך. חלה חובה על כל דוקטורנט/ית להשתתף בסמינר זה במשך שנתיים אקדמיות.

 

עבודת הדוקטורט

 

ההצעה לעבודת הדוקטורט.

התלמיד יכין בהנחיית המנחה תוכנית מחקר לעבודת הדוקטורט.

ההצעה תכלול ותקיף את כל ההיבטים הנדרשים להיכלל בהצעה, כמפורט בהנחיות הועדה לתלמידי מחקר.

ההצעה תובא לדיון בפני הוועדה המלווה (ראה להלן) לאחר שתאושר ע"י הועדה תועבר לאישור הרשות לתלמידי מחקר. לאחר שהרשות לתלמידי מחקר תאשר את תכנית המחקר רשאי התלמיד להירשם כתלמיד מחקר (שלב ב').

הועדה המלווה

עפ"י תקנות הרשות לתלמידי מחקר תמונה לכל תלמיד ועדה מלווה. בועדה זו ישתתפו בנוסף למדריך, אנשים/אנשי אקדמיה הקרובים לנושא המחקר של התלמיד. הרכב הועדה יוצע ע"י המדריך ויועבר לרשות לתלמידי מחקר אשר תמנה את הועדה המלווה. הועדה המלווה תעקוב אחרי מחקרו של התלמיד עד לשלב הגשת העבודה לשיפוט.

הערכת עבודת הדוקטורט

הערכת העבודה תעשה עפ"י הכללים והנהלים של הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

סמינר לתלמידי דוקטורט

התוכנית כוללת שני סמינרים לדוקטורנטים: אחד לסטודנטים הנמצאים בשלב א' ללימודים והשני לסטודנטים הנמצאים בשלב ב' ללימודים.

מרכז: פרופ' מימי איינשטדט

יתקיים פעמיים בחודש.

בסמינר זה דנים בסוגיות תיאורטיות, מתודולוגית,ארגוניות, אתניות ואחרות , בתכנון וביצוע עבודות המחקר לדוקטורט.

השתתפות בסמינר הינה חובה במשך שנתיים. 

 

התלמיד יירשם ל-03098-סמינר דוקטורנטים א' (בשנה הראשונה) או ל- 03099- סמינר דוקטורנטים ב' (בשנה השניה) אצל הרכז לתלמידי דוקטורט אורי שגיא

 

דוקטורט אסופת מאמרים

דוקטורט אסופת מאמרים בבית הספר לעבודה סוציאלית ייכתב בהתאם להנחיות הרשות לתלמידי מחקר (ראו כאן), בתוספת הכללים הבאים:

1) ‏מאמר אחד (לפחות) חייב להתפרסם או להתקבל לפרסום בכתב עת בעל שיפוט מדעי.

הבהרה לגבי פרק בספר:  אחד הפרקים של האסופה יכול להיות פרק בספר ערוך, אך זה חייב להיות פרק בעל אופי מחקרי (לעומת פרק שהוא רק סקירה, שאותו לא ניתן לכלול – כפי שגם לא ניתן לכלול מאמר סקירה שפורסם בכתב עת לאור כללי הרשות).  עם זאת, פרק בספר לא ממלא את דרישת בית הספר למאמר שמתפרסם/מתקבל לפרסום, בהיעדר שיפוט עמיתים, ולכן יבוא בנוסף למאמר שהתפרסם/התקבל לפרסום בכתב עת עם שיפוט מדעי.

2) ‏מאמר אחד (לפחות) צריך להיות של התלמיד/ה ככותב יחיד.

3) ‏ניתן לכלול במסגרת אותה אסופה מאמר(ים) בעברית ובאנגלית, אך מאמר אחד לפחות מתוך השלושה חייב להיכתב באנגלית.

הבהרה לגבי שילוב שפות: כאשר יש כוונה לשלב מאמרים בשתי שפות יש לפנות לרשות לתלמידי מחקר ולידע אותם על כך ועל הסיבה האקדמית להחלטה זו (כגון: הכוונה לפרסם את אחד המאמרים בעברית), לשם קבלת אישור פורמאלי. פרקי המבוא והדיון של האסופה צריכים להיכתב בשפה בה נכתבו מרבית המאמרים.

במקרים מיוחדים בהם מתעוררים קשיים סביב הכללים הללו, יש לפנות לוועדת הדוקטורט (maayan.davidov@mail.huji.ac.il‏).

תנאי מעבר

 

כתנאי מעבר לשנה ב' והמשך הלימודים במסגרת המסלול הישיר על התלמיד לסיים בהצלחה את הקורסים בתוכנית הלימודים המלאה שלהם בשנה א' (12 ש"ש = 24 נ"ז, ללא ההשלמות) בציון ממוצע של 90 לפחות.

תנאי מעבר למעמד של תלמיד מחקר (שלב א').

תלמידי המסלול הישיר יורשו להרשם כתלמיד מחקר (שלב א') אם יעמדו בתנאים הבאים:

א. סיימו תכנית מלאה בהקף 39 נ"ז של לימודי מוסמך.

ב. יתקשרו למדריך אשר יהיה מוכן לקבל על עצמו את הדרכתם בעבודת הדוקטורט.

ג. עומדים בתקנון הרשות לתלמידי מחקר.

לאחר שהתקבל כתלמיד מחקר שלב א', תלמיד המסלול הישיר לדוקטורט, יידרש ע"י הרשות לתלמידי מחקר, ללמוד לימודי השלמה בהיקף של 6 ש"ש (12 נ"ז).

קבלת תואר מוסמך בעבודה סוציאלית במהלך הלימודים במסלול ישיר לדוקטורט.

תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יהיה זכאי לתואר מוסמך לאחר שצבר את כל נקודות הזכות הדרושות לתואר מוסמך במסלול מחקר .

קבלת תואר מוסמך למי שפורש מהמסלול הישיר

תלמיד אשר לא עמד בדרישות התכנית כנ"ל במועדים ובתנאים הנדרשים או מי שיבחר לפרוש מן המסלול הישיר יוכל להשלים את לימודי המוסמך, בהתאם לדרישות תוכנית המוסמך, ולקבל תואר מוסמך.

 

מלגות ופרסים לתלמידי דוקטורט

בית הספר מעניק פרסים ומלגות בתמיכת התורמים והקרנות הבאות:

פרס ע"ש ברכה בן-צבי למצוינות ולחדשנות בחקר העבודה הסוציאלית והרווחה החברתיתל - לקול קורא לשנת תש"ף, לחצו כאן

המלגה ע"ש נירה שנהר לכתיבה בנושא קליטת עליה בישראל או בתחום החברה האזרחית - לקול קורא לשנת תש"ף, לחצו כאן

קול קורא למלגות לתלמידי מחקר מצטיינים  מטעם ביה״ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית - לקול קורא לשנת תש"ף, לחצו כאן

קול קורא למלגה ע"ש מרסל ופנינה פינצ'בסקי לתלמידי מחקר מצטיינים - לקול קורא לשנת תש"ף, לחצו כאן

קול קורא למלגה מטעם בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד לעידוד סיום כתיבת עבודת הדוקטורט - לקול קורא לשנת תש"ף, לחצו כאן


מלגות נשיא:

בכל שנה מעניקה האוניברסיטה  בשיתוף ביה"ס מלגות נשיא לדוקטורנטים מצטיינים.

"קול קורא" מופץ בכל שנה במהלך חודש ינואר ומתפרסם באתר הכללי של האוניברסיטה.

 

פרטים נוספים בנושא מלגות ניתן לקבל אצל אורי שגיא במייל oris@savion.huji.ac.il

 

תלמידי/ות המחקר (דוקטורנטים)