ESPANET- פרס מפעל חיים

הפורום לחקר המדיניות החברתית בישראל עוסק בקידום המחקר במדיניות חברתית בישראל והוא מהווה התאגדות של חוקרים ומורים בתחום המדיניות החברתית בישראל. הפורום מהווה את הארגון הלאומי היציג בישראל של הארגון האירופאי לחקר מדיניות חברתית ESPANET.

h10 

  פרופ' הלל שמיד - 2020 - על תרומה לחקר המדיניות החברתית . 

 

 

 

uri     

   פרופ' אורי אבירם - 2015 - על תרומה בחקר מדיניות חברתית בתחום

   של בריאות הנפש.

 

john     

   פרופ' ג'וני גל - 2014-  על תרומה לחקר המדיניות החברתית .

 

 

refresh     

   פרופ' אברהם דורון - 2013 -  על תרומה לחקר המדיניות החברתית .