בוגר בעבודה סוציאלית


מידע כללי

ראש תוכנית הבוגר: פרופ' אבישי בניש

 רכזת לימודי בוגר:  גב' יעל בר-דוד חסון

ממונה על המעמד האקדמי: ד"ר ארנה שמר

דוא"ל מזכירות : bsw@savion.huji.ac.il

מזכירות לימודי בוגר -  טל':   02-5881780  חדר 313

שעות הקבלה לתלמידים: בימים א'-ה' 09:00 - 15:00.


מטרת תוכנית לימודי הבוגר
מטרת התוכנית להקנות לתלמידיה ידע שיאפשר תיכנון וביצוע התערבות תכליתית-שיטתית והפעלת מערכת שיקולים לקבלת החלטות מקצועיות לשיפור רווחתם של אנשים.

זאת באמצעות:
1.      פיתוח מודעות והבנה של האדם, התפתחותו הפסיכו-סוציאלית, מקומו בחברה, תפקידי החברה והתחייבויותיה

         כלפי האדם. הקניית מערכת הערכים שבתוכה פועל מקצוע העבודה הסוציאלית אשר מהווה בסיס והכוונה להצבת

         מטרות שירות ולהחלטה על כווני התערבות.

2.      הכרה והבנה של התהליכים החברתיים והכלכליים המשפיעים על אנשים בחברה בכלל ובמדינת ישראל בפרט, וכן

         הבנה של מושגי יסוד במדעי החברה וההתנהגות המתייחסים להתנהגות אישית וחברתית שהידע המקצועי בעבודה

         סוציאלית שואב מהם.

3.      הבנה של ההטרוגניות ושל הצרכים הייחודיים של קבוצות שונות בחברה.

4.      הכרה של מערכות שרותי הרווחה לרבות שירותים מיוחדים לקבוצות חברתיות מסוימות.

5.      ידע ומיומנויות בבחירה ובהפעלה של שיטות התערבות שונות המיועדות להשגת שיפור ו/או מניעה של התנהגויות

         ומצבים בלתי רצויים בפרטים, משפחות, קבוצות וקהילה.

6.      יכולת בחירה, הפעלה והערכה של ידע מקצועי על סמך שיקולים מדעיים-מחקריים.

7.      הבנה של תהליכי הפקת ידע מקצועי כולל ועריכת מחקר וכן ומיומנות בשימוש בהם לבקרה והערכה של שירותים

         והתערבויות מקצועיות.

8.      הקניית אחריות מקצועית, המבוססת על קריטריונים של אפקטיביות ויעילות.

9.      הקניית מודעות לצורך בהערכה ובעדכון מתמידים של הידע והמיומנויות המקצועיים של העובד הסוציאלי, לאור צרכי

         החברה וצרכי הנזקקים ולאור התפתחויות בידע  המקצועי.