מסלול ישיר לדוקטורט

 

* מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לכולם.

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד רואה במסלול הישיר לדוקטורט מסלול של הצטיינות אקדמית. מסלול זה מיועד לסטודנטים אשר סיימו את לימודי הבוגר ו/או את הסמסטר הראשון של לימודי המוסמך בהצטיינות רבה, ואשר מסוגלים להקדיש את עיקר זמנם ללימודים מתקדמים לקראת תואר דוקטור, וזאת כדי לסיים את הלימודים תוך חמש שנים (כולל לימודי המוסמך ולימודי הדוקטורט).

 

תנאי קבלה:

כאמור, ניתן להתקבל למסלול זה עם סיום הבוגר, או לאחר סמסטר א' בלימודי המוסמך.

 1. מסיימי תואר בוגר, שטרם התחילו את לימודי המוסמך:

זכאים להגיש מועמדות למסלול זה סטודנטים אשר:

- ציונם הסופי לבוגר הוא 94 ומעלה בעבודה סוציאלית או בתואר משיק אחר.

- קיבלו את ההסכמה של חבר/ת סגל מדרגת מרצה בכיר ומעלה מבית הספר להדריכם בעבודת הדוקטורט.

 

     2. סטודנטים הנמצאים בתכנית המוסמך:

זכאים להגיש מועמדות למסלול זה סטודנטים אשר:

- ציונם הסופי לבוגר הוא 94 ומעלה בעבודה סוציאלית או בתואר משיק אחר.

- סיימו את סמסטר א' של שנה א' ללימודי המוסמך בציון של 94 ומעלה (8 נ"ז לפחות).

- קיבלו הסכמה של חבר/ת סגל מדרגת מרצה בכיר ומעלה להדריכם בעבודת הדוקטורט.

 

הגשת בקשה:

על המועמדים שעומדים בקריטריונים להגיש בקשה בצירוף המסמכים הבאים:

 • הצהרת כוונות (עד שני עמודים)
 • 2 המלצות אקדמיות (כולל המלצה של מרצה מסמינר מחקר)
 • הצהרה של המנחה כי הוא מקבל/ת על עצמו להדריך את המועמד לדוקטורט
 • פירוט הניסיון במחקר של המועמד, במידה שקיים (לדוגמא, בסמינר מחקר, עזרה במחקר, וכדומה). (עד עמוד)
 • גיליונות ציונים
 • דוגמת כתיבה (כגון עבודה בקורס; יש לצרף רק עבודה שנכתבה לבד).

את הבקשה נא להפנות לראשת תחום הוראה וסטודנטים ורכזת לימודי הדוקטורט בביה"ס, גב' שולי לוי,shulil@savion.huji.ac.il

וועדת הדוקטורט תדון בבקשות הקבלה ותחזיר תשובות למועמדים, לפני תחילת שנת הלימודים (למתקבלים מהבוגר), או לפני תחילת סמסטר ב' (למתקבלים מהמוסמך).

 

מועדי ההגשה:

למסיימי תואר בוגר: עד ה-1.10

למסיימי סמסטר א' במוסמך: עד ה-1.3


מבנה לימודי המוסמך והיקפם:

תכנית הלימודים של כל סטודנט במסלול תיקבע ותותאם באופן אישי, באישור ראש תכנית ללימודי מוסמך הרלוונטי ויו"ר תכנית הדוקטורט בבית הספר.

הלימודים יכללו:

 1. סמינר מחקר – שייכתב באופן אישי (לא בקבוצה), במהלך שנה א' ללימודי המוסמך.

ניתן לקחת את סמינר המחקר:

 • כקורס שנתי בבית הספר במקביל לקורסי המחקר בשנה א' (יום לימודים נוסף);
 • מחוץ לבית הספר, במחלקה אחרת ו/או באוניברסיטה אחרת, באישור ראש תכנית ללימודי מוסמך הרלוונטי;
 • לכתוב אותו בהנחיית המנחה במהלך סמסטר ב' של שנה א'. התוצר יהיה עבודה סמינריונית, שחייבת לכלול גם מרכיב של מחקר אמפירי. יש להגיש את העבודה עד ה-30.9, ועליה לקבל את אישור ראש תכנית המוסמך הרלוונטי.

      2. סמינר תיזה בשנה ב', שבו יכתוב הסטודנט הצעה שבהמשך יוכל להשתמש בה כחלק מהצעת הדוקטורט.

סטודנטים במסלול הישיר צריכים לסיים את כל חובותיהם למוסמך תוך שנתיים.

סך כל נקודות הזכות למוסמך הנדרשות מתלמידי המסלול הישיר יהיה 32 נ"ז.

 

מעבר לשלב א' בדוקטורט והגשת הצעת הדוקטורט:

 1. המעבר לשלב א' בדוקטורט ייעשה לאחר סיום כל החובות לתואר המוסמך (ללא עבודת גמר ותוך שנתיים, כאמור), בציון ממוצע 92 לפחות.
 2. ניתן ומומלץ להתחיל לעבוד על הצעת הדוקטורט כבר במהלך לימודי המוסמך.
 3. הצעת המחקר לדוקטורט תוגש לרשות לתלמידי מחקר עד שנה לאחר סיום תואר המוסמך (כלומר: לא יאוחר מ-12 חודשים מתחילת שלב א' בדוקטורט).

פרישה או אי-עמידה בתנאים:

תלמיד אשר לא יעמוד בדרישות של סעיפים 1'-3' לעיל, יעזוב את המסלול הישיר ויסיים לימודיו כתלמיד מוסמך. במקרה כזה יפנה התלמיד לראש תכנית המוסמך הרלוונטי לבירור הדרישות ל: (1) השלמת תיזה, על מנת לסיים במסלול המחקרי, או (2) השלמת נ"ז על מנת לסיים במסלול לא מחקרי.

 

למסלול זה יתקבלו עד שני תלמידים בשנה.

תלמידים אלה יקבלו מלגת מצטיינים מבית הספר.

 

פרטי המלגה:

במהלך לימודי המוסמך, סטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט יקבלו פטור משכר לימוד.

לאחר המעבר שלהם לדוקטורט, סטודנטים אלה יקבלו מלגה שנתית בסך 40,000 ₪  לשנה, למשך 3 שנים. חידוש המלגה משנה לשנה יהיה מותנה בהתקדמות הסטודנט.

בפני הסטודנטים תהיה פתוחה גם האפשרות להגיש את מועמדותם למלגות נוספות:

 • מלגת הנשיא. אם יזכו במלגה זו, היא תחליף את מלגת בית הספר.
 • פרסים ומלגות אחרים שמוענקים מטעם בית הספר (למשל, מלגת מצטיינים במוסמך שמעניקה פטור משכר לימוד) – לא יינתן כפל פטורים/מלגות מטעם בית הספר.
 • מלגות חיצוניות (שלא דורשות השלמה מבית הספר): אם יזכו במלגות כאלה, המלגה של בית הספר תינתן בנוסף אליהן (עד לגובה הסכום המקסימאלי של מלגה שאותו מאפשרת האוניברסיטה לתלמידי דוקטורט).