הכרה בלימודים קודמים /נוספים

 

ביה"ס מאפשר לסטודנטים שלמדו לימודים קודמים או לומדים לימודים נוספים לקבל הכרה על הקורסים הללו  על פי התאמתם לתוכנית הלימודים לתואר בוגר בעבודה סוציאלית בבית הספר.

את הבקשה להכרה בלימודים קודמים או נוספים יש להפנות לממונה על המעמד האקדמי, ד"ר ארנה שמר באמצעות טופס מקוון בקישור הבא: https://forms.ekmd.huji.ac.il/home/socialWork/Pages/FRM_SSW22.aspx?isdlg=1&e=1

את הבקשה ניתן להגיש במועדים הבאים בלבד:

1. עד סוף תקופת השינויים של סמסטר א' (שבועיים לאחר תחילת הסמסטר)

2. עד סוף תקופת השינויים של סמסטר ב' (שבועיים לאחר תחילת הסמסטר)


הציון המינימלי להכרה בקורס מלימודים קודמים/נוספים הוא 75. קורסים עם ציונים נמוכים מציון זה לא יוכלו להיבדק.

יש לצרף לכל בקשה גיליון ציונים רשמי מהמוסד האקדמי בו נלמדו הקורסים ובנוסף יש לצרף סילבוס של כל קורס

 

ישנן שתי אפשריות להכרה בקורסים:

1. זיכוי - מצב בו התלמיד מקבל זיכוי על נקודות הזכות של הקורס ועל תשלום שכ"ל.

2. פטור - מצב בו התלמיד פטור מלימוד קורס מסוים בתוכנית הלימודים, אך נדרש לצמוד קורס אחר במקומו באותו היקף נ"ז ולשלם עבורו שכ"ל.

באחריות התלמיד לוודא שהוא אכן משלים את הקורס החסר עד לסגירת התואר.

 

הנכם מוזמנים לקרוא את הנוהל המלא העוסק בהכרה בלימודים קודמים כפי שהוא מופיע בקובץ נהלי הוראה ולימודים של האוניברסיטה העברית:

http://info.huji.ac.il/university-services/central_students_unit/zichuim