המסלול לבעלי תואר מוסמך בעבודה סוציאלית

 

הרשמה

רשאי להגיש מועמדות מי שממלא אחר ארבעת התנאים הבאים:

א. מי שקיבל את התואר "מוסמך אוניברסיטה" בציון משוקלל של 88 לפחות.

ב. מי שקיבל ציון בעבודת גמר (תזה) בתוכנית המוסמך של 90 לפחות.

ג. מי שקיבל הסכמתו של חבר סגל מדרגת מרצה בכיר ומעלה המוכן להדריכו בעבודת המחקר.

ד. עונה על דרישות תקנון הרשות לתלמידי מחקר.

תוכנית הלימודים

נוסף על עבודת המחקר שהתלמיד יעסוק בה, יהיה עליו להשתתף בלימודי השלמה לפי הנחיות המדריך והועדה המלווה שלו בתיאום עם יו"ר הועדה ללימודי דוקטורט בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ובאישור הרשות לתלמידי מחקר.

לימודי השלמה

על תלמידים בעלי תואר מוסמך בעבודה סוציאלית אשר כתבו עבודת גמר (תזה) ללמוד קורסים בהיקף של 6 שעות שנתיות (-12 נ"ז) ובממוצע ציונים של 85 ומעלה כנדרש ע"י הרשות לתלמידי מחקר.