תואר בוגר בעבודה סוציאלית ותואר בוגר במשפטים

תואר בוגר בעבודה סוציאלית (BSW) ותואר בוגר במשפטים (LLB) - ת ש "ף 
רלוונטי רק למי שהתחיל את לימודיו בשנת הלימודים תשע"ט ואלך

במסגרת המסלול הזה יוכלו סטודנטים ללמוד במקביל לשני תארים ראשונים: האחד בעבודה סוציאלית (BSW) והשני במשפטים (LLB).

היקף הלימודים הנדרש לשני התארים ביחד יהיה לפחות 209 נ"ז, מהם לפחות 115 נ"ז במשפטים ולפחות 96 נ"ז בעבודה סוציאלית (64 נ"ז למודים עיוניים ו-32 נ"ז הכשרה מקצועית). ההקלה בהיקף הלימודים בעבודה סוציאלית מותנית בלימוד קורסים במשפטים שיתרמו להכשרה של תלמידי התכנית גם בעבודה סוציאלית, אי לכך זהות הקורסים והיקפם בכל אחד מהתחומים בכל אחת משנות הלימוד טעונים אישור מראש בידי ועדה אקדמית שיהיו בה נציג של בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ונציג של הפקולטה למשפטים.

תנאי קבלה לתכנית

יתקבלו לתכנית זו מועמדים בעלי נתוני קבלה העומדים בסף הקבלה למסלול זה ובמקביל עומדים בדרישות הקבלה למסלול בפקולטה למשפטים (העמידה בתנאי הקבלה של שתי התכניות הינה תנאי הכרחי אך לא מספיק לקבלה לתכנית). מועמדים יורשו להתחיל בתכנית כבר בשנה הראשונה ללימודיהם באוניברסיטה. ההרשמה לכל תואר היא בנפרד בכל פקולטה השיוך הפקולטטי יהיה בהתאם לכך. 

תעודת הבוגר בתכנית המשולבת

בוגרי התכנית יקבלו תעודת בוגר בכל תחום  במסגרת טקס הסיום של כל פקולטה בנפרד ואשר בכפוף לכללים של לשכת עורכי הדין ושל מועצת העובדים הסוציאליים יאפשרו להם לעסוק בכל אחד מהתחומים.

תקופת הלימודים

משך הלימודים הינו  4 שנים. ממשך הלימודים לתלמידים שיתקבלו לתכנית בשנה ב', יעמוד על ארבע וחצי שנים.

נא לעיין גם בשנתון הפקולטה למשפטים, חלק שני: נהלי הפקולטה למשפטים

מבנה הלימודים

רשימת פטורים אפשריים במסלול:

מס' הקורס בע"ס שם הקורס בע"ס פרטי הקורס במשפטים נ"ז להכרה
03131 יסודות המשפט תורת המשפט 2
03109 כלכלת הרווחה משפט וכלכלה/דיני מיסים/ניתוח כלכלי 2
03134 מעורבות חברתית קליניקה משפטית/התנדבות במסגרת הקורס המשפט ככלי לשינוי חברתי 4
03120 כתיבה עיונית ומדעית פטור גורף על סמך פסיכומטרי/קורס מקביל במשפטים 1
*03502 החברה הישראלית חוקה/משפט וחברה/משפט ורווחה 2
  2 קורסי בחירה בתה"ת משפט ומגדר / רב תרבותיות / דיני משפחה 4
  קורס בחירה ברווחה המשפט ככלי לשינוי חברתי/מדיניות רווחה 2

                                                 * הקורס לא יתקיים בשנת הלימודים תש"ף ואילך. 

לפרטים על המסלול ניתן לפנות אל ראש תחום הוראה ותלמידים, אורי שגיא

oris@savion.huji.ac.il   או בטלפון: 02-5880452 שלוחה מס' 6