סדר הלימודים ותנאי מעבר בלימודי הבוגר בעבודה סוציאלית

 

פרטים על תנאי המעבר משנה א' לשנה ב', תנאי המעבר משנה ב' לשנה ג', פיצול הלימודים, בחינות, עבודות וציונים, ייעוץ במהלך שנת הלימודים ועוד.

 תנאי מעבר

כללי

מצופה מתלמיד בלימודי הבוגר בעבודה סוציאלית שהתנהגותו תהיה הולמת את כללי ההתנהגות המקצועית המחייבים את מי שמתעתד להיות עובד סוציאלי (ראה קוד האתיקה המקצועית של העובד הסוציאלי בישראל של האגודה לקדום העבודה הסוציאלית בישראל)   תלמיד שהתנהגותו אינה הולמת כללים אלה יובא לדיון בפני ועדת משמעת של האוניברסיטה.

 תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'

1.  על מנת לעבור לשנה ב' על התלמיד לקבל ציון "עובר" לפחות (60) בכל אחד מהקורסים של שנה א' וממוצע משוקלל של 70 לפחות. בנוסף לכך נדרש סף מעבר של 70 (או "פטור") באנגלית ולתלמידי חו"ל סף מעבר של 75 בלימודי הכנה בעברית ברמה ו' (או אישור על "פטור"). (ראה פירוט הדרישות לגבי שפות, בנהלי הוראה ולימודים באתר האוניברסיטה .

2.  תלמיד שנכשל ו/או לא ניגש לבחינה בקורס או שניים בשנה א' (בתנאי שהיקפם הכולל אינו עולה על 6 נ"ז) רשאי לעבור לשנה ב' (באשור של היועצת לתלמידי בוגר) אם השיג ממוצע משוקלל של 70 לפחות בכל הקורסים שנכללו בתוכנית לימודיו בשנה א' (כולל הקורסים שנכשל בהם). בשנה ב' יהיה עליו להשלים קורסים של שנה א' אשר נכשל בהם, או לא ניגש לבחינות או לא מילא את כל מטלות הקורסים.

3.  תלמיד שנכשל ו/או לא ניגש לבחינות בשלשה קורסים ו/או לא השיג הממוצע הדרוש בלימודי שנה א', אינו זכאי לעבור לשנה ב'. תלמיד שנכשל בארבעה קורסים או יותר,  לימודיו בביה"ס יופסקו .

4.   תלמיד אשר לא עמד בתנאי המעבר זכאי לחזור על שנה א' כולה או חלק ממנה בניסיון לעמוד שנית בתנאי המעבר. אם יחזור על פחות מ- 12 ש"ש יוכל לבקש ללמוד מספר קורסים משנה ב' עד למכסה של 12 ש"ש (כולל חזרה על עברית ו/או אנגלית).

5.  תלמיד החוזר על לימודיו בשנה א' ובניסיון השני לא הצליח לתקן את הישגיו ולעמוד בתנאי המעבר לשנה ב', לימודיו בבית-הספר יופסקו .

6.  תלמיד אשר קיבל אישור מראש לפצל לימודיו, יידרש להשיג ממוצע כולל של 70 בכל לימודי שנה א' (שלמד בשנתו הראשונה והשניה) על מנת שיורשה להמשיך ללמוד. אם למד בשנתו השניה גם קורסים של שנה ב' יוכלו הציונים של הקורסים הללו להיכלל בחישוב הממוצע אם הם משפרים את הממוצע של התלמיד.

תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'

לימוד בשנה ג' מותנה בהשלמת כל לימודי שנה א' ולימודי החובה של שנה ב', קורסים עיונים והכשרה מקצועית כאחד.
ביה"ס רשאי להפעיל שיקול דעת ולאפשר לסטודנט של עמד בדרישות אלה ללמוד מס' מוגבל של קורסים משנה ג' במקביל להשלמת החובות בהם נכשל בשנה ב'. 

דרישות מוקדמות: עמידה בציון חיובי בשעורים של שנה מוקדמת תנאי להשתתפות בשעורים של שנה מתקדמת. הפרוט ברשימת השעורים.

פיצול לימודים

1. על   תלמיד המעוניין לפצל את שנת לימודיו  בשנה השניה או השלישית לקבל את אישור היועצת לתלמידי בוגר.

2. תלמיד המפצל לימודי שנה א' חייב ללמוד בשנה הראשונה ללימודיו את הקורסים הבאים:(*)

 03102--מבוא לעבודה סוציאלית א'

03103 -מבוא לעבודה סוציאלית ב'

03130- התפתחות האדם במשפחה א'

03138-התפתחות האדם במשפחה ב'

03105-סוציולוגיה: מושגי יסוד.

03106-פסיכולוגיה: מושגי יסוד.

03111-סטטיסטיקה: מושגי יסוד.

אנגלית ו/או עברית.

(*) הדברים אינם מתיחסים לתלמידי התכנית המשותפת משפטים ועבודה סוציאלית, בה פיצול שנה א נעשה בדרך שונה.

יש לברר את הנוהל במזכירות הפקולטה למשפטים.

3. תלמיד המפצל לימודיו זכאי לשלם שכר לימוד חלקי. על דרכי החישוב של שכר הלימוד, ראה אתר האנויברסיטה>סטודנטים>נהלי שכר  לימוד

בחינות, עבודות וציונים

ראה תקנות בנושא בחינות באתר האוניברסיטה

ראה תקנות בנושא מטלות בכתב: באתר האוניברסיטה

ייעוץ במהלך שנת הלימודים

בית הספר ממנה מורה יועץ/ת, אשר עומד/ת לרשות התלמידים על מנת שיוכלו להפיק תועלת מרבית מלימודיהם.

תלמידים בעלי ליקויי למידה יפנו אל המזכירה לעניני הוראה ותלמידים. פניות להתאמות בבחינות ובעבודות יש להגיש לה בצרוף מסמכים קבילים. לברור נוהלי הפניה ולבקשת הקלות יש לפנות אל מזכירות הבוגר.

בבעיות הקשורות לתוכנית הלימודים האישית של כל תלמיד, פטור מקורסים, חיוב ללמוד קורסים וכו' יניתן לפנות לראש תחום הוראה וסטודנטים.

ציון גמר וזכאות לתואר

ראה תקנות בנושא באתר האוניברסיטה