הליך ברור אתי

 

אמנה

האוניברסיטה העברית ככלל, בהיותה קהילה חוקרת, לומדת ומלמדת, מקפידה על אתיקה במחקר, בהוראה, בפרקטיקה המעשית, וביחסים שבין הסגל לבין הסטודנטים. בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית בפרט, אמון על הכשרת אנשי מקצוע בעלי ידע וערכים.

אווירת לימודים נעימה ומכבדת מתבססת על אמון הדדי, ועל מחויבות להליכי מחקר, הוראה, למידה ועבודה מעשית תקינים, המתבטאים בהתנהגות הולמת הן בתחום ההכשרה המעשית והן בתחום ההוראה והלמידה.

בתחום ההכשרה המעשית (שנים ב'-ג') והמעורבות החברתית (שנה א'), מצופה מן הסטודנט התנהלות התואמת את כללי האתיקה המקצועית המחייבת את מי שמתעתד להיות עובד סוציאלי  (ראה קוד האתיקה המקצועית של העובד הסוציאלי בישראל  ), בנושאים כגון שמירת סודיות, יחס מכבד לפונים, דיווחי אמת, ועוד.

בתחום הלימודים, נדרש הסטודנט להימנע לחלוטין מהתנהגויות בלתי אמינות, דוגמת העתקה מספרות מקצועית או מאינטרנט ללא ציון המקור, העתקה מסטודנטים אחרים, או קניית עבודות מכל מקור שהוא. פעולה שכזאת היא בגדר הפרת אמון הן כלפי המרצים והן כלפי סטודנטים אחרים.

כבכל קהילה, קורה שיש חריקות וחריגות, וחשוב לפתח תהליכים אוניברסיטאיים המושתתים על נורמות מוסכמות של התנהגות נאותה. סטודנט שהתנהגותו אינה הולמת כללים אלה יובא לדיון בפני ועדת המשמעת של האוניברסיטה (ראה תקנון משמעת תלמידים). עם זאת, במצבים שבהם מעד הסטודנט חד-פעמית בעברת אתיקה בהכשרה המעשית, במעורבות החברתית או בלימודים, דוגמת העברות שפורטו כאן, תעמוד בפניו במקרים מסוימים האפשרות לבחור בהליך בירור פנים בית-ספרי, במסגרת ההכשרה או הלימודים.  הליך זה יהיה מותנה בהודאה במעשה, בהסכמת שני הצדדים – הסטודנט והמורה/המדריך - להיכנס אליו, ובאישור הדיקן או הממונה מטעמו.

כולנו, מורים וסטודנטים, כחברים בקהילה משותפת, מייחלים לאווירה לומדת בסביבה מקדמת ומכבדת, בהתאם לכללי אתיקה ראויים לאוניברסיטה בכלל, ולעבודה סוציאלית בפרט, ונכונים להתחייב לה בהסכמה וברצון.