מערך הלימודים לפי שנים ואשכולות הידע העיוניים בלימודי הבוגר בעבודה סוציאלית

 

בתוכנית הלימודים  של לימודי הבוגר בעבודה סוציאלית ארבעה אשכולות ידע: תהליכים אישיים וחברתיים, לימודי רווחה ומדיניות חברתית, מתודות ודרכי התערבות, לימודי מחקר.

בתוכנית הלימודים העיונית ארבעה אשכולות ידע:

1.      תהליכים אישיים וחברתיים : שעורים העוסקים בתאור ו/או ההסבר של יחידות התנהגותיות וחברתיות -  יחידים, קבוצות קטנות, קהילה, חברה, ארגון -  על גוניהן השונים.

2.      לימודי רווחה ומדיניות חברתית: שעורים בעלי תכנים המתייחסים לערכים, אידאולוגיה וגישות אשר מהן גזורים המצבים הרצויים בחברה לגבי יחידות חברתיות והתנהגותיות שונות, כולל השרותים אשר מטרתם לספק מענים לצרכים שהם תוצאה של פערים בין המצב הרצוי למצוי.

3.      מתודות ודרכי התערבות: שעורים בגישות תיאורטיות ומיומנויות אשר מטרתן לאפשר לעובד הסוציאלי להגיע ליכולת הערכה והתערבות במצבי מצוקה של פרטים ומשפחות.

4.      לימודי מחקר:  שעורים על דרכים וגישות של הסקת מסקנות לפי קריטריונים של השיטה המדעית, כולל תכנון מחקר, אסוף נתונים וניתוחם. לימודי המחקר בסיס לביצוע מחקרים במסגרת שרותי רווחה שונים לצורך הערכה של התערבויות ושל היעילות והאפקטיביות של שרותי רווחה.

תוכנית הלימודים העיונית מחולקת בין קורסי חובה לקורסי בחירה .

יצוין שרוב השעורים משותפים לתלמידי שתי המגמות, ומיעוטם ייחודיים לכל מגמה. בלוחות של מערך השעורים שלהלן, שעורי המגמה לעבודה סוציאלית קהילתית מצוינים כ-(עס"ק).

רשימת מערכי הקורסים לפי שנים ותוכניות: 

מצ"ב קובץ אקסל המכיל את כל התוכניות ארבע שנים אחורה.
מדובר בתמונה כללית של החובות ללימודים לתואר בוגר לפני שנת התחלת לימודים ותוכנית הלימודים. 
שימו לב! מדובר בכלי עזר כללי בלבד. באשר לשאלות על בניית תוכנית לימודים ספציפית, ניתן להתייעץ עם היועצת האקדמית בביה"ס, ד"ר ענת אפשטיין ועם מזכירות תוכנית הבוגר. 
בקובץ יש לבחור את שנת התחלת הלימודים לתואר ואת התוכנית.