קבוצת מחקר בתחום העבודה הסוציאלית בבריאות

 

מטרות:

 • לפתח ידע מתקדם בעבודה סוציאלית בתחום הבריאות תוך שילוב בין שתי מערכות—העיונית—אקדמית והפרקטיקה המקצועית בתחום זה.
 • קידום המעורבות של העובדים הסוציאליים (באקדמיה ובשדה) בפיתוח הידע הרב-מקצועי שהוא חלק אינטגראלי של מערכת הבריאות.
 • בניית תשתית מחקרית כדי לחזק את ההוראה מחד ואת הפרקטיקות וטכנולוגיות השירות בשדה מאידך.

יעדים:

 • פיתוח הידע בתחום העבודה הסוציאלית בבריאות המשלב practice wisdomעם המשגה תיאורטית, ומיומנויות בשיטות מחקר מתקדמות.
 • פיתוח ידע, כלים וטכנולוגיות המאפשרים קידום ואבטחת איכות הטיפול בחולים.
 • מציאת הזדמנויות להכללת היבטים פסיכו-סוציאליים במחקרים הרפואיים המתאימים ושילוב העובדים הסוציאליים בתוך צוותי המחקר הרב מקצועיים בבית החולים.
 • עידוד העובדים הסוציאליים לשלב חשיבה ועשייה מחקרית בפרקטיקה.
 • להבטיח מחקר הרלוונטי לפרקטיקה, הנעשה ע"י חוקרים וסטודנטים כאחד.
 • הבטחת נגישות של עובדים סוציאליים בבית החולים לכלים מחקריים מעודכנים.
 • גיוס תקציבי מחקר מקרנות תחרותיות ומתורמים כדי להבטיח הרחבה והמשך הפעילות המחקרית המשותפת.

שותפים לקבוצת המחקר:

 קבוצת המחקר באה לעודד את המחקר המשותף והחלפת המידע בין בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית לבין המחלקה לעבודה סוציאלית בבית חולים הדסה. בשלב ראשון, חברי הקבוצה יהיו:

(1) כל חבר סגל וסטודנט לתואר מתקדם מבית הספר לעבודה סוציאלית המתעניין במחקר בתחום ומעוניין לחקור נושא רלוונטי במשותף עם עובד סוציאלי מבית החולים הדסה.

(2) כל עובד סוציאלי במחלקה לעבודה סוציאלית של בית חולים הדסה שמתעניין במחקר בתחום ומעוניין להשתתף במחקר משותף עם חבר סגל או סטודנט מבית הספר לעבודה סוציאלית.

(3) בשלב מאוחר יותר, ניתן יהיה לשקול הצטרפותם של חברי סגל מאוניברסיטאות אחרות, עובדים סוציאליים מארגונים אחרים ו/או אנשי צוות בית החולים ממחלקות רלוונטיות אחרות.

 

יזמי פרויקטים – הפעילות המחקרית תנבע מהגורמים הבאים:

1.      חוקרים (חברי סגל) של בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.

2.      הנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית.

3.      תלמידים לתארים מתקדמים (מוסמך ודוקטורט) מבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית יוכלו להגיש הצעות לביצוע עבודות מחקר.

4.      עובדי המחלקה לעבודה סוציאלית – יוכלו להגיש הצעות עובדים סוציאליים יחידים או קבוצות עובדים. כמו כן, ננסה לאתר נושאים כלליים שרוב המחלקה מוצא בהם עניין.

5.      הנהלת בית החולים.

 

תכנית המחקר:

 תכנית המחקר המפורטת תפותח במהלך החודשים הראשונים של הפעלת הקבוצה, בעבודה משותפת של כל חברי הקבוצה. ניתן להצביע על הקווים הכלליים הבאים:

 • מחקרי היתכנות ו/או בעלי היקף מצומצם (seed money)לצורך הגשת 2 עד 3 הצעות מחקר לקרנות חיצוניות, תחרותיות.
 • מחקר יישומי – פרויקט אחד בעל חשיבות עליונה לרוב הצוות של המחלקה לעבודה סוציאלית. (תהליך הבחירה ייקבע בהמשך).
 • ניתוח ממוקד של נתונים הנאספים באופן שוטף על ידי העובדים הסוציאליים במערכת המידע של המחלקה (data mining). נושא הניתוח ייקבע במשותף עם הנהלת המחלקה, ויכלול במידת האפשר ניתוחים משווים בפרספקטיבה ארצית ובינלאומית (לדוגמא, מאפייני הטיפול בנשים מוכות המגיעות לחדר מיון).
 • פיתוח מרכז ידע של כלי מחקר רלוונטיים לעבודה סוציאלית בבריאות אשר נכתבו או תורגמו לעברית ולשפות אחרות (כמו, ערבית ורוסית) ונמצאו כמהימנים ותקפים

 בנוסף, עבודות מחקר הנערכות על ידי תלמידים לתארים מתקדמים בשיתוף עם המחלקה תשלבנה בתכנית המחקר.

 תוקם ועדה משותפת שתבדוק ותחליט לגבי כל הצעת מחקר.

 ועדת היגוי משותפת לבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ולבית החולים הדסה תנחה את עבודת הקבוצה. בוועדת ההיגוי יהיו חברים דיקן בית הספר לעבודה סוציאלית, המנהל הכללי של בתי החולים של הדסה, חוקרים ואנשי ציבור להם עניין בנושא המחקר.

 בראש הקבוצה עומדת פרופ' גייל אוסלנדר, אשר צברה ידע ונסיון מחקרי בתחום.