אתיקה בהגשת עבודות

 

אתיקה בהגשת מטלות

*מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד

 

אנא קראו בעיון:

בכתיבת עבודה צריכים לבוא לידי ביטוי כישוריו האקדמיים של הסטודנט, הכוללים בין היתר: יכולת קריאה והבנה של טקסטים מדעיים, אינטגרציה של סוגי ידע ממקורות שונים, חשיבה ביקורתית, כושר תכנון מחקר וביצועו (אם רלוונטי) וכתיבה אקדמית רהוטה ועצמאית.

כחלק מהפגנת כישורים אלו, על הסטודנט לתת את הדעת על הנקודות הבאות:

 • מקוריות העבודה ושימוש בכללי הציטוט

העבודה חייבת להיות יצירה מקורית של הסטודנט. כדי להבחין בין תרומתו לבין תרומותיהם של אחרים עליהם נסמך הסטודנט, וכדי למנוע פגיעה ב"קניין הרוחני" של כותבים שעליהם מסתמכת העבודה, חייב הכותב להקפיד על ציון המקורות שעליהם הסתמך. גניבה ספרותית (פלגיאריזם) היא עבירה חמורה על כללי אתיקה אקדמית. היא עלולה לגרום לנקיטת צעדים משמעתיים כלפי הסטודנט, כולל העלאה לוועדת משמעת אוניברסיטאית.

כל טקסט המוצג כפרי היצירה של התלמיד ואינו כזה ייחשב כגניבה ספרותית. להלן מספר דוגמאות:

 • ציטוט ישיר. שילוב טקסט זהה מילולית (או כמעט זהה מילולית) לטקסט של אדם אחר מבלי ללוות אותו במירכאות, הפניה למקור (מחבר ושנה) ומספר עמוד. המירכאות משקפות שהמילים הן של המקור המצוטט; היעדר מירכאות משמעותו כי הטקסט הינו עיבוד או הצגה של התוכן על ידי הסטודנט במילותיו שלו. שינוי זניח (לדוגמא: שינוי של מילה אחת במשפט ארוך) אינו מספיק כדי להיחשב כמילותיו של הסטודנט. יש להדגיש כי מתאים להשתמש בציטוטים ישירים רק במקרים המעטים שבהם חשוב לצטט מילה במילה משפט מסוים של המקור. ככלל, יש להעדיף סיכום של הסטודנט במילותיו שלו.
 • כתיבת רעיון ללא הפניה למקור ממנו נלקח הרעיון. גם אם הרעיון המקורי עובד על ידי הסטודנט בדרך כלשהי ואינו מוצג מילה במילה, חובה לציין את מקור הרעיון.
 • ציטוט ישיר מתורגם. תרגום משפה אחרת מילה במילה – שאינו מלווה במירכאות, הפניה למקור (מחבר ושנה), ומספר עמוד. תרגום משפה אחרת כמוהו כציטוט ישיר.
 • העתקה מסקירת ספרות אחרת. כשסטודנטים עושים שימוש בעבודות גמר (תיזה או דוקטורט), או בכל סקירת ספרות אחרת, אין להעתיק חלקים שלמים מהסקירה או לציין מקורות כלשהם כאילו נקראו על ידי הסטודנט כאשר הם נלקחו בעצם מסקירה שעשה מישהו אחר. יש לכלול  הפניה ביבליוגרפית לסקירה שהסטודנט עשה בה שימוש בעבודתו (בין אם מדובר בעבודה תיזה, דוקטורט, אתר אינטרנט, או כל מקור אחר). בכל מקרה, על הסטודנט להימנע מציון של מקורות שלא קרא בעצמו.
 • העתקה מעבודה אקדמית אחרת. חל איסור חמור על העתקה מלאה או חלקית של מטלה שנכתבה על ידי סטודנט בשנים קודמות או באותה שנה והצגתה כעבודה עצמאית של הסטודנט. כמו כן, חל איסור דומה גם על שימוש של הסטודנט בעבודה שהוא עצמו כתב לקורס אחד עבור קורס אחר ("מיחזור" של אותה העבודה לקורס נוסף).
 • תוכנת מקוריות (Originality): במערכת המודל, דרכה מוגשות כיום מרבית עבודות ומבחני הבית של סטודנטים, מותקנת מערכת בשם Originality שתפקידה בדיקת מקוריות הכתיבה של כל מטלה או מבחן המועלה למודל.
 • אחריות על העבודה במקרה של הגשה משותפת: במקרה בו סטודנטים מגישים את המטלה בשיתוף עם סטודנטים נוספים, האחריות על העבודה בשלמותה, כולל השמירה על כללי האתיקה לאורך העבודה כולה, חלה על כל אחד ואחת מהמגישים. כל חברי הצוות מחויבים לתרום משמעותית לכתיבת העבודה. במקרים חריגים בהם יתברר כי היתה חוסר תרומה מספקת של אחד או יותר מחברי הצוות, רשאי המרצה לתת ציון דיפרנציאלי.
 • הרשימה הביבליוגרפית: אין להכניס לרשימה הביבליוגרפית מקורות אשר לא נקראו על ידי כותב העבודה. במקרים (מעטים) בהם קרא הסטודנט מקור בתוך עבודה אחרת, עליו להפנות בהתאם בגוף העבודה—לדוגמא: (Bowlby 1981, as cited in Levi, 2012)—ורק המקור שאותו קרא בעצמו (בדוגמא זו: Levi, 2012) ייכלל ברשימה הביבליוגרפית. ככלל, רצוי להמעיט בציטוטים כאלה, ולהסתמך על מקורות שאותם הסטודנט קרא בעצמו (למשל, לשמור זאת למצבים בהם לא ניתן היה להגיע למקור הראשוני). 
 • עבודה עצמאית: העבודה צריכה לשקף את עבודתם העצמאית של הסטודנטים המגישים אותה. לכן, תלמיד אינו רשאי לעיין בעבודה/בחינת בית של סטודנט אחר (לא מאותה שנה ולא משנים קודמות), או לשלוח את עבודתו/ בחינת בית שלו לסטודנטים אחרים, אלא אם ניתן היתר מפורש לכך על-ידי מורה הקורס.
 • בבחינת בית, מעבר לאיסור לעיין בבחינת הבית של סטודנט אחר, חל איסור גם על התייעצות בעל פה. לעומת זאת, בעבודות ובמטלות בית כמו תרגילים, במידה והמורה מאפשר התייעצות בעל פה, מותר לקיים התייעצות עם אנשים אחרים באשר לסוגיות המתעוררות בעבודה. עם זאת, גם במקרה כזה, ניסוח העבודה בכתב חייב להתבצע אך ורק ע"י מגיש/י העבודה, ולא על-ידי שום אדם אחר.