הגשת בקשות למועדים מיוחדים

 

הגשת בקשות למועדי ג' (או מועד מיוחד)
 

את הבקשות יש להגיש עד שבוע לאחר קבלת הציון במועד ב:

למילוי  טופס הבקשה  (יש לפתוח את הקישור בדפדפן אינטרנט אקספלורר).

לטופס יש לצרף את כל האישורים הנדרשים הרלוונטיים לבקשה.

בקשה חלקית או בקשה שמוגשת ללא אישורים לא תטופל.

 

להלן הנוהל העוסק במועדים מיוחדים מתקנון האוניברסיטה:

7.4 מועד בחינה מיוחד

7.4.1 הזכאות למועד מיוחד מותנית בכך שהתלמיד ניגש למועד האחר (הרגיל או הנוסף), למעט במקרה של מילואים או לידה.

7.4.2 זכאי למועד מיוחד:

(א) תלמיד שלא נבחן במועד הרגיל או במועד הנוסף בגלל שירות מילואים פעיל ביום הבחינה, או בגלל ששירת במילואים במשך 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות.

(א.1.) תלמיד ששירת במילואים במשך 10 ימים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר במהלך הסמסטר בו היה רשום לקורס.

(ב) תלמיד או תלמידה שלא נבחנו במועד הרגיל או במועד הנוסף בשל אירוע מזכה כמפורט בסעיף 1.11.3 או כי הבחינה נערכה בתקופת הזכאות שנקבעה להם על פי אותו סעיף.

(ב.1) בן זוג של תלמידה שילדה שלא נבחן במועד הרגיל או במועד הנוסף כי הבחינה נערכה שלושה שבועות מיום הלידה.

(ג) תלמיד שלא נבחן במועד הרגיל או במועד הנוסף בבחינה שהחלה מהשעה 12:00 ואילך ביום צום מוכר (כפי שמצוין בלוח האקדמי).

(ד) תלמיד שנפגע מכך שמורה (או מי מטעמו) לא היה זמין בזמן הבחינה (כשהדבר נדרש על פי התקנון; ראה סעיף 7.5.14) או מכך שציון הבחינה שלו התפרסם פחות מ- 48 שעות לפני המועד הנוסף.

(ה) תלמיד שנקבעו לו, הן במועד הרגיל והן במועד הנוסף, שתי בחינות מסכמות בקורסי חובה כך שהאחת התחילה פחות מ- 20 שעות אחרי תחילתה של האחרת, ובתנאי שניגש לאחת הבחינות בכל אחד מהמועדים ושלא מדובר בקורסים נגררים או בקורסים שהוקדמו.

(ו) תלמיד שקיבל אישור לכך מועדת ההוראה של הפקולטה נותנת הקורס, בעקבות אירוע בלתי צפוי שמנע ממנו לגשת לבחינה.

7.4.3 בקורס שירות הניתן על ידי פקולטה אחת לאחרת רשאית ועדת ההוראה של הפקולטה הנותנת להסמיך את הפקולטה המקבלת לקבל החלטות בנושא אישור בחינה במועד מיוחד.

7.4.4 בקשה למועד מיוחד יש להגיש, בצירוף מסמכים מקוריים, לא יאוחר משבוע אחרי פרסום ציוני הבחינה במועד הנוסף של אותו הקורס. החלטת ועדת ההוראה תימסר לתלמיד לא יאוחר משבוע לפני מועד הבחינה.

7.4.5 תלמיד שאושרה לו בחינה במועד מיוחד, אבל לא הופיע לבחינה ולא הודיע על כך מראש (עד שבוע לפני מועד הבחינה), יקבל ציון 0 בבחינה.

7.4.6 הציון הקובע- בכל מקרה, בין אם נבחן התלמיד במועד הנוסף או במועד המיוחד, ציון הבחינה האחרון הוא הציון הקובע.