עבודת הדוקטורט

 

ההצעה לעבודת הדוקטורט.

התלמיד יכין בהנחיית המנחה תוכנית מחקר לעבודת הדוקטורט.

ההצעה תכלול ותקיף את כל ההיבטים הנדרשים להיכלל בהצעה, כמפורט בהנחיות הועדה לתלמידי מחקר.

ההצעה תובא לדיון בפני הוועדה המלווה (ראה להלן) לאחר שתאושר ע"י הועדה תועבר לאישור הרשות לתלמידי מחקר. לאחר שהרשות לתלמידי מחקר תאשר את תכנית המחקר רשאי התלמיד להירשם כתלמיד מחקר (שלב ב').

הועדה המלווה

עפ"י תקנות הרשות לתלמידי מחקר תמונה לכל תלמיד ועדה מלווה. בועדה זו ישתתפו בנוסף למדריך, אנשים/אנשי אקדמיה הקרובים לנושא המחקר של התלמיד. הרכב הועדה יוצע ע"י המדריך ויועבר לרשות לתלמידי מחקר אשר תמנה את הועדה המלווה. הועדה המלווה תעקוב אחרי מחקרו של התלמיד עד לשלב הגשת העבודה לשיפוט.

הערכת עבודת הדוקטורט

הערכת העבודה תעשה עפ"י הכללים והנהלים של הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

סמינר לתלמידי דוקטורט

התוכנית כוללת שני סמינרים לדוקטורנטים: אחד לסטודנטים הנמצאים בשלב א' ללימודים והשני לסטודנטים הנמצאים בשלב ב' ללימודים.

מרכז: פרופ' מימי איינשטדט

יתקיים פעמיים בחודש.

בסמינר זה דנים בסוגיות תיאורטיות, מתודולוגית,ארגוניות, אתניות ואחרות , בתכנון וביצוע עבודות המחקר לדוקטורט.

השתתפות בסמינר הינה חובה במשך שנתיים. 

 

התלמיד יירשם ל-03098-סמינר דוקטורנטים א' (בשנה הראשונה) או ל- 03099- סמינר דוקטורנטים ב' (בשנה השניה) אצל הרכז לתלמידי דוקטורט אורי שגיא