תואר בוגר

מידע כללי

ראשת תוכנית הבוגר: פרופ' שלהבת עטר שוורץ

 רכז לימודי בוגר:  מר  דוד חסידים

רכזת תלמידים: גב' הדס סנדמן

דוא"ל מזכירות : bsw@savion.huji.ac.il

מזכירות לימודי בוגר -  טל':  02-5882202, 02-5882190  חדר 310

פקס: 02-5880208

שעות הקבלה לתלמידים: בימים א'-ה' 09:00 - 15:00.


מטרת תוכנית לימודי הבוגר
מטרת התוכנית להקנות לתלמידיה ידע שיאפשר תיכנון וביצוע התערבות תכליתית-שיטתית והפעלת מערכת שיקולים לקבלת החלטות מקצועיות לשיפור רווחתם של אנשים.

זאת באמצעות:
1.      פיתוח מודעות והבנה של האדם, התפתחותו הפסיכו-סוציאלית, מקומו בחברה, תפקידי החברה והתחייבויותיה

         כלפי האדם. הקניית מערכת הערכים שבתוכה פועל מקצוע העבודה הסוציאלית אשר מהווה בסיס והכוונה להצבת

         מטרות שירות ולהחלטה על כווני התערבות.

2.      הכרה והבנה של התהליכים החברתיים והכלכליים המשפיעים על אנשים בחברה בכלל ובמדינת ישראל בפרט, וכן

         הבנה של מושגי יסוד במדעי החברה וההתנהגות המתייחסים להתנהגות אישית וחברתית שהידע המקצועי בעבודה

         סוציאלית שואב מהם.

3.      הבנה של ההטרוגניות ושל הצרכים הייחודיים של קבוצות שונות בחברה.

4.      הכרה של מערכות שרותי הרווחה לרבות שירותים מיוחדים לקבוצות חברתיות מסוימות.

5.      ידע ומיומנויות בבחירה ובהפעלה של שיטות התערבות שונות המיועדות להשגת שיפור ו/או מניעה של התנהגויות

         ומצבים בלתי רצויים בפרטים, משפחות, קבוצות וקהילה.

6.      יכולת בחירה, הפעלה והערכה של ידע מקצועי על סמך שיקולים מדעיים-מחקריים.

7.      הבנה של תהליכי הפקת ידע מקצועי כולל ועריכת מחקר וכן ומיומנות בשימוש בהם לבקרה והערכה של שירותים

         והתערבויות מקצועיות.

8.      הקניית אחריות מקצועית, המבוססת על קריטריונים של אפקטיביות ויעילות.

9.      הקניית מודעות לצורך בהערכה ובעדכון מתמידים של הידע והמיומנויות המקצועיים של העובד הסוציאלי, לאור צרכי

         החברה וצרכי הנזקקים ולאור התפתחויות בידע  המקצועי.

 

בוגר בעבודה סוציאלית


מידע כללי

ראשת תוכנית הבוגר: פרופ' שלהבת עטר שוורץ

 רכז לימודי בוגר:  מר  דוד חסידים

רכזת תלמידים: גב' הדס סנדמן

דוא"ל מזכירות : bsw@savion.huji.ac.il

מזכירות לימודי בוגר -  טל':  02-5882202, 02-5882190  חדר 310

פקס: 02-5880208

שעות הקבלה לתלמידים: בימים א'-ה' 09:00 - 15:00.


מטרת תוכנית לימודי הבוגר
מטרת התוכנית להקנות לתלמידיה ידע שיאפשר תיכנון וביצוע התערבות תכליתית-שיטתית והפעלת מערכת שיקולים לקבלת החלטות מקצועיות לשיפור רווחתם של אנשים.

זאת באמצעות:
1.      פיתוח מודעות והבנה של האדם, התפתחותו הפסיכו-סוציאלית, מקומו בחברה, תפקידי החברה והתחייבויותיה

         כלפי האדם. הקניית מערכת הערכים שבתוכה פועל מקצוע העבודה הסוציאלית אשר מהווה בסיס והכוונה להצבת

         מטרות שירות ולהחלטה על כווני התערבות.

2.      הכרה והבנה של התהליכים החברתיים והכלכליים המשפיעים על אנשים בחברה בכלל ובמדינת ישראל בפרט, וכן

         הבנה של מושגי יסוד במדעי החברה וההתנהגות המתייחסים להתנהגות אישית וחברתית שהידע המקצועי בעבודה

         סוציאלית שואב מהם.

3.      הבנה של ההטרוגניות ושל הצרכים הייחודיים של קבוצות שונות בחברה.

4.      הכרה של מערכות שרותי הרווחה לרבות שירותים מיוחדים לקבוצות חברתיות מסוימות.

5.      ידע ומיומנויות בבחירה ובהפעלה של שיטות התערבות שונות המיועדות להשגת שיפור ו/או מניעה של התנהגויות

         ומצבים בלתי רצויים בפרטים, משפחות, קבוצות וקהילה.

6.      יכולת בחירה, הפעלה והערכה של ידע מקצועי על סמך שיקולים מדעיים-מחקריים.

7.      הבנה של תהליכי הפקת ידע מקצועי כולל ועריכת מחקר וכן ומיומנות בשימוש בהם לבקרה והערכה של שירותים

         והתערבויות מקצועיות.

8.      הקניית אחריות מקצועית, המבוססת על קריטריונים של אפקטיביות ויעילות.

9.      הקניית מודעות לצורך בהערכה ובעדכון מתמידים של הידע והמיומנויות המקצועיים של העובד הסוציאלי, לאור צרכי

         החברה וצרכי הנזקקים ולאור התפתחויות בידע  המקצועי.

 

 

סדר הלימודים ותנאי מעבר בלימודי הבוגר בעבודה סוציאלית

 

פרטים על תנאי המעבר משנה א' לשנה ב', תנאי המעבר משנה ב' לשנה ג', פיצול הלימודים, בחינות, עבודות וציונים, ייעוץ במהלך שנת הלימודים ועוד.

 תנאי מעבר - ת ש ע "ח

כללי

מצופה מתלמיד בלימודי הבוגר בעבודה סוציאלית שהתנהגותו תהיה הולמת את כללי ההתנהגות המקצועית המחייבים את מי שמתעתד להיות עובד סוציאלי (ראה קוד האתיקה המקצועית של העובד הסוציאלי בישראל של האגודה לקדום העבודה הסוציאלית בישראל)   תלמיד שהתנהגותו אינה הולמת כללים אלה יובא לדיון בפני ועדת משמעת של האוניברסיטה.

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

1.  על מנת לעבור לשנה ב' על התלמיד לקבל ציון "עובר" לפחות (60) בכל אחד מהקורסים של שנה א' וממוצע משוקלל של 70 לפחות. בנוסף לכך נדרש סף מעבר של 70 (או "פטור") באנגלית ולתלמידי חו"ל סף מעבר של 75 בלימודי הכנה בעברית ברמה ו' (או אישור על "פטור"). (ראה פירוט הדרישות לגבי שפות, בנהלי הוראה ולימודים באתר האוניברסיטה .

2.  תלמיד שנכשל ו/או לא ניגש לבחינה בקורס או שניים בשנה א' (בתנאי שהיקפם הכולל אינו עולה על 6 נ"ז) רשאי לעבור לשנה ב' (באשור של היועצת לתלמידי בוגר) אם השיג ממוצע משוקלל של 70 לפחות בכל הקורסים שנכללו בתוכנית לימודיו בשנה א' (כולל הקורסים שנכשל בהם). בשנה ב' יהיה עליו להשלים קורסים של שנה א' אשר נכשל בהם, או לא ניגש לבחינות או לא מילא את כל מטלות הקורסים.

3.  תלמיד שנכשל ו/או לא ניגש לבחינות בשלשה קורסים ו/או לא השיג הממוצע הדרוש בלימודי שנה א', אינו זכאי לעבור לשנה ב'. תלמיד שנכשל בארבעה קורסים או יותר,  לימודיו בביה"ס יופסקו .

4.   תלמיד אשר לא עמד בתנאי המעבר זכאי לחזור על שנה א' כולה או חלק ממנה בניסיון לעמוד שנית בתנאי המעבר. אם יחזור על פחות מ- 12 ש"ש יוכל לבקש ללמוד מספר קורסים משנה ב' עד למכסה של 12 ש"ש (כולל חזרה על עברית ו/או אנגלית).

5.  תלמיד החוזר על לימודיו בשנה א' ובניסיון השני לא הצליח לתקן את הישגיו ולעמוד בתנאי המעבר לשנה ב', לימודיו בבית-הספר יופסקו .

6.  תלמיד אשר קיבל אישור מראש לפצל לימודיו, יידרש להשיג ממוצע כולל של 70 בכל לימודי שנה א' (שלמד בשנתו הראשונה והשניה) על מנת שיורשה להמשיך ללמוד. אם למד בשנתו השניה גם קורסים של שנה ב' יוכלו הציונים של הקורסים הללו להיכלל בחישוב הממוצע אם הם משפרים את הממוצע של התלמיד.

תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'

לימוד בשנה ג' מותנה בהשלמת כל לימודי שנה א' ולימודי החובה של שנה ב', קורסים עיונים והכשרה מקצועית כאחד.
ביה"ס רשאי להפעיל שיקול דעת ולאפשר לסטודנט של עמד בדרישות אלה ללמוד מס' מוגבל של קורסים משנה ג' במקביל להשלמת החובות בהם נכשל בשנה ב'. 

דרישות מוקדמות: עמידה בציון חיובי בשעורים של שנה מוקדמת תנאי להשתתפות בשעורים של שנה מתקדמת. הפרוט ברשימת השעורים.

פיצול לימודים

1. על   תלמיד המעוניין לפצל את שנת לימודיו  בשנה השניה או השלישית לקבל את אישור היועצת לתלמידי בוגר.

2. תלמיד המפצל לימודי שנה א' חייב ללמוד בשנה הראשונה ללימודיו את הקורסים הבאים:(*)

 03102--מבוא לעבודה סוציאלית א'

03103 -מבוא לעבודה סוציאלית ב'

03130- התפתחות האדם במשפחה א'

03138-התפתחות האדם במשפחה ב'

03105-סוציולוגיה: מושגי יסוד.

03106-פסיכולוגיה: מושגי יסוד.

03111-סטטיסטיקה: מושגי יסוד.

אנגלית ו/או עברית.

(*) הדברים אינם מתיחסים לתלמידי התכנית המשותפת משפטים ועבודה סוציאלית, בה פיצול שנה א נעשה בדרך שונה.

יש לברר את הנוהל במזכירות הפקולטה למשפטים.

3. תלמיד המפצל לימודיו זכאי לשלם שכר לימוד חלקי. על דרכי החישוב של שכר הלימוד, ראה אתר האנויברסיטה>סטודנטים>נהלי שכר  לימוד

בחינות, עבודות וציונים

ראה תקנות בנושא בחינות באתר האוניברסיטה

ראה תקנות בנושא מטלות בכתב: באתר האוניברסיטה

ייעוץ במהלך שנת הלימודים

בית הספר ממנה מורה יועץ/ת, אשר עומד/ת לרשות התלמידים על מנת שיוכלו להפיק תועלת מרבית מלימודיהם.

תלמידים בעלי ליקויי למידה יפנו אל המזכירה לעניני הוראה ותלמידים. פניות להתאמות בבחינות ובעבודות יש להגיש לה בצרוף מסמכים קבילים. לברור נוהלי הפניה ולבקשת הקלות יש לפנות אל מזכירות הבוגר.

בבעיות הקשורות לתוכנית הלימודים האישית של כל תלמיד, פטור מקורסים, חיוב ללמוד קורסים וכו' יש לפנות ישירות אל היועצת לתלמידי בוגר.

בתשע"ג היועצת היא ד"ר ענת אפשטיין. שעות הקבלה תתפרסמנה על לוחות המודעות וב"שעות קבלה" בתפריט מידע לתלמידים באתר זה.

ציון גמר וזכאות לתואר

ראה תקנות בנושא באתר האוניברסיטה

 

מערכת שעות

מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט - עוד יתכנו שינויים!

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'מערכת שעות לשנה"ל תשע"ח 

שנה א'
שנה ב'
שנה ג'

 

מערכת שעות לשנת תשע"ז

מערכת שעות לשנה א'

מערכת שעות לשנה ב'

מערכת שעות לשנה ג'

תואר בוגר משותף עם מדעי החברה, הרוח, מנהל עסקים, קרימינולוגיה ומשפטים (עד שנת תשע"ח)

 

 

בוגר בעבודה סוציאלית

 

   

תואר בוגר משותף בעבודה סוציאלית ומדעי החברה

 

תואר בוגר משותף בעבודה סוציאלית ומדעי הרוח

 

 

תואר בוגר משותף בעבודה סוציאלית ומנהל עסקים

 

תואר בוגר בעבודה סוציאלית והחוג לקרמינולוגיה

 

 

תוכנית משותפת לבוגר במשפטים ועבודה סוציאלית

 

 

 

   

תואר בוגר משותף בעבודה סוציאלית ומדעי החברה

 

תואר בוגר משולב של בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית עם הפקולטה למדעי החברה (430)

רלוונטי רק למי שהתחיל את לימודיו עד לשנת הלימודים תשע"ח

 

ראשת תוכנית הבוגר: פרופ' שלהבת עטר שוורץ

רכז לימודי בוגר:  מר  דוד חסידים

רכזת תלמידים: גב' הדס סנדמן

דוא"ל מזכירות : bsw@savion.huji.ac.il

מזכירות לימודי בוגר -  טל':  02-5882202, 02-5882190  חדר 310

פקס : 02-5880208

שעות הקבלה לתלמידים: בימים א'-ה' 09:00 - 15:00.

 

 

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית והפקולטה למדעי החברה  מציעים, החל מתשע"ג,  תוכנית  לימודים משולבת לתואר ראשון בעבודה סוציאלית עם תואר ראשון בחוג אחד במדעי החברה.  התכנית פתוחה למספר מצומצם של תלמידים על פי קריטריונים של הצטיינות.

על פי התוכנית יוכלו סטודנטים ללמוד בבית הספר לעבודה סוציאלית ובחוג נוסף במדעי החברה על פי בחירתם. בסיום יוענק לסטודנט/ית תואר בעבודה סוציאלית לצד תואר בחוג במדעי החברה. התואר יינתן  בתעודה אחת חתומה על ידי שני הדיקנים, במעמד חלוקת התעודות בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.

מטרות התוכנית:

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד עבודה סוציאלית ומחפשים גם אתגרים אקדמיים ושילובים מעניינים מתחומי מדעי החברה  אשר יעשירו את הלמידה שלהם ויעמיקו אותה.

הידע הנוסף יעשיר ויגוון את המחקר והפרקטיקה  בתחום העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית.התכנית תאפשר לתלמידים עיסוק בתכנים אינטלקטואליים ומחקרים במגוון רחב של נושאים עם אפיקים פרקטיים בעלי משמעות חברתית ואישית.

תנאי קבלה:

מוזמנים להירשם לתכנית המשולבת מועמדים מצטיינים העומדים בחתך הקבלה הן של עבודה סוציאלית והן של החוג במדעי החברה. מתוך המועמדים הללו ייבחרו עד 10 תלמידים בעלי חתך הקבלה הגבוה ביותר.

משך הלימודים:

משך הלימודים בתכנית המשולבת עומד על 4 שנים. שכר הלימוד עומד על 400% לפחות. 

מבנה הלימודים:

היקף הלימודים בע"ס נע בין 96-122 וזאת ביחס לכמות הפטורים שתלמיד מקבל על סמך לימודים בפקולטה למדעי החברה. התלמיד ידרש ללמוד 60 נקודות זכות במדעי החברה.

לפרטים על החוגים מהפקולטה למדעי החברה אותם ניתן ללמוד בתכנית זו, יש לפנות לגב' רונית ששון, המזכירה לעניני הוראה ותלמידים של הפקולטה למדעי החברה, בדוא"ל  ל- ronits@savion.huji.ac  או בטלפון 02-5883447

מידע על לימודי בוגר בעבודה סוציאלית

 

תואר בוגר משותף בעבודה סוציאלית ומדעי הרוח

 

רלוונטי רק למי שהתחיל את לימודיו עד לשנת הלימודים תשע"ח

ראשת תוכנית הבוגר: פרופ' שלהבת עטר שוורץ

 רכז לימודי בוגר:  מר  דוד חסידים

רכזת תלמידים: גב' הדס סנדמן

דוא"ל מזכירות : bsw@savion.huji.ac.il

מזכירות לימודי בוגר -  טל':  02-5882202, 02-5882190  חדר 310

פקס : 02-5880208

שעות הקבלה לתלמידים: בימים א'-ה' 09:00 - 14:00.

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית והפקולטה למדעי הרוח מציעים, תוכנית  לימודים משולבת לתואר ראשון בעבודה סוציאלית עם תואר ראשון בחוג אחד במדעי הרוח. התכנית פתוחה למספר מצומצם של תלמידים על פי קריטריונים של הצטיינות.

על פי התוכנית יוכלו סטודנטים ללמוד בבית הספר לעבודה סוציאלית ובחוג נוסף במדעי הרוח על פי בחירתם. בסיום יוענק לסטודנט/ית תואר בעבודה סוציאלית לצד תואר בחוג במדעי הרוח. התואר יינתן  בתעודה אחת חתומה על ידי שני הדיקנים, במעמד חלוקת התעודות בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.

מטרות התוכנית:

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד עבודה סוציאלית ומחפשים גם אתגרים אקדמיים ושילובים מעניינים מתחומי מדעי הרוח אשר יעשירו את הלמידה שלהם ויעמיקו אותה.

הידע הנוסף יעשיר ויגוון את המחקר והפרקטיקה  בתחום העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית.התכנית תאפשר לתלמידים עיסוק בתכנים אינטלקטואליים ומחקרים במגוון רחב של נושאים עם אפיקים פרקטיים בעלי משמעות חברתית ואישית.

תנאי קבלה:

מוזמנים להירשם לתכנית המשולבת מועמדים מצטיינים העומדים בחתך הקבלה הן של עבודה סוציאלית והן של החוג במדעי הרוח. מתוך המועמדים הללו ייבחרו עד 10 תלמידים בעלי חתך הקבלה הגבוה ביותר.

משך הלימודים:

משך הלימודים בתכנית המשולבת עומד על 4 שנים. שכר הלימוד עומד על 400% לפחות. 

מבנה הלימודים:

היקף הלימודים הנדרש בתכנית המשולבת עומד על כ-174נקודות זכות, אשר מתוכן 114 נקודות זכות בעבודה סוציאלית  ו- 60 נקודות זכות במדעי הרוח ( יש לברר את כמות הנ"ז המלאה מול הפקולטה למדעי הרוח מכיוון ישנם חוגים שחורגים מ-60 נ"ז). 

לפרטים על החוגים מהפקולטה למדעי הרוח אותם ניתן ללמוד בתכנית זו, יש לפנות לגב' ריטה וידרי, המזכירה לעניני הוראה ותלמידים של הפקולטה למדעי הרוח, בדוא"ל ritav@savion.huji.ac.il    או בטלפון 02-5883714

למידע על לימודי בוגר בעבודה סוציאלית

 

תואר בוגר משותף בעבודה סוציאלית ומנהל עסקים

 

תואר בוגר משולב של בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית עם ביה"ס למנהל עסקים (430)

רלוונטי רק למי שהתחיל את לימודיו עד לשנת הלימודים תשע"ח

 

ראשת תוכנית הבוגר: פרופ' שלהבת עטר שוורץ

 רכז לימודי בוגר:  מר  דוד חסידים

רכזת תלמידים: גב' הדס סנדמן

דוא"ל מזכירות : bsw@savion.huji.ac.il

מזכירות לימודי בוגר -  טל':  02-5882202, 02-5882190  חדר 310

פקס : 02-5880208

שעות הקבלה לתלמידים: בימים א'-ה' 09:00 - 14:00.

 

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית וביה"ס למנהל עסקים מציעים, החל מתשע"ו,  תוכנית  לימודים משולבת לתואר ראשון בעבודה סוציאלית עם לימודי חוג מלא במנהל עסקים.  התכנית פתוחה למספר מצומצם של תלמידים על פי קריטריונים של הצטיינות.

 בסיום יוענק לסטודנט/ית תואר בעבודה סוציאלית לצד תואר בחוג במנהל עסקים. התואר יינתן  בתעודה אחת חתומה על ידי שני הדיקנים, במעמד חלוקת התעודות בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.

 

מטרות התוכנית:

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד עבודה סוציאלית ומחפשים גם אתגרים אקדמיים ושילובים מעניינים מתחום מנהל העסקים אשר יעשירו את הלמידה שלהם ויעמיקו אותה.

הידע הנוסף יעשיר ויגוון את המחקר והפרקטיקה  בתחום העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית. התכנית תאפשר לתלמידים עיסוק בתכנים אינטלקטואליים ומחקרים במגוון רחב של נושאים עם אפיקים פרקטיים בעלי משמעות חברתית ואישית.

תנאי קבלה:

מוזמנים להירשם לתכנית המשולבת מועמדים מצטיינים העומדים בחתך הקבלה הן של עבודה סוציאלית והן של ביה"ס למנהל עסקים. 

משך הלימודים:

משך הלימודים בתכנית המשולבת עומד על 4 שנים. שכר הלימוד עומד על 400% לפחות. 

מבנה הלימודים:

היקף הלימודים בע"ס נע בין 96-122 וזאת ביחס לכמות הפטורים שתלמיד מקבל על סמך לימודים בביה"ס למנהל עסקים. התלמיד ידרש ללמוד 60 נקודות זכות לפחות במנהל עסקים. 

לפרטים על הלימודים בחוג למנהל עסקים, יש לפנות לגב' ענת דרור, בדוא"ל  ל- anatd@savion.huji.ac.il  או בטלפון 02-5881917

מידע על לימודי בוגר בעבודה סוציאלית

 

תואר בוגר בעבודה סוציאלית והחוג לקרמינולוגיה

 

תואר בוגר משולב של בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית עם החוג לקרימינולוגיה (430) תשע"ח

רלוונטי רק למי שהתחיל את לימודיו עד לשנת הלימודים תשע"ח

ראשת תוכנית הבוגר: פרופ' שלהבת עטר שוורץ

 רכז לימודי בוגר:  מר  דוד חסידים

רכזת תלמידים: גב' הדס סנדמן

דוא"ל מזכירות : bsw@savion.huji.ac.il

מזכירות לימודי בוגר -  טל':  02-5882202, 02-5882190  חדר 310

פקס : 02-5880208

שעות הקבלה לתלמידים: בימים א'-ה' 09:00 - 15:00.

 

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית והפקולטה למדעי החברה  מציעים, החל מתשע"גז,  תוכנית  לימודים משולבת לתואר ראשון בעבודה סוציאלית עם תואר ראשון בחוג לקרימינולוגיה.  התכנית פתוחה למספר מצומצם של תלמידים על פי קריטריונים של הצטיינות.

בסיום יוענק לסטודנט/ית תואר בעבודה סוציאלית לצד תואר בחוג לקרימינולוגיה. התואר יינתן  במעמד חלוקת התעודות בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.

מטרות התוכנית:

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד עבודה סוציאלית ומחפשים גם אתגרים אקדמיים ושילובים מעניינים מתחומי מדעי החברה  אשר יעשירו את הלמידה שלהם ויעמיקו אותה.

הידע הנוסף יעשיר ויגוון את המחקר והפרקטיקה  בתחום העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית. התכנית תאפשר לתלמידים עיסוק בתכנים אינטלקטואליים ומחקרים במגוון רחב של נושאים עם אפיקים פרקטיים בעלי משמעות חברתית ואישית.

תנאי קבלה:

מוזמנים להירשם לתכנית המשולבת מועמדים מצטיינים העומדים בחתך הקבלה הן של עבודה סוציאלית והן של החוג לקרימינולוגיה. 

משך הלימודים:

משך הלימודים בתכנית המשולבת עומד על 4 שנים. שכר הלימוד עומד על 400% לפחות. 

מבנה הלימודים:

היקף הלימודים בע"ס נע בין 109-122 וזאת ביחס לכמות הפטורים שתלמיד מקבל על סמך לימודים בחוג לקרימינולוגיה. התלמיד ידרש ללמוד 60 נקודות זכות לפחות בחוג לקרימינולוגיה (כולל אבני פינה)

למידע ופרטים על החוג לקרימינולוגיה, יש לפנות לגב' נטע איצקוביץ,ע. לענייני הוראה- תואר בוגר במכון לקרימינולוגיה .02-5494960, בדוא"ל  ל-netam@savion.huji.ac.il

תוכנית משותפת לבוגר במשפטים ועבודה סוציאלית

 

 תואר בוגר משולב במשפטים ובעבודה סוציאלית - ת ש ע"ח

רלוונטי רק למי שהתחיל את לימודיו עד לשנת הלימודים תשע"ח

תלמיד בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית יוכל ללמוד לקראת תואר בוגר משולב במשפטים ובעבודה סוציאלית.

מבנה המסלול המשולב

היקף הלימודים הנדרש לתואר המשולב יהיה לפחות 209נ"ז, מהם לפחות 115 נ"ז במשפטים ולפחות 96 נ"ז בעבודה סוציאלית (66 נ"ז למודים עיוניים ו-28 נ"ז הכשרה מקצועית). ההקלה בהיקף הלימודים בעבודה סוציאלית מותנית בלימוד קורסים במשפטים שיתרמו להכשרה של תלמידי התכנית גם בעבודה סוציאלית, אי לכך זהות הקורסים והיקפם בכל אחד מהתחומים בכל אחת משנות הלימוד טעונים אישור מראש בידי ועדה אקדמית שיהיו בה נציג של בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ונציג של הפקולטה למשפטים.

תנאי קבלה לתכנית

יתקבלו לתכנית זו:

  • מסיימי שנה א' משפטים בציון ממוצע 82 לפחות.
  • מסיימי שנה א' עבודה סוציאלית בציון ממוצע 85 לפחות העומדים בתנאי הקבלה לפקולטה למשפטים.
  • בעלי נתוני קבלה גבוהים במיוחד (העומדים בסף הקבלה לתכנית המשולבת 402) יורשו להתחיל בתכנית כבר בשנה הראשונה ללימודיהם באוניברסיטה.

תעודת הבוגר בתכנית המשולבת

בוגרי התכנית יקבלו תעודה בחתימת שני הדיקנים, אשר בכפוף לכללים של לשכת עורכי הדין ושל מועצת העובדים הסוציאליים יאפשרו להם לעסוק בכל אחד מהתחומים.

תקופת הלימודים

משך הלימודים לתלמידים בעלי נתוני קבלה גבוהים שיתקבלו לתכנית המשותפת כבר בשנה א', יעמוד על  4שנים, ומשך הלימודים לתלמידים שיתקבלו לתכנית בשנה ב', יעמוד על ארבע וחצי שנים.

נא לעיין גם בשנתון הפקולטה למשפטים, חלק שני: נהלי הפקולטה למשפטים

באשר לשיעורים במשפטים: התלמיד ילמד את השיעורים שנועדו לתלמידים בתכניות המשולבות, בהתאם להוראות המפורטות בשנתון הפקולטה למשפטים.

סדר הלימודים

תלמידים העומדים בתנאי הקבלה לשנה א' למשפטים - והמעונינים במסלול זה - יתחילו את לימודיהם בפקולטה למשפטים. אם יעמדו בתנאי המעבר לשנה ב' במשפטים לתכניות המשולבות, יתחילו את למודי שנה א' בעבודה סוציאלית במקביל ללמודי שנה ב' במשפטים.

תלמידים אשר כבר בשנתם הראשונה התקבלו לתכניות המשולבות במשפטים (סמל תחום 402), יהיו רשאים (אינם חייבים) להתחיל כבר בשנה א' שלהם בלימודי עבודה סוציאלית. לבירור השיעורים בעבודה סוציאלית בשנה הראשונה, יפנו אל  יועץ המסלול ד"ר אבישי בניש  avishi.benish@mail.huji.ac.il

 

לצפייה בתוכנית הלימודים תשע"ד היכנסו לקישור הבא

 

 

 

 

אפיק מעבר עם האוניברסיטה הפתוחה

עבודה סוציאלית תואר בוגר עם לימודי חוג נוסף

עבודה סוציאלית תואר בוגר עם לימודי חוג נוסף במדעי החברה        עבודה סוציאלית תואר בוגר עם לימודי חוג נוסף במדעי הרוח

 

 

עבודה סוציאלית תואר בוגר עם לימודי החוג לקרימינולוגיה     עבודה סוציאלית תואר בוגר עם לימודי החוג למנהל עסקים

 

 

תואר בוגר בעבודה סוציאלית  ותואר בוגר במשפטים    

עבודה סוציאלית תואר בוגר עם לימודי חוג נוסף במדעי החברה

תואר בוגר בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית עם לימודי חוג נוסף בפקולטה למדעי החברה (430)

רלוונטי רק למי שהתחיל את לימודיו משנת הלימודים תשע"ט ואלך

 

ראשת תכנית הבוגר: פרופ' שלהבת עטר שוורץ

רכז לימודי בוגר:  מר  דוד חסידים

דוא"ל מזכירות : bsw@savion.huji.ac.il / davidh@savion.huji.ac.il

מזכירות לימודי בוגר -  טל':  02-5882202, 02-5882190  חדר 310

פקס : 02-5880208

שעות הקבלה לתלמידים: בימים א'-ה' 09:00 - 15:00.

 

התוכנית מציעה לימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (BSW) עם לימודים בחוג במדעי החברה.  התכנית פתוחה לתלמידים על פי קריטריונים של הצטיינות.

במסגרת התוכנית יוכלו סטודנטים ללמוד בבית הספר לעבודה סוציאלית לקראת תואר בוגר (BSW) ובמקביל יוכלו ללמוד בחוג נוסף במדעי החברה על פי בחירתם. בסיום הלימודים יוענק לסטודנט/ית תואר בעבודה סוציאלית (BSW) לצד אישור שבו יצויין כי הסטודנט/ית השלים/מה את לימודיו/ה בחוג בפקולטה למדעי החברה. תואר הבוגר בעבודה סוציאלית והאישור על סיום הלימודים בחוג יוענקו למסיימים במעמד חלוקת התעודות בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.

מטרות התוכנית:

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד עבודה סוציאלית ומחפשים גם אתגרים אקדמיים ושילובים מעניינים מתחומי מדעי החברה  אשר יעשירו את הלמידה שלהם ויעמיקו אותה.

הידע הנוסף יעשיר ויגוון את המחקר והפרקטיקה  בתחום העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית.התכנית תאפשר לתלמידים עיסוק בתכנים אינטלקטואליים ומחקרים במגוון רחב של נושאים עם אפיקים פרקטיים בעלי משמעות חברתית ואישית.

תנאי קבלה:

מוזמנים להירשם לתכנית המשולבת מועמדים מצטיינים העומדים בחתך הקבלה הן של עבודה סוציאלית והן של החוג במדעי החברה. (עמידה בחתך אינה מבטיחה קבלה לתכנית, אלא היא תנאי הכרחי).

משך הלימודים:

משך הלימודים בתכנית המשולבת עומד על 4 שנים. שכר הלימוד עומד על 400% לפחות. 

מבנה הלימודים:

היקף הלימודים בעבודה סוציאלית נע בין 96-122 וזאת ביחס לכמות הפטורים שתלמיד מקבל על סמך לימודים בפקולטה למדעי החברה. התלמיד ידרש ללמוד 60 נקודות זכות במדעי החברה.

פטורים אפשריים לפי חוגים:

 

מס' קורס שם הקורס פרטי הקורס בחוג לפסיכולוגיה פרטי הקורס בחוג לכלכלה פרטי הקורס בחוג לסוציולוגיה                 נ"ז להכרה
03278 חברה ומגדר" סוגיות סוציולוגיות (תקף גם לקורס 03105 שנלמד עד לשנת תשע"ט) --- --- מבוא לסוציולוגיה 2
03109 כלכלת הרווחה ---
מבוא לכלכלה מיקרו+מקרו 57107/8 
  3
03106 פסיכולוגיה: מושגי יסוד
51539- תהליכים קוגנטיביים 
    2
03121 תורת האישיות
51503- אישיות 
    2
03130 האדם במשפחה חלק א'
 51760- עולמו הרגשי של הפעוט בגישה פסיכודינמית התפתחותית 
    2
03138 האדם במשפחה חלק ב'
51202- תהליכים התפתחותיים 
    2
03150 פסיכולוגיה חברתית
51201- תהליכים חברתיים 
    2
03111 סטטיסטיקה
51102- חשיבה סטטיסטית 
יסודות ההסתברות 52220 
סטטיסטיקה לסוציולוגים 53103  
3
03502 החברה הישראלית --- ---
חברה בישראל 
 
03120 כתיבה עיונית ומדעית על סמך קורס מקביל בחוג לפסיכולוגיה     1
03307 פסיכופתולוגיה
51626- פסיכולוגיה אבנורמלית
    2
3321 שיטות מחקר כמותניות
51307- שיטות סטטיסטיות במחקר פסיכולוגי 
עקרונות ויישום בניתוח סטטיסטי 5221 
שיטות מחקר כמותיות 53302 
2
  קורס בחירה בתה"ת
51301- פסיכולוגיה ניסויית ושיטות מחקר 
    2
03814 עיבוד נתונים במחקר
 51108- שימוש במחשב 
תכנות ב-STATA
  2

 

לפרטים על החוגים מהפקולטה למדעי החברה אותם ניתן ללמוד בתכנית זו, יש לפנות לגב' רונית ששון, המזכירה לעניני הוראה ותלמידים של הפקולטה למדעי החברה, בדוא"ל  ל- ronits@savion.huji.ac  או בטלפון 02-5883447

מידע על לימודי בוגר בעבודה סוציאלית

עבודה סוציאלית תואר בוגר עם לימודי חוג נוסף במדעי הרוח

תואר בוגר בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית עם לימודי חוג נוסף בפקולטה למדעי הרוח (430)

רלוונטי רק למי שהתחיל את לימודיו משנת הלימודים תשע"ט ואלך

 

ראשת תוכנית הבוגר: פרופ' שלהבת עטר שוורץ

רכז לימודי בוגר:  מר  דוד חסידים

דוא"ל מזכירות : bsw@savion.huji.ac.il / davidh@savion.huji.ac.il

מזכירות לימודי בוגר -  טל':  02-5882202, 02-5882190  חדר 310

פקס : 02-5880208

שעות הקבלה לתלמידים: בימים א'-ה' 09:00 - 15:00.

 

התוכנית מציעה לימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (BSW) עם לימודים בחוג במדעי הרוח.  התכנית פתוחה לתלמידים על פי קריטריונים של הצטיינות.

במסגרת התוכנית יוכלו סטודנטים ללמוד בבית הספר לעבודה סוציאלית לקראת תואר בוגר (BSW) ובמקביל יוכלו ללמוד בחוג נוסף במדעי הרוח על פי בחירתם. בסיום הלימודים יוענק לסטודנט/ית תואר בעבודה סוציאלית (BSW) לצד אישור שבו יצויין כי הסטודנט/ית השלים/מה את לימודיו/ה בחוג בפקולטה למדעי הרוח. תואר הבוגר בעבודה סוציאלית והאישור על סיום הלימודים בחוג יוענקו למסיימים במעמד חלוקת התעודות בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.

מטרות התוכנית:

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד עבודה סוציאלית ומחפשים גם אתגרים אקדמיים ושילובים מעניינים מתחומי מדעי הרוח  אשר יעשירו את הלמידה שלהם ויעמיקו אותה.

הידע הנוסף יעשיר ויגוון את המחקר והפרקטיקה  בתחום העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית.התכנית תאפשר לתלמידים עיסוק בתכנים אינטלקטואליים ומחקרים במגוון רחב של נושאים עם אפיקים פרקטיים בעלי משמעות חברתית ואישית.

תנאי קבלה:

מוזמנים להירשם לתכנית המשולבת מועמדים מצטיינים העומדים בחתך הקבלה הן של עבודה סוציאלית והן של החוג במדעי הרוח. (עמידה בחתך אינה מבטיחה קבלה לתכנית, אלא היא תנאי הכרחי).

משך הלימודים:

משך הלימודים בתכנית המשולבת עומד על 4 שנים. שכר הלימוד עומד על 400% לפחות. 

מבנה הלימודים:

היקף הלימודים בעבודה סוציאלית נע בין 96-122 וזאת ביחס לכמות הפטורים שתלמיד מקבל על סמך לימודים בפקולטה למדעי הרוח. התלמיד ידרש ללמוד 60 נקודות זכות במדעי הרוח.

לפרטים על החוגים מהפקולטה למדעי הרוח אותם ניתן ללמוד בתכנית זו, יש לפנות לגב' ריטה וידרי, המזכירה לעניני הוראה ותלמידים של הפקולטה למדעי הרוח, בדוא"ל  ל-Margaritav@savion.huji.ac  או בטלפון 02-5883714

מידע על לימודי בוגר בעבודה סוציאלית

עבודה סוציאלית תואר בוגר עם לימודי החוג לקרימינולוגיה

תואר בוגר בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית עם לימודי חוג נוסף בחוג לקרימינולוגיה (430)

רלוונטי רק למי שהתחיל את לימודיו משנת הלימודים תשע"ט ואלך

ראשת תכנית הבוגר: פרופ' שלהבת עטר שוורץ

רכז לימודי בוגר:  מר  דוד חסידים

דוא"ל מזכירות : bsw@savion.huji.ac.il / davidh@savion.huji.ac.il

מזכירות לימודי בוגר -  טל':  02-5882202, 02-5882190  חדר 310

פקס : 02-5880208

שעות הקבלה לתלמידים: בימים א'-ה' 09:00 - 15:00.

 

התוכנית מציעה לימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (BSW) עם לימודים בחוג לקרימינולוגיה.  התכנית פתוחה לתלמידים על פי קריטריונים של הצטיינות.

במסגרת התוכנית יוכלו סטודנטים ללמוד בבית הספר לעבודה סוציאלית לקראת תואר בוגר (BSW) ובמקביל יוכלו ללמוד בחוג נוסף בחוג לקרימינולוגיה. בסיום הלימודים יוענק לסטודנט/ית תואר בעבודה סוציאלית (BSW) לצד אישור שבו יצויין כי הסטודנט/ית השלים/מה את לימודיו/ה בחוג לקרימינולוגיה. תואר הבוגר בעבודה סוציאלית והאישור על סיום הלימודים בחוג יוענקו למסיימים במעמד חלוקת התעודות בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.

מטרות התוכנית:

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד עבודה סוציאלית ומחפשים גם אתגר אקדמי ושילוב מעניין עם ממשקים רבים מתחום הקרימינולוגיה אשר יעשירו את הלמידה שלהם ויעמיקו אותה.

הידע הנוסף יעשיר ויגוון את המחקר והפרקטיקה  בתחום העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית.התכנית תאפשר לתלמידים עיסוק בתכנים אינטלקטואליים ומחקרים במגוון רחב של נושאים עם אפיקים פרקטיים בעלי משמעות חברתית ואישית.

תנאי קבלה:

מוזמנים להירשם לתכנית המשולבת מועמדים מצטיינים העומדים בחתך הקבלה הן של עבודה סוציאלית והן של החוג לקרימינולוגיה. (עמידה בחתך אינה מבטיחה קבלה לתכנית, אלא היא תנאי הכרחי).

משך הלימודים:

משך הלימודים בתכנית המשולבת עומד על 4 שנים. שכר הלימוד עומד על 400% לפחות. 

מבנה הלימודים:

היקף הלימודים בעבודה סוציאלית נע בין 109-122 וזאת ביחס לכמות הפטורים שתלמיד מקבל על סמך לימודים בחוג לקרימינולוגיה. התלמיד ידרש ללמוד 60 נקודות זכות בחוג לקרימינולוגיה.

למידע ופרטים על החוג לקרימינולוגיה, יש לפנות לגב' נטע איצקוביץ,ע. לענייני הוראה- תואר בוגר במכון לקרימינולוגיה .02-5494960, בדוא"ל  ל-netam@savion.huji.ac.il

מידע על לימודי בוגר בעבודה סוציאלית

עבודה סוציאלית תואר בוגר עם לימודי החוג למנהל עסקים

תואר בוגר בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית עם לימודי חוג נוסף בחוג למנהל עסקים (430)

רלוונטי רק למי שהתחיל את לימודיו משנת הלימודים תשע"ט ואלך

ראשת תכנית הבוגר: פרופ' שלהבת עטר שוורץ

רכז לימודי בוגר:  מר  דוד חסידים

דוא"ל מזכירות : bsw@savion.huji.ac.il / davidh@savion.huji.ac.il

מזכירות לימודי בוגר -  טל':  02-5882202, 02-5882190  חדר 310

פקס : 02-5880208

שעות הקבלה לתלמידים: בימים א'-ה' 09:00 - 15:00.

 

התוכנית מציעה לימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית (BSW) עם לימודים לחוג לנוסף בחוג למנהל עסקים.  התכנית פתוחה לתלמידים על פי קריטריונים של הצטיינות.

במסגרת התוכנית יוכלו סטודנטים ללמוד בבית הספר לעבודה סוציאלית לקראת תואר בוגר (BSW) ובמקביל יוכלו ללמוד בחוג נוסף בחוג למנהל עסקים על פי בחירתם. בסיום הלימודים יוענק לסטודנט/ית תואר בעבודה סוציאלית (BSW) לצד אישור שבו יצויין כי הסטודנט/ית השלים/מה את לימודיו/ה בחוג למנהל עסקים. תואר הבוגר בעבודה סוציאלית והאישור על סיום הלימודים בחוג יוענקו למסיימים במעמד חלוקת התעודות בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.

מטרות התוכנית:

התכנית מיועדת לתלמידים המעוניינים ללמוד עבודה סוציאלית ומחפשים גם אתגרים אקדמיים ושילובים מעניינים מתחומי מדעי הרוח  אשר יעשירו את הלמידה שלהם ויעמיקו אותה.

הידע הנוסף יעשיר ויגוון את המחקר והפרקטיקה  בתחום העבודה הסוציאלית והרווחה החברתית.התכנית תאפשר לתלמידים עיסוק בתכנים אינטלקטואליים ומחקרים במגוון רחב של נושאים עם אפיקים פרקטיים בעלי משמעות חברתית ואישית.

תנאי קבלה:

מוזמנים להירשם לתכנית המשולבת מועמדים מצטיינים העומדים בחתך הקבלה הן של עבודה סוציאלית והן של החוג למנהל עסקים. (עמידה בחתך אינה מבטיחה קבלה לתכנית, אלא היא תנאי הכרחי).

משך הלימודים:

משך הלימודים בתכנית המשולבת עומד על 4 שנים. שכר הלימוד עומד על 400% לפחות. 

מבנה הלימודים:

היקף הלימודים בעבודה סוציאלית נע בין 96-122 וזאת ביחס לכמות הפטורים שתלמיד מקבל על סמך לימודים בחוג למנהל עסקים. התלמיד ידרש ללמוד 60 נקודות זכות במנהל עסקים.

 

לפרטים על הלימודים בחוג למנהל עסקים, יש לפנות לגב' ענת דרור, בדוא"ל  ל- anatd@savion.huji.ac.il  או בטלפון 02-5881917.

מידע על לימודי בוגר בעבודה סוציאלית

תואר בוגר בעבודה סוציאלית ותואר בוגר במשפטים

תואר בוגר בעבודה סוציאלית (BSW) ותואר בוגר במשפטים (LLB) - ת ש ע"ט

רלוונטי רק למי שהתחיל את לימודיו בשנת הלימודים תשע"ט ואלך

במסגרת המסלול הזה יוכלו סטודנטים ללמוד במקביל לשני תארים ראשונים: האחד בעבודה סוציאלית (BSW) והשני במשפטים (LLB).

היקף הלימודים הנדרש לשני התארים ביחד יהיה לפחות 209 נ"ז, מהם לפחות 115 נ"ז במשפטים ולפחות 96 נ"ז בעבודה סוציאלית (64 נ"ז למודים עיוניים ו-32 נ"ז הכשרה מקצועית). ההקלה בהיקף הלימודים בעבודה סוציאלית מותנית בלימוד קורסים במשפטים שיתרמו להכשרה של תלמידי התכנית גם בעבודה סוציאלית, אי לכך זהות הקורסים והיקפם בכל אחד מהתחומים בכל אחת משנות הלימוד טעונים אישור מראש בידי ועדה אקדמית שיהיו בה נציג של בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ונציג של הפקולטה למשפטים.

תנאי קבלה לתכנית

יתקבלו לתכנית זו מועמדים בעלי נתוני קבלה העומדים בסף הקבלה למסלול זה ובמקביל עומדים בדרישות הקבלה למסלול בפקולטה למשפטים (העמידה בתנאי הקבלה של שתי התכניות הינה תנאי הכרחי אך לא מספיק לקבלה לתכנית). מועמדים יורשו להתחיל בתכנית כבר בשנה הראשונה ללימודיהם באוניברסיטה. ההרשמה לכל תואר היא בנפרד בכל פקולטה השיוך הפקולטטי יהיה בהתאם לכך. 

תעודת הבוגר בתכנית המשולבת

בוגרי התכנית יקבלו תעודת בוגר בכל תחום  במסגרת טקס הסיום של כל פקולטה בנפרד ואשר בכפוף לכללים של לשכת עורכי הדין ושל מועצת העובדים הסוציאליים יאפשרו להם לעסוק בכל אחד מהתחומים.

תקופת הלימודים

משך הלימודים הינו  4 שנים. ממשך הלימודים לתלמידים שיתקבלו לתכנית בשנה ב', יעמוד על ארבע וחצי שנים.

נא לעיין גם בשנתון הפקולטה למשפטים, חלק שני: נהלי הפקולטה למשפטים

מבנה הלימודים

רשימת פטורים אפשריים במסלול:

מס' הקורס בע"ס שם הקורס בע"ס פרטי הקורס במשפטים נ"ז להכרה
03131 יסודות המשפט תורת המשפט 2
03109 כלכלת הרווחה משפט וכלכלה/דיני מיסים/ניתוח כלכלי 2
03134 מעורבות חברתית קליניקה משפטית/התנדבות במסגרת הקורס המשפט ככלי לשינוי חברתי 4
03120 כתיבה עיונית ומדעית פטור גורף על סמך פסיכומטרי/קורס מקביל במשפטים 1
03502 החברה הישראלית חוקה/משפט וחברה/משפט ורווחה 2
  2 קורסי בחירה בתה"ת משפט ומגדר / רב תרבותיות / דיני משפחה 4
  קורס בחירה ברווחה המשפט ככלי לשינוי חברתי/מדיניות רווחה 2
03340 שירותי רווחה אישיים דיני מנהל ציבורי 2

 

לפרטים על המסלול ניתן לפנות אל המזכיר לענייני הוראה ותלמידים, אורי שגיא

oris@savion.huji.ac.il   או בטלפון: 02-5880452 שלוחה מס' 6

תואר בוגר בעבודה סוציאלית ותואר בוגר במשפטים

אפיק מעבר עם האוניברסיטה הפתוחה