לימודי מחקר (דוקטורט)

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית מציע שלושה מסלולי לימודים לקראת תואר דוקטור – PH.D.

1. המסלול-לבעלי-תואר-מוסמך-בעבודה-סוציאלית

2. המסלול לבעלי תואר מוסמך עם תזה שאינם באים מעבודה סוציאלית

3. המסלול הישיר לתלמידים שהצטיינו בלימודי התואר הראשון ובשנה הראשונה ללימודי המוסמך.

 

רכז תלמידי דוקטורט, מר אורי שגיא

מזכירות חדר 425, טל': 58-81802 (02)

 

 

המסלול לבעלי תואר מוסמך בעבודה סוציאלית

 

הרשמה

רשאי להגיש מועמדות מי שממלא אחר ארבעת התנאים הבאים:

א. מי שקיבל את התואר "מוסמך אוניברסיטה" בציון משוקלל של 88 לפחות.

ב. מי שקיבל ציון בעבודת גמר (תזה) בתוכנית המוסמך של 90 לפחות.

ג. מי שקיבל הסכמתו של חבר סגל מדרגת מרצה בכיר ומעלה המוכן להדריכו בעבודת המחקר.

ד. עונה על דרישות תקנון הרשות לתלמידי מחקר.

תוכנית הלימודים

נוסף על עבודת המחקר שהתלמיד יעסוק בה, יהיה עליו להשתתף בלימודי השלמה לפי הנחיות המדריך והועדה המלווה שלו בתיאום עם יו"ר הועדה ללימודי דוקטורט בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ובאישור הרשות לתלמידי מחקר.

לימודי השלמה

על תלמידים בעלי תואר מוסמך בעבודה סוציאלית אשר כתבו עבודת גמר (תזה) ללמוד קורסים בהיקף של 6 שעות שנתיות (-12 נ"ז) ובממוצע ציונים של 85 ומעלה כנדרש ע"י הרשות לתלמידי מחקר.

 

 

 

המסלול לבעלי תואר מוסמך עם תיזה שאינם באים מעבודה סוציאלית

 

 נדרשים לימודי השלמה  בהיקף 6 נ"ז לפי הפירוט הבא:

א.        שורשים היסטוריים ופילוסופיים של הפרקטיקה בעבודה סוציאלית.

ב.        מדיניות רווחה בפרספקטיבה משווה.

ג.         קורס נוסף שייקבע על ידי המנחה בתיאום עם ראש תוכנית הדוקטורט. הקורס ייקבע בהתאם ללימודים קודמים של הסטודנט/ית מבין תחומי הלימוד הבאים:

- תיאוריות של התערבות במשפחה

- תיאוריות מתקדמות של אישיות

- תיאוריה ארגונית

- החברה האזרחית והמגזר השלישי.

 

בנוסף על הסטודנט ללמוד 12 נ"ז הקשורים לתוכנית הדוקטורט  בהתאם להחלטת הועדה המלווה.

 

מסלול ישיר לדוקטורט

 

מסלול זה מיועד לתלמידים נבחרים אשר סיימו את לימודי הבוגר ואת השנה הראשונה ללימודי המוסמך בהצטיינות רבה, ואשר מסוגלים להקדיש את מלוא זמנם ללימודים מתקדמים לקראת תואר דוקטור, וזאת כדי לסיים את הלימודים תוך חמש שנים כולל לימודי המוסמך והשלמות. לתלמידים אלה תותאם תוכנית מיוחדת, עפ"י הקווים המנחים המפורטים בסעיף 2 להלן.

הרשמה

- זכאי להגיש מועמדות למסלול זה מי שציונו הסופי לבוגר 90 לפחות.

- זכאי להגיש מועמדות למסלול זה מי שסיים את לימודי שנה א' במוסמך בציון של 92 לפחות.

על המועמדים שעומדים בקריטריונים אלה לפנות למזכיר לענייני הוראה של ביה"ס על מנת לברר את המשך התהליך.

מספר המקומות במסלול זה מוגבל.

 

 

מבנה הלימודים והיקפם

תלמידים במסלול הישיר לדוקטורט ירשמו לתוכנית המוסמך וילמדו שנתיים בתוכנית לימודים מלאה, במסגרת לימודי המוסמך (מגמת מחקר). תוכנית לימודיהם תיבנה בהתאם ללימודים המתקדמים המתוכננים ותיקבע באישור ראש התוכנית ללימודי מוסמך ויו"ר הועדה ללימודי דוקטורט בבית הספר.

א. מבנה תוכנית הלימודים יהיה דומה לנדרש במגמת המחקר בתוכנית המוסמך עם אפשרות

לשינויים קלים על סמך ייעוץ אישי (כולל שני סמינרי מחקר)

 סך כל נקודות הזכות הנדרשות מתלמידי המסלול הישיר יהיה 38 נ"ז.

ב. במקום עבודת גמר, תלמיד המסלול הישיר   יכתוב הצעת מחקר לעבודת הדוקטורט (=הצעת מחקר)  ויהיה  רשאי להגישה לרשות לתלמידי מחקר, לאחר רישומו כתלמיד מחקר שלב א' (ראה להלן תנאי המעבר למעמד של תלמיד מחקר – שלב א').

ג. תלמיד המסלול הישיר יידרש ללמוד בשנה הראשונה ללימודיו קורסים בהיקף של 12 שעות שנתיות (24 נ"ז) לפחות. בממוצע ציוניו של 90 ומעלה.

ד. על תלמידי המסלול הישיר ללמוד את שעורי החובה המשותפים לכל התלמידים בתוכנית המוסמך (לוח א' במערך השיעורים).

ה. בתכנית המסלול הכללי-האינטגרטיבי (לוח ב' במערך השיעורים); המגמה לטיפול ישיר (לוח ג' במערך השיעורים); והמגמה למדיניות ומינהל של שרותי רווחה (לוח ד' במערך השיעורים). התלמיד יתקבל לאחת מאלה. מתוך 38 נ"ז הנדרשות בתוכנית, 18 נ"ז משותפות לכל התלמידים ו- 18 נ"ז ייחודיות לכל מגמה, בהתאם ללוחות שבמערך השיעורים. על פי החלטת ראש התכנית, והתלמיד יחוייב גם קורס קריאה, במשקל של 2 נ"ז.

לעיון במערך השיעורים לחץ כאן במערך השעורים מוצגים שיעורי חובה (לוח א'); סעיף ה' לעיל; שעורי המגמה הכללית-אינטגרטיבית (לוח ב'), המגמה לטפול ישיר (לוח ג') והמגמה למדיניות וקהילה (לוח ד') סעיף ו' לעיל.

תכנית הלימודים מאפשרת לבחור בשיעורי הבחירה כך שיהוו "התמחות". מוצעות התמחויות בילדים ומשפחה, עבודה קהילתית, טראומה ושיקום בריאות הנפש. במסגרת המגמה למדיניות  וקהילה ,ניתן ללמוד להתמחות במדיניות חברתית או להתמחות במנהל שרותי רווחה. להסברים על ההתמחיות ראה פרק זה בתכנית המוסמך בעבודה סוציאלית.

 

הרשות לתלמידי מחקר

תוכניות נוספות ומשולבות

 

תוכנית דוקטורט רב-תחומית (חברה-רוח-משפטים, עבודה סוציאלית וחינוך) המשותפת עם  Freie Universitat Berlin

העבודה צריכה להתמקד בתחום "זכויות אדם תחת לחץ" 

קול קורא להגשת מועמדות:   www.hr-up.net

ובו מידע מלא לגבי התמיכה האקדמית והכלכלית שהתכנית תציע.

התכנית פתוחה גם למועמדים/ות הרשומים/ות כבר ללימודי דוקטורט באוניברסיטה העברית. 

 

סמינר דוקטורנטים

 

מטרת הסמינר:

סמינר הדוקטורנטים/יות מספק מסגרת ללמידה הדדית אודות נושאי המחקר של דוקטורנטים וחברי סגל בית הספר והאוניברסיטה בכלל, ולמידה מניסיונם אודות סוגיות שונות (למשל, תיאורטיות, מתודולוגיות, פרוצודוראליות, ארגוניות, סוציו-תרבותיות, סוציו-פוליטיות, אתיות וכו'), ואתגרים בהם נתקלים במהלך עריכת מחקריהם, ואופן התמודדותם עם סוגיות ואתגרים אלה. אנו מעוניינים שסמינר הדוקטורנטים יהווה אחת הדרכים ליצירתה של קהילה אקדמית דינאמית, פעילה, אינטראקטיבית ותומכת, מחד, ואמצעי להתגבר על תחושות של ניכור ובדידות שמתעוררות מעת לעת בקרב דוקטורנטים, מאידך. חלה חובה על כל דוקטורנט/ית להשתתף בסמינר זה במשך שנתיים אקדמיות.

 

עבודת הדוקטורט

 

ההצעה לעבודת הדוקטורט.

התלמיד יכין בהנחיית המנחה תוכנית מחקר לעבודת הדוקטורט.

ההצעה תכלול ותקיף את כל ההיבטים הנדרשים להיכלל בהצעה, כמפורט בהנחיות הועדה לתלמידי מחקר.

ההצעה תובא לדיון בפני הוועדה המלווה (ראה להלן) לאחר שתאושר ע"י הועדה תועבר לאישור הרשות לתלמידי מחקר. לאחר שהרשות לתלמידי מחקר תאשר את תכנית המחקר רשאי התלמיד להירשם כתלמיד מחקר (שלב ב').

הועדה המלווה

עפ"י תקנות הרשות לתלמידי מחקר תמונה לכל תלמיד ועדה מלווה. בועדה זו ישתתפו בנוסף למדריך, אנשים/אנשי אקדמיה הקרובים לנושא המחקר של התלמיד. הרכב הועדה יוצע ע"י המדריך ויועבר לרשות לתלמידי מחקר אשר תמנה את הועדה המלווה. הועדה המלווה תעקוב אחרי מחקרו של התלמיד עד לשלב הגשת העבודה לשיפוט.

הערכת עבודת הדוקטורט

הערכת העבודה תעשה עפ"י הכללים והנהלים של הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

סמינר לתלמידי דוקטורט

התוכנית כוללת שני סמינרים לדוקטורנטים: אחד לסטודנטים הנמצאים בשלב א' ללימודים והשני לסטודנטים הנמצאים בשלב ב' ללימודים.

מרכז: פרופ' מימי איינשטדט

יתקיים פעמיים בחודש.

בסמינר זה דנים בסוגיות תיאורטיות, מתודולוגית,ארגוניות, אתניות ואחרות , בתכנון וביצוע עבודות המחקר לדוקטורט.

השתתפות בסמינר הינה חובה במשך שנתיים. 

 

התלמיד יירשם ל-03098-סמינר דוקטורנטים א' (בשנה הראשונה) או ל- 03099- סמינר דוקטורנטים ב' (בשנה השניה) אצל הרכז לתלמידי דוקטורט אורי שגיא

 

דוקטורט אסופת מאמרים

דוקטורט אסופת מאמרים בבית הספר לעבודה סוציאלית ייכתב בהתאם להנחיות הרשות לתלמידי מחקר (ראו כאן), בתוספת הכללים הבאים:

1) ‏מאמר אחד (לפחות) חייב להתפרסם או להתקבל לפרסום בכתב עת בעל שיפוט מדעי.

הבהרה לגבי פרק בספר:  אחד הפרקים של האסופה יכול להיות פרק בספר ערוך, אך זה חייב להיות פרק בעל אופי מחקרי (לעומת פרק שהוא רק סקירה, שאותו לא ניתן לכלול – כפי שגם לא ניתן לכלול מאמר סקירה שפורסם בכתב עת לאור כללי הרשות).  עם זאת, פרק בספר לא ממלא את דרישת בית הספר למאמר שמתפרסם/מתקבל לפרסום, בהיעדר שיפוט עמיתים, ולכן יבוא בנוסף למאמר שהתפרסם/התקבל לפרסום בכתב עת עם שיפוט מדעי.

2) ‏מאמר אחד (לפחות) צריך להיות של התלמיד/ה ככותב יחיד.

3) ‏ניתן לכלול במסגרת אותה אסופה מאמר(ים) בעברית ובאנגלית, אך מאמר אחד לפחות מתוך השלושה חייב להיכתב באנגלית.

הבהרה לגבי שילוב שפות: כאשר יש כוונה לשלב מאמרים בשתי שפות יש לפנות לרשות לתלמידי מחקר ולידע אותם על כך ועל הסיבה האקדמית להחלטה זו (כגון: הכוונה לפרסם את אחד המאמרים בעברית), לשם קבלת אישור פורמאלי. פרקי המבוא והדיון של האסופה צריכים להיכתב בשפה בה נכתבו מרבית המאמרים.

במקרים מיוחדים בהם מתעוררים קשיים סביב הכללים הללו, יש לפנות לוועדת הדוקטורט (maayan.davidov@mail.huji.ac.il‏).

תנאי מעבר

 

כתנאי מעבר לשנה ב' והמשך הלימודים במסגרת המסלול הישיר על התלמיד לסיים בהצלחה את הקורסים בתוכנית הלימודים המלאה שלהם בשנה א' (12 ש"ש = 24 נ"ז, ללא ההשלמות) בציון ממוצע של 90 לפחות.

תנאי מעבר למעמד של תלמיד מחקר (שלב א').

תלמידי המסלול הישיר יורשו להרשם כתלמיד מחקר (שלב א') אם יעמדו בתנאים הבאים:

א. סיימו תכנית מלאה בהקף 39 נ"ז של לימודי מוסמך.

ב. יתקשרו למדריך אשר יהיה מוכן לקבל על עצמו את הדרכתם בעבודת הדוקטורט.

ג. עומדים בתקנון הרשות לתלמידי מחקר.

לאחר שהתקבל כתלמיד מחקר שלב א', תלמיד המסלול הישיר לדוקטורט, יידרש ע"י הרשות לתלמידי מחקר, ללמוד לימודי השלמה בהיקף של 6 ש"ש (12 נ"ז).

קבלת תואר מוסמך בעבודה סוציאלית במהלך הלימודים במסלול ישיר לדוקטורט.

תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יהיה זכאי לתואר מוסמך לאחר שצבר את כל נקודות הזכות הדרושות לתואר מוסמך במסלול מחקר .

קבלת תואר מוסמך למי שפורש מהמסלול הישיר

תלמיד אשר לא עמד בדרישות התכנית כנ"ל במועדים ובתנאים הנדרשים או מי שיבחר לפרוש מן המסלול הישיר יוכל להשלים את לימודי המוסמך, בהתאם לדרישות תוכנית המוסמך, ולקבל תואר מוסמך.

 

מלגות ופרסים לתלמידי דוקטורט

 

בית הספר מעניק פרסים ומלגות בתמיכת התורמים והקרנות הבאות:

מענק לתזה או דוקטורט בתחום של מוגבלות שכלית :  http://www.kshalem.org.il/pages/item/136

-פרס ע"ש ברכה בן-צבי למצוינות ולחדשנות בחקר העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית

-מלגה ע"ש נירה שנהר לכתיבה בנושא קליטת עליה בישראל או בתחום החברה האזרחית

-מלגה ע"ש לואיס ורבקה שנפילד

-מלגה ע"ש שולמית יוסופוביץ

-מלגה ע"ש פרופ' מילטון רוזנבאום

-מלגה ע"ש איימי רוזנברג


מלגות נשיא:

בכל שנה מעניקה האוניברסיטה  בשיתוף ביה"ס מלגות נשיא לדוקטורנטים מצטיינים.

"קול קורא" מופץ בכל שנה במהלך חודש ינואר ומתפרסם באתר הכללי של האוניברסיטה.

מלגת הופמן לתלמידי דוקטורט  

מלגות מכון טרומן לתלמידי דוקטורט ופוסט דוקטורט

מענק לדוקטורנטים לקראת סיום כתיבת עבודת המחקר.

פרטים נוספים בנושא מלגות ניתן לקבל אצל אורי שגיא  במייל oris@savion.huji.ac.il