עבודה סוציאלית ורווחה חברתית

 

לאורך מעגל החיים ובנסיבות חברתיות מגוונות עשוי האדם לסבול ממצוקות שונות. יחידים, משפחות וקהילות יכולים להיות חשופים לעוני, לבעיות בריאות ולבעיות רגשיות, אשר ביטויים יהיה בהדרה חברתית, בהתנהגויות סיכון, בעבריינות ובאלימות במשפחה.

האכפתיות החברתית למצבים כגון אלה באה לידי ביטוי בהסדרים של מדינת הרווחה. אלה  מקנים זכויות חברתיות ויוצרים רשת ביטחון לכלל האזרחים במהלך שנות חייהם, וכן מספקים שירותים פסיכו-סוציאליים ליחידים ולמשפחות הזקוקים להם.

מקצוע העבודה הסוציאלית הוא בעל המנדט החברתי והשליחות לסייע לרווחת האדם הן באמצעות השפעה על עיצוב מדיניות חברתית, הן באמצעות פעולה משותפת עם קהילות להעצמה חברתית, הן באמצעות מתן מענים לצרכים הפסיכו-סוציאליים של הפרט ומשפחתו.

כדי למלא את שליחותו מתבסס מקצוע העבודה הסוציאלית על ערכים של צדק חברתי, ידע ומיומנויות. ערכים אלה קשורים בתפיסה העקרונית כי מתקיימים יחסי גומלין דינמיים בין האדם לסביבתו. האדם מושפע ממערכות הסביבה ומשפיע עליהן - המשפחה, הקהילה, התרבות והמערכת הקובעת מדיניות. כדי לשפר את איכות החיים ורווחת האדם יש צורך בידע מקיף ומעמיק על מערכות אלה ועל האופן שבו נבנים יחסי הגומלין של האדם עם סביבתו, וכן ידע על הדרכים והמענים לשפרם.

אשר על כן, אפשר להגדיר את מקצוע העבודה הסוציאלית מקצוע המסייע לרווחת האדם בחברה באמצעות בניית ידע מחקרי, פעולה למען שינוי חברתי ומדיניות חברתית והתערבות כוללנית עם הפרט ומשפחתו ליצירת תמהיל של מענים רלוונטיים: תוך-אישיים, בין-אישיים, חומריים, תעסוקתיים ושיקומיים.

לפיכך, אפשר למצוא עבודה סוציאלית במגוון רחב מאד של שירותים במגזר הממשלתי, עירוני והחברה האזרחית, כמו גם בקרב מגוון רחב של אוכלוסיות. עובדים סוציאליים מועסקים במגוון של תפקידים, החל בטיפול ישיר בפרט ומשפחתו וכלה בניהול שירותים סוציאליים וקביעת מדיניות רווחה בתחומים שונים. 

נוכח המומחיות הרחבה והמעמיקה הנדרשת במקצוע זה, הוא נלמד במסגרות אקדמיות והעיסוק בו מאורגן על פי חוק העובדים הסוציאליים. עובדים סוציאליים אף לוקחים חלק חשוב בפיתוח ידע תאורטי, מחקרי ומעשי עדכני באמצעות לימודים לתארים מתקדמים והשתלבות בסגל ההוראה והמחקר בתחום העבודה הסוציאלית באקדמיה.

למשתלבים במקצוע העבודה הסוציאלית מזומן תהליך של התפתחות אישית מרתקת ואפשרות לתעל לעשייה מקצועית ערכים אישיים וחברתיים.