סיווג אנשי סגל

refresh

פרופ' דורית רואר סטריאר

Prof. Dorit Roer-Strier
פרופ' מן המניין
02-5882201
Dorit.Roer-strier@huji.ac.il
חדר 213

קרא עוד

 

Dorit Roer-Strier

E-mail: droit.roer-strier@mail.huji.ac.il

 

Higher Education

1992 Ph.D. at the Dept. of Clinical Psychology, University of North Carolina, Chapel Hill, USA.

1981 Master’s Degree at the Dept. of Psychology, Hebrew University of Jerusalem, Israel.

1979 Bachelor’s Degree at the Dept. of Psychology (major) and Philosophy (minor), Hebrew University of Jerusalem, Israel.

 

Appointments at the Hebrew University

2017 Full professor at the School of Social Work and Social Welfare, Hebrew University of Jerusalem, Israel.

2009 Associate professor at the School of Social Work and Social Welfare, Hebrew University of Jerusalem, Israel.

2001 - 2009 Senior lecturer at the School of Social Work and Social Welfare, Hebrew University of Jerusalem, Israel.

1996-2001 Lecturer at the School of Social Work and Social Welfare, Hebrew University of Jerusalem, Israel.

1984 - 1996 Senior clinical instructor at the School of Social Work and Social Welfare, Hebrew University of Jerusalem, Israel.

 

Additional Functions

2013 cont. Director of NEVET Greenhouse of Context-Informed Research and Training for Children in Need. Hebrew University of Jerusalem, Israel.

2016 Chair of the "Young Children's Perspectives of Risk and Protection: A Context Informed Study", international workshop funded by the Israeli Science Foundation (ISF)

2015 Visiting Scholar School of Social Policy and Practice, University of Pennsylvania, Philadelphia.

2013-2015 Deputy Commissioner of Discipline, Hebrew University of Jerusalem, Israel.

2007-2011 Director of M.S.W program at the School of Social Work and Social Welfare. Hebrew University of Jerusalem, Israel.

 

Research Grants (Within the Past Five Years)

2013 Israel-Germany - Lower Saxony, Germany, “ Development of relationships  during infancy: Risk and protective factors in minority and majority families in Germany and Israel”, Dorit Roer-Strier& Heidi Keller, 88,890 EU /200,000EU.

2014 Israel Science Foundation (ISF), “Young children's perspectives of risk and  protection: A context informed study”, Dorit Roer-Strier, NIS 218,000.

2017 Israel Science Foundation (ISF). Constructions of children’s risk, wellbeing and protection among social workers serving diverse communities in Israel: A context- informed study. ”, Yochay Nadan & Dorit Roer-Strier. 540.000 NIS

2017 Erasmus plus. developing modernized curricula on immigrants' and refugees' lives. DEMO.IL Dorit Roer-Strier& Yochay Nadan. 998.516,00 €U

2020 Israel Science Foundation (ISF) Attachment and relationship networks in large families: A context informed study, Yochay Nadan & Dorit Roer-Strier 258.000 NIS

 

 

 

List of Publication

 

Books & Edited Books

Leshem, E. & Roer-Strier, D. (Eds.) (2003).  Cultural diversity: A challenge to human services. The Hebrew University of Jerusalem, Magnes Press, Jerusalem, Israel (in Hebrew).

Roer-Strier, D. & Nadan, Y. (Eds.) (2020) Context-Informed perspectives of child risk and protection: Diverse populations in Israel. Springer's Child Maltreatment Series. NY,

Cham: Springer. ISBN: 978-3-030-44277-4

Chapters in Collections

Roer-Strier, D. (1999). Parents and children in different cultural groups in Israel: A multivariable arena. In C. Rabin (Ed.), Being different in Israel: Ethnicity, gender and therapy (pp.49-65). Ramot, Tel-Aviv (in Hebrew).

Roer-Strier, D. (2000). Socializing immigrant children: Coping with cultural differences at school and at home. In New vistas in education and society series. Special issue on Education, multiculturalism, identity and language development (pp.115-142). The NCJW Institute for Innovation in Education. The Hebrew University of Jerusalem, Magnes Press, Jerusalem, Israel.

Roer-Strier, D., & Rosenthal, M. K. (2001). Cultural transition: Effects on parenting and socialization. In M. Lisak & E. Leshem (Eds.), From Russia to Israel: Cultural transition and identity. Tel Aviv: HaKibbutz HaMeuhad, Kav Adom (in Hebrew).

Roer-Strier, D., & Rosenthal, M. K. (2003). Goals for human development: Images of an “adaptive adult” in multicultural societies. In E. Leshem and D. Roer-Strier (Eds.), Cultural diversity: A challenge to human services.  The Hebrew University of Jerusalem Magnes Press, Jerusalem, Israel.

Roer-Strier, D. & Strier, R. (2006).  The role of home and school in the socialization of immigrant children in Israel:  Fathers’ views. In R. Kirova, and L. Adams (Eds.), Children in transition: Effects of global migration on the young. Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associates.

Roer-Strier, D. (2007). Reducing risk for children in changing cultural contexts. In Family and knowledge (Vol.3). Ministry of Education, Israel

Roer-Strier, D. & Strier, R. (2010). Fatherhood in the context of immigration. In M. E. Lamb, (Ed.) The role of the father in child development (5th ed.).  Hoboken, NJ: Wiley. 

Franchi, V. & Roer-Strier, D. (2013). An interactive model of immigrant parents’ socialization strategies, teachers’ integration expectations and identity dynamics among minority adolescents. In E. Tartakovsky (Ed.) Immigration: Policies, challenges, and impact. New York: Nova Science Publishers.

Marey-Sarwan, I. Otto, H. & Roer-Strier, D. (2015). Chapter 10: Children are a gift from God: Parenting among the Arab Bedouins in the Naqab desert in Israel. In N. Guerda, A. Bejarano & L. Debbiesiu (Eds.) Contemporary parenting: A global perspective (pp. 105-123). UK: Routledge Press.

Ponizovsky-Bergelson, Y., Roer-Strier D., Dayan Y. & Whale,N. ( In Press). Chapter 17:  Children’s perspectives of risk and protection In T. Tulviste, J. Gibbons& D. Best (Eds.) Children’s social worlds in cultural context

Roer-Strier, D. & Nadan, Y. (2020). Introduction: The Israeli stage for context-informed perspective on child risk and protection. In D. Roer-Strier, & Y. Nadan (Eds.), Context-Informed Perspectives of Child Risk and Protection in Israel (pp. 1-12)Cham: Springer.

Nadan, Y. & Roer-Strier, D. (2020). A context-informed approach to the study of child risk and protection: Lessons learned and future directions. In D. Roer-Strier, & Y. Nadan (Eds.), Context-Informed Perspectives of Child Risk and Protection in Israel (pp. 317-331)Cham: Springer.

Journal Articles

Frankel, D. G., & Roer-Bornstein, D. (1982). Traditional and modern contributions to changing infant-rearing ideologies of two ethnic communities. Monographs of the Society for Research in Child Development, 47 (4), 1-53.

Roer-Strier, D. (1996).  Coping strategies of immigrant parents: Directions for family therapy.  Family Process, 35, 363-376.

Roer-Strier, D. (1996).   Ecological study of child-care quality: A call for attention to the cultural context. European Early Childhood Education Research Journal, 4 (2), 77-88.

Roer-Strier, D. (1996).  In the mind of the beholder: Evaluation of coping styles of immigrant parents.  International Migration, 35 (2), 271-286.

Roer-Strier, D. (1996).  Coping of immigrant parents: Implications for prevention and intervention.  Society and Welfare, 16 (4), 467-481. (Hebrew).

Roer-Strier, D., & Rivlis, M. (1998). Timetable of psychological and behavioral autonomy: Expectations among parents from Israel and Former Soviet Union. International Journal of Psychology, 33(2), 123-135.

Roer-Strier, D., & Haj-Yahia, M. (1998). Arab students of social work in Israel: Adjustment difficulties and coping strategies. Social Work Education, 7(4), 449-467.

Roer-Strier, D. (1998). Coping with cultural transitions: Minority parents and children in Israel. European Early Childhood Education Research Journal, 6(2), 71-87.

Roer-Strier, D., & Olshtain-Mann, O. (1999). To see and not be seen: Latin American illegal foreign workers in Jerusalem. International Migration, 37(2), 413-434.

Roer-Strier, D. (1999). Childcare quality in cultural context. Society and Welfare, 19(1), 53-65 (in Hebrew).

Haj-Yahia, M., & Roer-Strier, D. (1999). Dilemmas of supervising Arab social work students. Clinical Supervisor, 18(2), 17-37.

Sands, R., & Roer-Strier, D. (2000). Ba’alot teshuvah daughters and their mothers: A view from South Africa. Contemporary Jewry, 21, 55-77.

Roer-Strier, D., & Rosenthal, M. K. (2001). Socialization in changing cultural contexts: A search for images of an “adaptive adult”. Social Work, 46(3), 215-228.

Rosenthal, M. K., & Roer-Strier, D. (2001). Cultural differences in mothers’ developmental goals and ethno theories. International Journal of Psychology, 36(1), 20-31.

Roer-Strier, D. (2001). Reducing risk for children in changing cultural contexts: Recommendations for training and intervention. Child Abuse and Neglect, 25, 231-248.

Roer‐Strier, D., & Sands, R. G. (2001). The impact of religious intensification on family relations: A South African example. Journal of Marriage and Family, 63(3), 868-880.

Roer-Strier, D. (2002). University students with learning disabilities advocating for change. Disability and Rehabilitation, 24(17), 914-924.

Roer-Strier, D., Weil, S., & Adan, H. (2003). The unique and the unifying: Children's narratives of cultural differences. European Early Childhood Education Research Journal, 11(1), 105-124.

Roer-Strier, D. (2003). Empowerment of students with learning disabilities. Society and Welfare, 23, 445-474 (in Hebrew).

Sands, R. G., & Roer‐Strier, D. (2004). Divided families: Impact of religious difference and geographic distance on intergenerational family continuity. Family Relations, 53(1), 102-110.

Roer-Strier, D. & Mansbach-Kleinfeld, I. (2004). Early childhood interventions in culturally diverse societies: Three metaphors in the making. European Early Childhood Education Research Journal, 12(1), 29-42.

Roer-Strier, D. & Sands, R. (2004). Families challenged by religious change: A cross-cultural comparison of mothers’ images of their daughters. Families in Society, 85(4), 485-495.

Sands, R. G., & Roer-Strier, D. (2004).  The contexts of religious intensification among American-Israeli women who have become Orthodox. Social Welfare Forum, 37, 63-84.

Roer-Strier, D. & Strier, R. (2005). Fatherhood and immigration: Perceptions of Israeli immigrant fathers from Ethiopia and the Former Soviet Union. Families in Society, 86(1), 121-134.

Roer-Strier, D., Strier, R., Este, D., Shimoni, R., & Clark, D. (2005). Fatherhood and immigration: Challenging the deficit theory. Journal of Child and Family Social Work, 10, 315-329.

Roer-Strier, D. (2005). Human behavior education for social workers in multicultural societies. Social Work Education, 24, 311-326.

Roer-Strier, D. & Sands, R. (2006). Using data triangulation of mother and daughter interviews to enhance research about families. Qualitative Social Work: Research and Practice, 5(2), 237–260.

Roer-Strier, D.  & Ben Ezra, D. (2006). Intermarriages between Western women and Palestinian men: Multidirectional adaptation processes. Journal of Marriage and the Family, 68(1), 41-55.

Roer-Strier, D., & Rosenthal, M. K., (2006). “What sort of an adult would you like your child to be?” - Mothers’ developmental goals in different cultural communities in Israel. International Journal of Behavioral Development, 30(6), 517-528.

Roer-Strier, D. & Strier, R. (2006). Fatherhood and immigration: From the deficit theory to generative theory of fatherhood. Society and Welfare, 4, 403-429 (in Hebrew).

Sands, R.G., Bourjolly, J.  & Roer-Strier,D.  (2007).  Crossing barriers: Interviewing across cultures. Qualitative Social Work: Research and Practice, 6(3), 353-372.

Roer-Strier, D. & Haberman- Friedman, A. (2007). Cultural sensitive family therapy with same sex partners: Three metaphors. Society and Welfare, 29(4), 597-619 (in Hebrew).

Roer-Strier, D. & Ben Ezra, D. (2009). Socializing children under fire: Western women and Palestinian men. Journal of Comparative Family Studies, 40(1), 1-29.

Roer-Strier, D., Sands, R. G. & Bourjolly, J. (2009). Family reactions to religious change: The case of African American women who become Muslim. Families in Society, 90(2), 220-226.

Roer-Strier, D. & Kurman, J. (2009).Combining qualitative and quantitative methods to study immigrant youth: The case of children's dominance and perceived parental acculturative strategies. Journal of Cross Cultural Psychology, 40(6), 988-995.

Ponizovsky, Y., Kurman, J & Roer-Strier, D. (2012). When role reversal and brokering meet: Filial responsibility among young immigrants to Israel from the former Soviet Union. Journal of Family Psychology26(6), 987.

Sands, R. G.  , Roer-Strier, D., & Strier, S. (2013). From family research to practice: Argentine families coping with the challenges of religious intensification. Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services94(1), 53-60.

Bourjolly, J. Sands, R. G.  , & Roer-Strier, D. (2013). African American women's experiences around conversion to Islam. Journal of Religion & Spirituality in Social Work: Social Thought32(1), 14-35.

Kosner, A., Roer-Strier, D. , & Kurman, J. (2014). Changing familial roles for immigrant adolescents from the former Soviet Union to Israel. Journal of Adolescent Research29(3), 356-379.

Dabbagh, T., Roer-Strier, D., & Kurman, J. (2014). Socializing the uprooted: The case of mothers from South Lebanon (SLA families) residing in Israel. International Journal of Intercultural Relations41, 102-111.

Roer-Strier, D., & Sands, R. G. (2015). Moving beyond the ‘official story’: when ‘others’ meet in a qualitative interview. Qualitative Research15(2), 251-268.

Cohen, E., Roer-Strier, D., Menachem, M., Fingher-Amitai, S. & Israeli, N. (2015). “Common-Fate”: Therapists’ benefits and perils in conducting child therapy following the shared traumatic reality of war. Clinical Social Work Journal43(1), 77-88.

Roer-Strier,D.  & Alshech, M.  (2015) Druze men in mixed couples: Challenges and modes of coping.  Society and Welfare, 35(3), 345-370. (In Hebrew).

Ponizovsky-Bergelson, Y. P. , Kurman, J. , & Roer-Strier, D . (2015). Immigrant's emotional reactions to filial responsibilities and related psychological outcomes. International Journal of Intercultural Relations45, 104-115.

Ponizovsky-Bergelson, Y. , Kurman, J. , & Roer-Strier, D  . (2015). Adjustment enhancer or moderator? The role of resilience in post-migration filial responsibility. Journal of Family Psychology29(3), 438-453.

Shalhoub-Kevorkian, N. , & Roer-Strier, D . (2015). Context-informed, counter-hegemonic qualitative research: Insights from an Israeli/Palestinian research team studying loss. Qualitative Social Work, 15 ( 4), 552-569.

Dabbagh, T. , Roer‐Strier, D. , & Kurman, J . (2016). Mothers’ dreams, children realities: The case of uprooted families from South Lebanon. Family Process, 55(2), 354-67.

Kadan, S. Roer-Strier, D. & Bekerman, Z . (2016). Social workers from oppressed minority group treating majority group’s clients: A case study of Palestinian social workers. Social Work, 62(2), 156–164.

Hochman, Y.& Roer-Strier, D. (2017). The right to remember: The story of the children of Yamit. Megamot, 22(1),  (in Hebrew).

Roer-Strier, D. (2017). Academic training for context-adapted social work with families: Insights and challenges. Society and Welfare   36(3-4)  439-461.

Dabbagh, T. , Roer-Strier, D. & Kurman, J. (2016). Filial responsibility among uprooted families from South Lebanon: Perspectives of mothers’ and children. Journal of Research on Adolescence. 27 (3), 506-520.

 Ponizovsky-Bergelson, Y. , Kurman, J. , & Roer-Strier, D.  (2017). The role of resilience in the adjustment of immigrant youth who experienced filial responsibility. Society and Welfare 37 (1), 59-63 (in Hebrew).

Marey-Sarwan, I.  & Roer-Strier, D.  (2017). Parent’s perceptions of risk for children: Case study of Bedouin parents from unrecognized villages in Israel. Social Service Review. 91(2), 171-202. 

Wahle, N. , Ponizovsky-Bergelson, Y. , Dayan,Y., Erlichman,O. & Roer-Strier, D. (2017). On the margins of racism, immigration and war: Perspectives on risk and protection of young children of Ethiopian origin in Israel. European Early Childhood Education Research Journal. 25(2), 305-320.

Marey-Sarwan, I.  , Roer-Strier, D. & Otto, H.  (2017). Contextualizing risk and protection: Perceptions of Bedouin mothers from unrecognized villages in the Naqab. American Journal of Orthopsychiatry 88(3), 306-315.

Kadan, S., Roer-Strier, D. & Bekerman, Z. (2018). Training in the shadow of the conflict: Perceptions of Palestinians social workers. Society and Welfare (in Hebrew)

Nadan,Y.,Roer-Strier,D., Gemara,N., Engdou -Vanda,S.& Tener,D. (2018). In the eyes of the beholder: Parental and professional value mismatch in child risk and protection in two communities in Israel. International Journal of Psychology  53(2(, 23–33.

Uliza,N. Yonna,L.& Roer-Strier,D. (2018) Children at risk in the eyes of parents of “One and a half generation” from the Former Soviet Union MifGash ( Incounter-Social work in education) 26,101-134 (in Hebrew)  

Nadan, Y.,  Gemara, N., Keesing, R., Bamberger, E. Roer-Strier,D. & Korbin, J. (2018)

‘Spiritual Risk’: A parental perception of risk for children in the Ultra-Orthodox Jewish community. The British Journal of Social Work, https://doi.org/10.1093/bjsw/bcy092

Ponizovsky-Bergelson, Y. , Dayan,Y., Roer-Strier, D. & Wahle, N. (2019). A qualitative interview with young children: What encourages or inhibits young children's participation?  International Journal of Qualitative ethods18.  10.1177/1609406919840516 

Ponizovsky-Bergelson, Y., Roer-Strier D., Dayan Y. & Whale,N. ( 2019). Chapter 17:  Children’s perspectives of risk and protection In T. Tulviste, J. Gibbons& D. Best (Eds.) Children’s social worlds in cultural context

Marey-Sarwan, I., Roer-Strier, D.,Strier,R. ( In Press) Blurring the borders with Anzaldúa in ontext-informed, anti-oppressive research: The case of Bedouin women,. British Journal of Social Work

 

 

 

קראו פחות
שני

שני יעקובי צלניק

נושא המחקר: מרכזים אקוטיים לטיפול בנפגעי תקיפה מינית - הקשר בין ההתערבות לתוצאות
בהנחיית: פרופ' מרים שיף
עובדת סוציאלית קלינית במרכז הרפואי בני ציון בחיפה, מטפלת במרכז האקוטי לנפגעי תקיפה מינית ומרכזת את תחום האלימות במשפחה בבית החולים. חוקרת חוויות של נשים
מיה בניש-וייסמן

פרופ' מיה בניש-וייסמן

Prof. Maya Benish-Weisman
פרופ' חבר
02-5882210
m.benish.weisman@gmail.com
חדר 512
תחומי מחקר עיקריים: התפתחות ערכים בטווח החיים, ובמיוחד בגיל ההתבגרות הקשר בין ערכים להתנהגות חברתית (פרו חברתיות ותוקפנות) השפעות פסיכולוגיות של הגירה זהות אתנית בגיל ההתבגרות

 

קרא עוד

Maya Benish-Weisman

E-mail: maya.bw@mail.huji.ac.il

Higher Education

2008 – 2010 Postdoctoral Studies (The Psychology Department, The Hebrew University of Jerusalem)

2008 – 2010 Postdoctoral Studies (Harris Early Child Development Training Center, Israel)

2007 – 2008 Postdoctoral Studies (Department of Psychology, The Graduate Center, The City University of New York)

2002-2007 Ph.D., (Direct Track), Psychology Department, The Hebrew University of Jerusalem.

2000-2002 M.A., (in Clinical Psychology, The Hebrew University of Jerusalem. Magna Cum Laude(

1997-2000 B.A., (Psychology and Hebrew Literature (double major), The Hebrew University of Jerusalem. Magna Cum Laude(

 

Appointments at the Hebrew University

2020 current Senior Lecturer, Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare ,The Hebrew University of Jerusalem)

 

Additional Functions (Within the Past Five Years)

2016 – 2020 Senior Lecturer, The Head of Educational Counseling Program,

(Department of Counseling and Human Development, The University of Haifa)

2018 – 2019 Visiting Scholar, (Teachers College, Columbia University, New York, USA)

2014 – 2015 Visiting Scholar, (Graduate School of Education, University of California, Berkeley, USA)

2010 – 2016 Lecturer, (Department of Counseling and Human Development, The University of Haifa)

 

Editorial Positions

2020 current Counseling editor – European Journal of Personality

2020 Current Counseling editor – Developmental Psychology

2016 – 2020 Editorial board member of the Emerging Adulthood

 

Research Grants (Within the Past Five Years)

2019 - 2022 ISF (Israel Science Foundation), “Socialization of Values in the Classroom: The Effect of Teachers’ Autonomy Support on Students’ Value Internalization and Behavior ” (with Moti Benita): 800,000 NIS.

2019 - 2022 BSF (The U.S.-Israel Binational Science Foundation), “Mom, that`s not how things work here: Parent-youth acculturation discrepancies and their effects on family functioning and adjustment among immigrant families in the US and Israel ”(with Seth Schwartz), $300,000.

2017-2019 The National Institute for Psychobiology in Israel, Perceptual sensitivity as the missing link in the relations between gene-environment interactions and anxiety (with Bat-Sheva Hadad), $50,000.

 

List of Publication (Within the Past Five Years)

McDonald, K. L., Benish-Weisman, M., O’Brien, C. T., & Ungvary, S. (2015). The social values of aggressive-prosocial youth. Journal of Youth and Adolescence, 44, 2245-2256.

Benish-Weisman, M., Kerem, E., Knafo-Noam, A., & Belsky, J. (2015). The Moderating Role of Genetics: The Effect of Length of Hospitalization on Children’s Internalizing and Externalizing Behaviors. Frontiers in Psychiatry, 6, 1-7.

Hasenfratz, L., Benish-Weisman, M., Steinberg, T., & Knafo, A. (2015). Temperament and peer problems from early to middle childhood: Gene-environment correlations with negative emotionality and sociability. Development and Psychopathology, 27, 1089-1109.

Benish- Weisman, M., Daniel, E., Schiefer, D. Möllering, A. & Knafo- Noam, A., (2015). Multiple social identifications and adolescents’ self-esteem. Journal of Adolescence,44, 21-31.

Benish-Weisman, M. (2015). The interplay between values and aggression: Longitudinal study. Developmental Psychology, 51, 677-687.

Benish-Weisman, M., & McDonald., K. (2015). Private self-consciousness and gender moderate how adolescents' values relate to aggression. Social Development, 26, 766-781.

Benish-Weisman, M., (2016). Ethnic identity and aggression in adolescence: A longitudinal study. Journal of Adolescence, 47, 131-134.

Ungvary, S., McDonald, K. L. & Benish-Weisman, M. (2018). Identifying and distinguishing value profiles in American and Israeli adolescents. Journal of Research on Adolescence. 28, 294-309

Sher-Censor, E., Benish-Weisman, M., Gal, L., & Karni S. (2018). The associations between national identity and adjustment: What can we learn from autobiographical narratives? International Journal of Intercultural Relations, 67, 12-24.

Daniel, E., Benish-Weisman, M. (2019). Value development during adolescence: Dimension of change and stability. Journal of Personality, 87(3), 620-632.

Hadar, L., & Benish‐Weisman, M. (2019). Teachers’ agency: Do their values make a difference? British Educational Research Journal,‏ 45(1), 137-160.

Benish-Weisman, M., Daniel, D., Sneddon, J., & Lee, J. (2019). The relations between values and prosocial behavior among children: The moderating role of age. Personality and Individual Differences, 141, 241–247.

Shtapura-Ifrahs, M., & Benish-Weisman, M. (2019). Seeking the help of school counselors: Cross-cultural differences in mothers’ knowledge, attitudes, and help-seeking behavior. International Journal of Intercultural Relations, 69, 110-119.‏

Benita, M., Benish-Weisman, M., Matos, L., & Torres, C. (2019). Integrative and suppressive emotion regulation differentially predict well-being through basic need satisfaction and frustration: A test of three countries. Motivation and Emotion, 44(1), 67-81.

Benish‐Weisman, M. (2019). What can we learn about aggression from what adolescents consider important in life? The contribution of values theory to aggression research. Child Development Perspectives. 13(4), 260-266.

Levin, L., Benish-Weisman, M., & Savaya, R., (2020). Value profiles and perceived job performance of social workers in Israel. The British Journal of Social Work. 50(2), 348-368.

Benish‐Weisman, M., Daniel, E., & McDonald, K. L. (2020). Values and adolescent self‐esteem: The role of value content and congruence with classmates. European Journal of Social Psychology. 50(1), 207-223. 3 citations.

Crocetti, E., Benish-Weisman, M. & McDonald, K. L. (2020). Validation of the Arabic and Hebrew versions of the Utrecht-Management of Identity Commitments Scale (U-MICS). Journal of Adolescence, 79, 11-15.

Daniel, E., Benish-Weisman, M., Sneddon, J., & Lee, J. (in press). Value profiles during middle childhood: Developmental processes and social behavior. Child Development.

Schwartz, S. J., Walsh, S. D., Ward, C., Tartakovsky, E., Weisskirch, R. S., Vedder, P., …Benish-Weisman, M.... and the psychology of migration working group (in press). The role of psychologists in international migration research: Complementing other expertise and an interdisciplinary way forward. Migration Studies

Rubel – Lifschitz, T., Benish-Weisman, M., Torres, C., & McDonald, K. (in press). The revealing effect of power: Popularity moderates the associations of personal values with aggression in adolescence. Journal of Personality.

Daniel, E., Bardi, A., Fischer, R., Benish-Weisman, M., & Lee J. A., (in press). Changes in Personal Values in Pandemic Times. Social Psychological and Personality Science.

Benish-Weisman, M., Oreg, S., & Berson, Y. (in press). The contribution of peer values to children’s values and behavior. Personality and Social Psychology Bulletin.

Lavy, S., & Benish-Weisman, M. (2021). Character strengths as “values in action”: Linking character strengths with values theory–an exploratory study of the case of gratitude and self-transcendence. Frontiers in Psychology12,

 

 

 

קראו פחות
אמתי

אמתי מרמור

נושא המחקר: מעשים מיניים בין אחאים בחברה הדתית בישראל. פרספקטיבות של בוגרים
בהנחיית: פרופ' דורית רואר סטריאר וד"ר דפנה טנר
דוקטונרט בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית ובמקביל מטפל ועובד סוציאלי בתחום הטראומה ובעיקר פגיעות מיניות ועבודה עם פוגעים מינית.
uri_aviram

פרופ' אורי אבירם

Prof. Uri Aviram
uri.Aviram@mail.huji.ac.il

קרא עוד

Prof. Uri Aviram

uri.aviram@mail.huji.ac.il

 

Academic Profile:

Ph.D. 1972, Univ.of California, Berkeley; Lect. 1972; Sen. Lect. 1977; Assoc. Prof. 1982; Prof. 1990, Emeritus 2004.

 

Research Interests:

Mental health and social policy. Mental health services research.  Community care and rehabilitation for persons with psychiatric disabilities. Mental health and social policy reforms. Psychiatry and law. Involuntary commitment of mentally ill persons. Social work education and career patterns of social workers.

 

Research Projects:

Mental health policy trends in Israel: factors facilitating and hindering reforms towards community mental health service system.

Severely mentally ill persons in Israel: Scope and nature of the problem.

The mental health Rehabilitation Reform in Israel

Israel mental health (insurance) reform (2015)

The changing role of the social worker within the mental health system.

 

Abstracts of Research:

Mental health policy trends in Israel: Factors facilitating and hindering reforms towards community mental health service system: The objective of this study has been to assess mental health policy in Israel. Using a comparative approach, it evaluates what where the factors that hindered attempts to reform the system towards community mental health services and what might have been the factors that could have facilitated the transformation of the system.

Severely mentally ill persons in Israel. Scope and nature of the problem: The objective of this research has been to define the population of chronically mentally ill persons in Israel, assess its major characteristics and estimate the size of this population in the country. Two major criteria have been used for defining the population: hospitalization history and functional disability. In addition, chronic mentally ill persons who had not been hospitalized or received disability pensions were defined and their number in the country was estimated.

Mental health rehabilitation reform in Israel (2000). The objectives of this study have been to study the outcome of the implementation of the Rehabilitation in the Community of the mentally Disabled Persons Law, enacted in 2000, and its impact on the mental health service system in the country.

Israel mental health (insurance) reform (2015). The aim of the study has been to examine the advantages and risks associated with the transfer of responsibility for mental health services to the health funds (HMOs) and their integration into the general medical service system. The project analyzes the issues confronting those in charge of its implementation and the regulators, and recommends the appropriate modifications or ways of dealing with the issues and problems that may arise in the course of the reform’s implementation.

The changing role of the social worker in the mental health service system/ This study surveys the social workers employed in the mental health service system with respect to their assignments and how they view their current and desired role.

 

Recent Publications (From 2000):

Lightman, E. and Aviram, U. (2000). Too much too late: The Advocacy Act in Ontario. Law and Policy, 22, 25-48.

Aviram, U., Admon, Z., Ajzenstadt, M. and Kanter, I. (2000) Change and preservation in mental health legislation in Israel: The legislative process of Israel's new mental health law. Mishpatim: Students' Law Review. The Hebrew University of Jerusalem, 31,145-191 (Hebrew).

Ajzenstads, M., Aviram, U., Kalian, M. Kanter, A. (2001). Involuntary outpatient commitment in Israel: Treatment or control. International Journal of Law and Psychiatry, 24, 637-657.

Aviram, U. (2001). Social integration of chronically mentally ill persons: An old problem in a new context. Social Security, 61, 42-61 (Hebrew).

Shera, W. Aviram, U., Healy, B., Ramon, S. (2002). Mental health system reform. Social Work in Health Care, 35, 547-575.

Aviram U. (2002). The changing role of the social worker in the mental health system. Social Work in Health Care, 35, 615-632.

Aviram, U. & Rosenne, H. (2002). Estimating the number of chronically mentally ill persons in Israel: Children, the elderly and the total population. Research report submitted to the Israel (Research Report) National Institute for Health Policy and Health Services Research, Tel Hashomer, Israel. January), 62pp. (Hebrew).

Aviram, U. & Dehan, N. (2002). Intercultural exchange: An experimental program of the Hebrew University of Jerusalem for education and training ultra-orthodox women for social work. (Research report submitted to the Israel Ministry of Science, Culture and Sport. Jerusalem, Israel, November), 138pp. (Hebrew).

Aviram, U. (Ed.) (2003). Academic social work education in Israel: Past, present and future. Tel Aviv: Cherikover, 186 pp. (Hebrew)

Aviram, U. (2003). Social work role in mental health: Does the profession meet the challenge. In U. Aviram (Ed.) (2003).Academic social work education in Israel: Past present and future (pp. 133-158). Tel Aviv: Cherikover, 412 pp. (Hebrew).

Aviram, U. & Korin-Langer, N. (2004). Resilience among families of the mentally disabled. (Research report submitted to the Israel National Institute for Health Policy and Health Services Research, Tel Hashomer, Israel, June), 42 pp. (Hebrew).

Aviram, U., Guy, D., Sykes, I. (2006). A missed opportunity in mental health reform in Israel (1995-1997). Social Security, 71, 53-83 (Hebrew).

Aviram, U. and Ginath, Y. (Eds.) (2006). Mental health services in Israel: Trends and issues. Tel-Aviv: Cherikover, pp. 412 (Hebrew).

Aviram, U., Gal, J. & Katan, Y. (Eds.) (2007). Social policy development in Israel. Jerusalem: Taub Center for Social Policy Studies in Israel (Hebrew).

Aviram, U. (2007). Stumbling reform of mental health services in Israel: Factors hindering the transformation of the locus of services to the community. Society and Welfare, 27, 127-155 (Hebrew).

Aviram, U. & Dehan, N. (2007). The reorganization plan of mental health services in Israel, 1972: Factors facilitating and blocking mental health reform toward community mental health services. In U. Aviram, J. Gal & Y. Katan (Eds.) Social policy development in Israel. Jerusalem: Taub Center for the Study of Social Policy in Israel, 193-238 (Hebrew)

Aviram, U. (2007). From the hospital to the community: Issues and challenges in transferring the locus of mental health services from the psychiatric hospitals to community mental health services. In N. Hadas-Lidor & M. Lachman (Eds.) (2007). Recovery and rehabilitation readings in the mental health field: Practice, policy and research. K'far Yona, Israel: Litam. pp. 195-202 (Hebrew).

Aviram, U. (2010). Promises and pitfalls on the road to a mental health reform in Israel. Israel Journal of Psychiatry, 3. 171-194.

Dehan, N, & Aviram, U. (2010). Making training in social work accessible for the Israeli ultra-orthodox (Haredi) community- An experimental program of the Hebrew University for training haredi women in social work. Social Security, 82, 113-143 (Hebrew).

Aviram, U. (2010). The Rehabilitation in Community of Persons with Mental Disabilities Law: Intermediate assessment and preparing for the future. Medicine, Psychiatry, 14, 14-23 (Hebrew).

Aviram, U. (2010). Changes in the "back-yard" of the healthcare system in Israel: Promises and perils on the road toward mental health services reform. In Ch. Katz and E. Tzfadia (Eds.) Surveillance state – abandoning state: Social policy in Israel, 1985-2008, Tel Aviv: Resling. pp. 309-334 (Hebrew).

Aviram, U. (2011).The rehabilitation in the community of persons with mental disabilities law of Israel: Challenge and opportunity in a changing mental health service system. In U. Aviram (Ed.) Rehabilitation and community integration of persons with psychiatric disabilities: The first ten years and beyond. International workshop's report Tel Hashomer, Israel: Israel. National Institute for Health Policy Research

Aviram, U., Ginath, Y. & Roe, D. (2012). A Decade to the Rehabilitation in the Community of Persons with Mental Disabilities Law of Israel: Challenges and Opportunities. Psychiatric Services63, 110-112

Aviram, U. (2012). Toward the second decade of implementing the law of the Rehabilitation in the community of persons with Mental Disabilities: Challenges and opportunity for a change in the mental health service system in Israel. Social Security, 90, 155-188 (Hebrew).

Aviram, U. (2013). The law for rehabilitation in the community of persons with mental disabilities: An interim assessment. In D. Ben-David (Ed.) The state of the nation report-Society, economy, and policy in Israel. Jerusalem: Taub Center for Social Policy Studies (pp.383-407)

Korin-Langer, N., Aviram, U., & Leichtentrit, R. (2014). Resilience among family members of persons with psychiatric disabilities. Society and Welfare, 34, 513-545. (Hebrew).

Aviram, U. & Sagit Azari-Viesel (2015). Mental health reform in Israel: Challenge and opportunity. Policy paper 2015.02. . Taub Center for Social Policy Studies in Israel, Jerusalem, Israel. 48 pp.  (Hebrew and English).

Aviram, U. (2017).The reform of rehabilitation in the community of persons with psychiatric disabilities: Lessons from the Israeli experience. Community Mental Health Journal, 53, 550-559.

Pertz- Veisvidovsky, N. & Aviram, U. (2017). The rehabilitation of psychiatrically disabled persons' law: Policy reform within changing environments. Social Security, 101, 141-167. (Hebrew)

Aviram, U. & Azary-Viesel, S. (2018). Mental health reform in Israel: challenge and opportunity. Part I: Fundamentals of the reform and the mental health service system on the eve of the reform. Israel Journal of Psychiatry. 55 (3), 45-54

Aviram, U. & Azary-Viesel, S. (2018). Mental health reform in Israel: Challenge and opportunity. Part II: Implementation of the Reform – Issues and Problems. Israel Journal of Psychiatry, 55 (3), 55-64.

Aviram, U. (2018). The rehabilitation in the community of persons with mental disabilities Act: An interim assessment. In N. Hadas Lidor and M. Lachman (Eds.) Against all odds: From rehabilitation and recovery to community inclusion in mental health. Kiryat Ono: Ono Academic College. (pp.47-60) (Hebrew)

Aviram, U. (2019). Mental health policy and services in Israel: Between progress and preservation. Tel Aviv: Resling, 264 pp. (Hebrew).

 

 

קראו פחות
refresh

פרופ' מרדכי רוטנברג

Prof. Mordechai Rotenberg
Mordechai.rotenberg@mail.huji.ac.il

 

קרא עוד
Academic Profile: 

Ph.D. 1969, Univ. of California, Berkeley; Lect. 1970; Sen. Lect. 1974; Assoc. Prof. 1980; Prof. 1988.

 

Research Interests:

Developing psycho-social applications according to kabbalistic paradigm of tzimtzum (contraction) as any interdisciplinary framework and basis for the comparative study of psychology and religion.

 

Research Projects:

The study of the psycho-social foundations of Hasidic Kabbalism.

Cabalic sexuality and creativity.

 

Abstracts of Current Research :

The study of the psycho-social foundations of Hasidic Kabbalism:Research has focused on the re-biographic time perception inherent in Midrashic narrativism, on the psychological bridge between rationalism and mysticism available in the PaRDeS and on the dialogic system regulating the yetzer-yetzira continuum.

Cabalic sexuality and creativity:The guiding assumption of my current research begins from the observation that Western campaigns for expressing sexuality (e.g., homosexuality) and repressing sexuality (e.g., harassment) are largely identical in their assertive-aggressive behavior patterns. A thesis is presented according to which the erotic creation myth (cosmogony) of emanation may have exerted paradigmatic impacts on the Western "phallic-erective" style of sexuality, creativity, and assertive-aggressive ("aggressertive") communication patterns. The cabalic erotic cosmogony of contraction (tzimtzum) is then introduced as an alternative paradigm for sexuality, creativity, and communication that comprises the following components: (a) Creation, procreation, and creativity begin from an act of self-contraction to evacuate space for a union with another creative partner. (b) The sequential notion of yetzer (sexual desire) leading to yetzira (spiritual creativity) is possible via a transformational process that includes the ecstatic experience of a spiritual orgasm (devekut). The Midrashic-cabalic exercise of recombining letters for reaching ecstatic devekut is portrayed as archetypical conditioning mantra for therapeutic rebiographing. Illustrative clinical applications for promoting sexual equality and for treating impotency are briefly discussed.

Key Words:

Tzimtzum; sexuality and Judaism

 

Recent Publications:

Rotenberg, M. (1995) Pardes and PaRDeS: Towards a psychotherapeutic theory. IsraelJournal of Psychiatry and Related Sciences, 31(3): 162-169.

Rotenberg, M. (1995) Cabalic sexuality and creativity. International Journal for the Psychology of Religion, 5(4): 225-244.

Rotenberg, M. (1996) Embrace and stroking: comments on the response of Emmanuel Levins. Science of Judaism, 36 (Hebrew).

Rotenberg, M. (1997) The Yetzer: A Kabbalistic Psychology of Eroticism and Human Sexuality. Northvale: Jason Aronson. Second printing 1999.

Rotenberg, M. 1997 Jewish Psychology and Hasidism. University on the Air, Ministry of Defence. Second Printing 1998 (Hebrew)

Rotenberg, M. (in press) Psychology and Judaism. Invited Essay for the Millennial Encyclopedia of Judaism. Leiden, the Netherlaqnds: E.J. Brill and New YorkContinuum Press

M. Rotenberg's site at the Research and Development Authority

 

קראו פחות
הוזאם

הוזאם הרדל-זרייק

נושא המחקר: מקצוע העבודה הסוציאלית והעובדות הסוציאליות בחברה הפלסטינית בישראל: תפיסות, חוויות ודימויים תקשורתיים
בהנחיית: פרופ’ מימי אייזנשטדט ופרופ’ עידית בליט-כהן
עובדת סוציאלית מוסמכת, בוגרת תואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. פעילה חברתית ופמיניסטית וכיום חברה בוועד המנהל של עמותת 'אל-סיוואר' - תנועה ערבית פמיניסטית לתמיכה בנפגעות תקיפה מינית בחברה הערבית. ניהלה בעבר את קו החירום בעמותה
refresh

פרופ' נאדירה שלהוב-קיבורקיאן

Prof. Nadera Shalhoub-Kevorkian
פרופ' מן המניין
מחזיקה בקתדרה למשפטים על שם לורנס ד. בייל
02-5882505
Nadera.Kevorkian@huji.ac.il
המכון לקרימינולוגיה

 

קרא עוד

Nadera Shalhoub-Kevorkian

 

 

Present Positions

Lawrence D. Biele Chair of Law Chair in Global Law

Faculty of Law – Institute of Criminology School of Law

School of Social Work and Social Welfare Queen Mary University of London

The Hebrew University of Jerusalem

 

Qualifications

B.A. (U.H.) 1980; B.S.W. (H.U.J.I.) 1982; M.A. (H.U.J.I.) 1989; Ph.D. (H.U.J.I.) 1994;

Post-Doc. (U.S.C.) 1995-96

 

Previous Positions

Fall 2018 Short-Term Professor, Ph.D. Program in Social Science, Bir Zeit University

Fall 2017 Short-Term International Visiting Professor of Law, Columbia Law School

Winter 2017 Distinguished Visiting Professor, Queen Mary University of London

Fall 2016 Visiting Professor, University of California – Los Angeles, University of California – Irvine

Fall 2011 Visiting Professor, Georgetown University Law Center

Winter 2010 Visiting Professor, Institute for Research on Women and Gender & Center for the Critical Analysis of Social Difference, Columbia University

2008-10 Academic Supervisor, Law and Society Program, Law School, Bir Zeit University

Fall 2008 Visiting Professor, School of Law, University of California – Los Angeles

Fall 2008 Visiting Professor, School of Law, University of Southern California

Fall 2006 Adjunct, School of Law, University of Southern California

2006-16 Director, Gender Studies Program, Mada al-Carmel: Arab Center for Applied Research, Haifa

2006-13 Academic Advisor, Women and Trauma Program, Women’s Studies Center, Jerusalem

Fall 2005 Visiting Professor, School of Law, University of Southern California

Fall 2005 Adjunct, School of Law, University of California – Los Angeles

Fall 2004 Visiting Professor, University of California – Los Angeles

Spring 2003 Adjunct Professor, School of Law, University of California – Los Angeles

2003-10 Senior Lecturer, Faculty of Law – Institute of Criminology, The Hebrew University of Jerusalem

2002-2003 Visiting Scholar, Center for the Study of Women, University of California – Los Angeles

Fall 2002 Visiting Professor, School of Law, University of Southern California

1996-2002 Lecturer, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem

1996-2002 Lecturer, Faculty of Law – Institute of Criminology, The Hebrew University of Jerusalem

1989-92 Teaching Instructor, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem

1987-95 Lecturer, Social Science Department, Bethlehem University, Bethlehem, PA

1985-94 Assistant Professor, Department of Social Work, Bethlehem University, Bethlehem, PA

 

 

Education

1995-96 Post-Doctorate (Center for Multi-Ethnic and Transitional Studies; Center for Feminist Studies), University of Southern California

1994 Ph.D. (Law), The Hebrew University of Jerusalem

1989 M.A. (Criminology), The Hebrew University of Jerusalem

1982 B.S.W. (Social Work), The Hebrew University of Jerusalem

1980 B.A. (Political Science and Philosophy), University of Haifa

 

 

UNIVERSITY LEADERSHIP AND SENIOR ACADEMIC RESPONSIBILITIES:

The Hebrew University of Jerusalem

2018- Member, Promotion Committee, School of Social Work and Social Welfare

2015- Member, Recruitment Committee, Institute of Criminology & Faculty of Law

2014- Member, Recruitment Committee, School of Social Work and Social Welfare

2011- Chair, Human Subject Committee, Faculty of Law

2008-18 Chair, Human Subject Committee, Faculty of Law – Institute of Criminology

2006-18 Chair, Prize Committee, School of Social Work and Social Welfare

2004- Chair, MA Thesis Committee, Faculty of Law – Institute of Criminology

2003-11 Member, Award and Scholarship Committee, Faculty of Law – Institute of Criminology

2003-11 Member, Teaching Committee, School of Social Work and Social Welfare

2003-2005 Chair, Admission Acceptance Committee, Faculty of Law – Institute of Criminology

 

Membership in Editorial and Advisory Boards

2016- The British Journal of Criminology, International Advisory Board

2016- International State Crime Initiative, Editorial Board

2016- Journal of Holy Land and Palestine Studies, International Editorial Board

2016- Jerusalem Quarterly, Advisory Board

2014- Journal of Middle East Women’s Studies, Advisory Board

 

Membership of Scientific Societies

2019- AMECYS (Association of Middle East Children and Youth Studies)

2015- Middle East Studies Association Member

2005- Middle East Studies Seminar Member, Yale Law School

2000- Law and Society Association Member

 

Membership of Selected Public Committees

2020- Palestinian Global Mental Health Network

2016- Board Chair, Mada al-Carmel

2011-16 Board Member, Women’s Centre for Legal Aid and Counseling, Jerusalem

2006- Academic Board Member, Mada al-Carmel

2006-2016 Director – Gender Studies Program, Mada al-Carmel

2003-11 Board Member, World Vision, Jerusalem

2001- Board Member, Princess Basma Organization for the Disabled

2005-2009 Board Chair, Gisha, Legal Center for Freedom of Movement, Tel Aviv

2003-2007 Chair, Arab Ad Hoc Committee for Higher Education, Council for Higher Education, Jerusalem

2003-2005 Board Member, Israeli Women’s League Research Committee, Jerusalem

1996-2002 Board Member, Women’s Centre for Legal Aid and Counseling, Jerusalem

 

Professional/Community Activities

2013- Senior Leading Researcher, Greenhouse of Context-Informed Research and Training for Children in Need (NEVET), School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem

2008-13 Member, The Trauma, Peace-building and Development Project, International Development Research Centre, INCOR, University of Ulster, Northern Ireland

2007-12 Member, Feminist Academic Group, Women in Conflict Zones Network (WICZNET): Studying “Militarized Violence in this New Age of Empire”, York University, Toronto

2008 Training Israeli Judges, Palestinians in Israel: Challenges Facing the Legal System, Jerusalem, Israel

2008 Training of Palestinian Social Workers and Psychologists, Feminist Perspective in Trauma and Recovery, Ramallah, West Bank

2004 Training of Judges of the High Criminal Court in Jordan, Victim’s Voice in Criminal Proceedings and Fair Trial for Women and Children Victims in Criminal Proceedings, Amman, Jordan

2001-14 Founding Member, Women for Women’s Sexuality and Bodily Rights, Istanbul, Turkey

2001 Counseling to the World University Service Project, Researching Women, Larnaka, Cyprus

2000 Training Palestinian Mental Health and Health Workers, Elderly Abuse and the Role of Palestinian Social Control Agents, Jerusalem

2000 Training Judges in Israeli Family Courts, Violence and the Palestinian-Israeli Families, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem

1999 Training Rape Crisis Workers, Helping Victims of Sexual Abuses: A Contextually Sensitive Mode of Intervention, Jerusalem

1998 Training Palestinian National Council (PNC) Members, Gender and Violence: The Role of the Palestinian National Authority (PNA), Bethlehem, West Bank

1997 Training Women Activists, Women and Law, West Bank and Gaza, Women’s Centre for Legal Aid and Counselling, Jerusalem

1994 Established the First Hotline for Abused Palestinian Women, Al Aman, Women’s Centre for Legal Aid and Counselling, Jerusalem

1994 Training Female Palestinian Police Officers, Domestic Violence, Gaza Strip

1991 Initiated a Hotline during the Gulf War, Provide Information, Guidance and Psychological Support to Palestinians Living in the Occupied Territories, Jerusalem

 

Prizes and Honors

2020 Impact Award, International Network for Genocide Scholars (INoGS)

2017 Radzinowicz Prize for the Best Article Published in 2016, The British Journal of Criminology

2016 Claire Goldberg Moses Prize for the Most Theoretically Innovative Article Published in Feminist Studies over the Past Year

2015 Honoree of the Harvard Law School’s Second Annual International Women’s Day Celebrations, Organized by the Harvard Women’s Law Association and Harvard Law and International Development Society

2014 Radzinowicz Prize for the Best Article Published in 2014, The British Journal of Criminology

2011 International Scholarship Prize for Distinguished Work in the Field of Law and Society, Law and Society Association

2008 International Women’s Rights Prize, The Peter and Patricia Gruber Foundation

2008 Golda Meir Fellowship, The Hebrew University of Jerusalem

2000 Dean’s Letter of Commendation for Teaching Excellence, The Hebrew University of Jerusalem

1999 Ellis and Alma Birk Scholars Prize, The Hebrew University of Jerusalem

1998 Arab-Israeli Award for Pioneering Scholars, The Arab Students Committee for Higher Education

1994 Dean’s Letter of Commendation for Teaching Excellence, The Hebrew University of Jerusalem

 

 

RESEARCH GRANTS

 

 

 

Awarding Body

Details

 

2016-20

Israeli Science Foundation

“Child Arrest and Juvenile Justice”

2016-19

LUCE Foundation

“Religion and the Global Framing of Gender Violence” with Professors Lila Abu-Lughod (Institute for Research on Women, Gender, and Sexuality at Columbia University), Rema Hammami (Institute of Women’s Studies of Birzeit University), and Janet Jakobsen (Department of Women, Gender, and Sexuality Studies at Barnard College)

2015-17

UN Women

“In the Absence of Justice”

2013-14

UN Women

“Palestinian Women Access to Justice in the West Bank”

2012-15

Luce Foundation

“The Fusion between Religious Claims and Nationalism with Nadim Rouhana (The Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University)

2010-12

YWCA – Jerusalem

“The Politics of Birth in Occupied Jerusalem”

2009-12

INCOR, International Conflict Research Institute, University of Ulster, Northern Ireland

“Death and Dying in Occupied Jerusalem”

2009-11

United States Institute for Peace (USIP)

“Community Engaged Courses as a Vehicle for Peacebuilding” with Professor Daphna Golan (Faculty of Law at the Hebrew University)

 

2008-10

Israel Internet Association

“Child Sexual Solicitation and the Internet”

2007-2008

Women for Women’s Human Rights (WWHR)

“Femicide, Body-politics and Multi-bureaucratic Systems: The Palestinian Case”

2006-2007

Pince Foundation

“Women and Children and the Attack on the Home in Conflict Zones”

2006-2007

Ford Foundation

“Gender and Human Rights: Criminology, Victimology and Social Activism”

2006

World Vision International

“Children and Trauma: A Critical Race Perspective”

2006

Minerva Center for Human Rights

“The Safe Home: Attacking the Home in Conflict Zones”

2005-2006

Konrad Adenauer Stiftung

“Law and House Demolitions in East Jerusalem”, Jerusalem Center for Women

2005-2006

World University Service – Britain

“Gender, Occupation and Education: Law, Gender and the Militarization of Spaces in the Palestinian Authority, Women’s Studies Center, Jerusalem

2004-2005

Women’s Studies Center

“Women and Political Conflict: The Case of Palestinian Women in Jerusalem”

2002-2003

EEU through Kvina Tel Kvina

“Women and Political Conflict: The Case of Palestinian Women in Jerusalem”

2002

World Health Organization, Department of Injuries and Violence Prevention in collaboration with the Department of Women’s Health

“Criminalization of Sexual Violence: The Case-study of Egypt, Lebanon, Jordan and Palestine

2001-2002

The Centre for Islamic and Middle Eastern Law (CIMEL) at the School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London and INTERIGHTS

“The Child’s Voice in the Legal System: The Case of Jordan and Palestine”

2001-2002

Spanish Agency of International Development Cooperation

“Dialoging with the Muted: Women Empowerment and Silencing”

2001-2002

Konrad Adenauer Stiftung

“Trauma and War: The Palestinian Case-study”

2000-2002

UNIFEM

“The Perception and Attitudes of Victims and Criminal Justice Professionals towards Femicide: A Case-study of Jordanian and Palestinian Society”

1999-2000

Warburg Foundation

“Disclosure of Sexual Abuse amongst Girls and Its Concomitant Threat of Femicide: The Case of Palestinian Society”

1998-99

UNIFEM

“Mapping and Analyzing the Landscape of Femicide: The Palestinian Case study”

1998-99

Silvert Center

“Policing Women Battering in the Arab Community in Israel” with Edna Erez

1997-98

Brookdale Center

“Examining Intervention Programs Addressing Female Child Sexual Abuse: The Case-study of Palestinians and Israelis”

1994-96

Israeli Ministry of Science and Technology

“The Applicability of the Law against Family Violence (1991) among Palestinians Living in Israel”

1992-93

Truman Institute of the Hebrew University of Jerusalem

“Perception, Attitude, and Social Reaction toward Wife Abuse among Palestinian Women in East Jerusalem” (for completing doctoral dissertation research)

 

 

 

SUBMITTED BIDS AWAITING DECISION

ERC, “State Political Violence, Dismemberment and the Governance of Hope (2,500,000 €)

 

Selected Conferences and Workshop Organization

Policing and Empire-Webinar, University of California – Los Angeles, November 2020

Unchilding in the Middle East and North Africa- MESA, October, 2020

Palestinian Women’s Activism, Online Book Discussion, September 2020

Concerning Palestine/Israel: Thinking with Achille Mbembe, Online Symposium, September 2020

State Crime and Gender Based Violence, Queen Mary University of London – ISCI, February 2020

UK Mental Health Corona and State Criminology in Occupied East Jerusalem, UK Mental Health Network, April 2020

Home and Homeland, Netherlands Institute for Advance Study in the Humanities and Social Sciences, June 2020

State Crime and Combat Proven Politics, Queen Mary University of London – ISCI, March 2019

Global Governance of the Intimate, Luce Foundation, Columbia University, New York, September 2018

Palestinian Women’s Access to Justice, Gender Studies Program, Mada al-Carmel, Haifa, July 2016

Religious Claims, Nationalism, and Human Suffering, Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, April 2016

Colonization and the Law, Law and Society Association Program Committee, June 2012

Feminist Thought as a Tool for Resistance, Gender Studies Program, Mada al-Carmel, Haifa, June 2007

Victimology between the Local and the Global, Institute of Criminology, The Hebrew University of Jerusalem, May 2007

 

Courses Taught

2020- State Racism and Crime, Bachelor’s Level, Faculty of Law – Institute of Criminology, The Hebrew University of Jerusalem

2018- Law, Society and Racism, Master’s and Doctoral Level, Faculty of Law – Institute of Criminology, The Hebrew University of Jerusalem

2018- The Politics of Childhood: A Critical Perspective, Master’s Level, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem

2015-16 Children, Victimization and Crime, Master’s and Doctoral Level, Faculty of Law – Institute of Criminology, The Hebrew University of Jerusalem

2013-16 Clinical Models in Gender and Human Rights, Bachelor’s Level, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem

2011- Law, Society and Critical Race Theory, Georgetown University Law Center

2010-14 Surveillance, Securitization and ICT: A Critical Perspective, Master’s Level, Faculty of Law – Institute of Criminology, The Hebrew University of Jerusalem

2010- Advanced Theories in Criminology, Master’s and Doctoral Level, Faculty of Law – Institute of Criminology, The Hebrew University of Jerusalem

2008- Public Diplomacy: Bottom Up, Bachelor’s Level, School of Communication and Public Diplomacy, University of Southern California

2008 Gender and Human Rights, Master’s and Doctoral Level, Center for the Study of Women, University of California – Los Angeles

2006-10 Gender and Human Rights: Local and Global Perspective, Master’s Level, School of Social Work and Social Welfare & Faculty of Law – Institute of Criminology, The Hebrew University of Jerusalem

2005-2008 Social Work and the Law, Master’s Level, School of Social Work and Social Welfare

2004-2007 Social Deviance Theories, Bachelor’s Level, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem

2003-2011 Theories in Criminology, Master’s Level, Faculty of Law – Institute of Criminology, The Hebrew University of Jerusalem

2003-2010 Women and Welfare, Bachelor’s Level, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem

2003-2008 Victimology: An International Perspective, Master’s Level, Faculty of Law – Institute of Criminology, The Hebrew University of Jerusalem

2003-2008 Domestic Violence: A Cross-cultural Perspective, Master’s Level, School of Law, University of California – Los Angeles & School of Law, University of Southern California

2003-2004 Women and Children in the Criminal Justice System, Master’s Level, School of Social Work and Social Welfare, The Hebrew University of Jerusalem

2003-2004 Women, Militarization and War, Master’s and Doctoral Level, Women Studies Center, University of California – Los Angeles

 

PUBLICATIONS

 

Doctoral Dissertation

“Perception, Attitude, and Social Reaction toward Wife Abuse among Palestinian Women in East Jerusalem”

Supervisors: Professors Stan Cohen and Simha Landau

Date of Award of Degree: 1995

 

Books

Incarcerated Childhood and the Politics of Unchilding, 2019, Cambridge: Cambridge University Press.

 

Reviewed by:

Heidi Morrison (2020). Journal of Palestine Studies 49(3): 82-84

Security Theology, Surveillance and the Politics of Fear, 2015, Cambridge: Cambridge University Press.

 

Reviewed by:

Sarah Ihmoud (2016). Journal of Middle East Women’s Studies 12(20): 261-63.

Mehraj ud Din (2018). Religion & Theology 25(3-4): 419-23.

Omar Jabary Salamanca (2017). International Journal of Middle East Studies 49(1): 186-88.

Penny Johnson (Summer 2016). Jerusalem Quarterly 66: 109-13.

Matteo Capasso (2016). Middle East Critique 25(1): 63-70.

Jess Bonnan-White (2016). Review of Middle East Studies 50(1): 118-21.

Militarization and Violence against Women in Conflict Zones: A Palestinian Case-study, 2009, Cambridge: Cambridge University Press.

 

Reviewed by:

Lila Abu-Lughod (2011). American Ethnologist 38(1): 207-208.

Kathleen Barry (2010). Women’s Studies International Forum 33(2): 149-50.

Stephanie Chaban (2010). H-Minerva: Humanities and Social Sciences Online. http://www.h-net.org/reviews/showrev.php? id=30366.

Sue-Ann Harding (2010). The Translator 16(2), Special Issue: Translation and Violent Conflict: 345-49.

Lisa Hajjar (2011). Journal of Middle East Women’s Studies 7(1): 120-23.

Women and Political Conflict: The Case of Palestinian Women in Jerusalem (with N. Abdo), 2006, Jerusalem: Women’s Studies Center, 106 pp.

Mapping and Analyzing the Landscape of Femicide in Palestinian Society, 2004, Jerusalem: Women’s Centre for Legal Aid and Counselling, 95 pp.

Tribal Justice and Its Effect on Formal Justice in Palestine (with M. Abdulhadi), 2003, Birzeit: Institute of Law Birzeit University (in Arabic), 127 pp.

 

Edited Books

When Politics Are Sacralized: International Comparative Perspectives on Religious Claims and Nationalism (with N.N. Rouhana), forthcoming 2021, Cambridge: Cambridge University Press.

Engaged Students in Conflict Zones, Community Engaged Courses in Israel as a Vehicle for Change (with Y.D. Markovish and D. Golan), 2019, Palgrave Macmillan Press.

Palestinian Feminist Writings: Between Oppression and Resistance, Haifa: Mada al-Carmel, Arab Center for Applied Social Research (in Arabic), 2007, 338 pp.

 

Monographs

In the Absence of Justice: Embodiment and the Politics of Militarized Dismemberment in Occupied East Jerusalem (with S. Ihmoud), 2016, UN Women.

Access Denied: Palestinian Women’s Access to Justice in the Occupied West Bank (with S. Daher-Nashef), 2014, UN Women, 148 pp.

Birthing in Occupied East Jerusalem: Palestinian Women’s Experience of Pregnancy and Delivery, 2012, Jerusalem: YWCA, 85 pp.

Trapped Bodies and Lives: Military Occupation, Trauma and the Violence of Exclusion, Jerusalem: YWCA, 75 pp.

The United Nations Security Council Resolution 1325: Implementation in Palestine and Israel 2000-2009, 2010, Jerusalem: Norwegian Church Aid, 92 pp.

Gender and the Militarization of Education in Palestine, 2007, Jerusalem: Women Studies Center (in Arabic), 84 pp.

Facing the Wall: Palestinian Children and Adolescents Speak about Israeli Separation Wall, 2007, Jerusalem: World Vision Jerusalem, West Bank, and Gaza, 58 pp.

Coping with Trauma: Palestinian Children Voicing Out Their Rights (with S. Khsheiboun), 2006, Australia: World Vision International, 112 pp.

Women and War in Palestine (with K. Abu-Baker, S. Awaidah, and E. Dabit), 2005, Jerusalem: Women Studies Center, 156 pp.

Child Sexual Abuse and the Criminal Justice System in Jordan and Palestine, Research report submitted to UNIFEM, 2004, New York: UNIFEM, 119 pp.

 

Book Chapters

Speaking Life, Speaking Death: Jerusalemite Children Confronting Israel’s Technologies of Violence (2020), In The Emerald Handbook of Feminism, Criminology, and Social Change, 253-70, Emerald Publishing Limited.

Violence against Palestinian Women in the West Bank (with A. Wing) (2017), In L. Goodmark & R. Goel (eds.), Comparative Perspective on Gender Violence, New York: Oxford University Press.

Gendered Suffering and the Eviction of the Native: The Politics of Birth in Occupied East Jerusalem (2017), In D. Haynes, F. Ni Aolain, N. Valjii & N. Cahn (eds.), Oxford Handbook on Gender and Conflict, Oxford: Oxford University Press.

Settler Colonialism, Surveillance and Fear (2017), In N. Rouhana (ed.), Palestinians in Israel, Cambridge: Cambridge University Press.

Death and Dying in My Jerusalem: The Power of Liminality (2014), In B. Hamber & E. Gallagher (eds.), Psychosocial Perspectives on Peacebuilding, 255-87, Springer International Publishing.

Terrorism and the Birthing Body in Jerusalem (2014), In S. Perera & S. Razack (eds.), At the Limits of Justice: Women of Colour Theorize Terror, 38-56, University of Toronto Press.

(En)gendering De-development in East Jerusalem: Thinking through the ‘Everyday’ (with R. Busbridge) (2014), In M. Turner & O. Shweiki (eds.), Decolonizing Palestinian Political Economy: De-development and Beyond (Rethinking Peace and Conflict Studies), 77-94, London: Palgrave Macmillan.

Counter-narratives of Palestinian Women: The Construction of Her-story and the Politics of Fear (2011), In M.. Ennaji & F. Sadiqi (eds.), Gender and Violence in the Middle East, 29-59, New York: Routlege.

Education and the Israeli Industry of Fear (2010), In A.E. Mazawi & R.G. Sultana (eds.), Education in the Arab Region: Global Dynamics, Local Resonances, World Yearbook of Education, 335-49, New York: Routledge.

Palestine (2007), In D.S. Clark (ed.), Encyclopedia of Law & Society: American and Global Perspectives, 1091-92, Los Angeles: Sage.

When Laws are Tools of Oppression: Palestinian Women Counter Discourse against the Policy of House Demolition (2007), IN D. Barak-Erez, S. Yanisky-Ravid, Y. Bitton & D. Pugach (eds.), Iyuni Mishpat Migdar Ve Feministm, 463-500, Kirvat Uno: Navo (in Hebrew).

Politics, Tribal Justice and Gender: Perspectives in the Palestinian Society (2006), In A. Hans-Jorg, J.M. Simon, H. Rezaei, H.C. Rohne & E. Kiza (eds.), Conflicts and Conflict Resolution in Middle Eastern Societies: Between Tradition and Modernity, 535-56, Berlin: Max Planck Institute.

Researching Women’s Victimization in Palestine: A Socio-legal Analysis (2005), In L. Welchman & S. Hossain (eds.), Honor Crimes, Paradigms, and Violence against Women, 160-80, London: Zed Books.

Negotiating the Present and Historicizing the Future: Palestinian Children Speak about the Israeli Separation Wall (2005), In D. Champagne & I. Abu-Saad (eds.), Indigenous and Minority Education: International Perspectives on Empowerment, 178-200, Beer Sheva: Negev Center for Regional Development.

Opposing the Ostracism: A Contextually Sensitive Mode of Intervention for Handling Female Abuse (2003), In E. Leshem & D. Roer-Strier (eds.), Cultural Diversity: A Challenge to Human Service, 255-74, Jerusalem: Magnes Press (in Hebrew).

Who Are We Protecting: Palestinian Girls in Israel and the Child Protection Policy (2003), In M. Hovay (ed.), Crime and Punishment: A Review of the Criminal Justice System in Israel, 553-83, Jerusalem: Hmachon Lmahkar Hakika Vemishpat [Institute for Comparative Judicial and legal Studies] (in Hebrew).

Growing from Within: The De-colonization of the Mind (2002), In R. Lentin & N. Abdo (eds.), Women and the Politics of Military Confrontation: Palestinian and Israeli Gendered Narratives of Dislocation, 176-94, Oxford: Berghahn.

Women Victimization in Palestinian Society (2000), In A. Mannaa’a (ed.), The Palestinians in the Twentieth Century: An Inside Look, 153-204, Jerusalem: Van Leer Institute.

Development of Identity under the Oppression of Occupation: The Palestinian Case (1999), In H. Gordon (ed.), Looking Back at the June 1967 War, 113-22, London: Praeger.

Crime of War, Culture, and Children’s Rights: The Case-study of Female Palestinian Detainees under Israeli Military Occupation (1998), In G. Douglas & L. Sebba (eds.), Children’s Rights and Traditional Values, 228-48, Dartmouth: Ashgate.

Introduction (1995), In A. Khader (ed.), Towards Equality: An Examination of the Status of Palestinian Women, 4-13, Jerusalem: Women’s Centre for Legal Aid and Counselling.

Fear of Sexual Harassment: Palestinian Adolescent Girls in the Intifada (1994), In E. Augustin (ed.), Palestinian Women: Identity and Experience, 171-79, London: Zed Books.

Community Work within Palestinian Society, 76-93, Jerusalem: Federation of Charitable Societies (in Arabic).

 

Articles in Refereed Journals

Unchilding and the Killing Boxes, 2020, Journal of Genocide Research

Gun to Body: Mental Health against Unchilding, 2020, International Journal of Applied Psychoanalytic Studies 17: 126-45.

Necropenology: Conquering new bodies, Psychics, and Territories in East Jerusalem, 2020, Identities 27(3): 285-301.

Arrested Childhood in Spaces of Indifference: The Criminalized Children of Occupied East Jerusalem (with S. Odeh), 2019, Canadian Journal of Women and the Law.

Children, Human Rights Organizations, and the Law under Occupation: The Case of Palestinian Children in East Jerusalem (with B. Kovner), 2018, The International Journal of Human Rights.

Child Arrest, Settler Colonialism, and the Israeli Juvenile System: A Case Study of Occupied East Jerusalem (with B. Kovner), 2018, British Journal of Criminology 58(3): 709-29.

The Occupation of the Senses: The Prosthetic and Aesthetic of State Terror, 2017, British Journal of Criminology 57: 1279-1300. Winner of the Radzinowicz Prize 2017 for the Article that Most Contributes to the Knowledge of Criminal Justice and Criminal Justice Issues.

At the Limits of the Human: Reading Postraciality from Palestine, 2016, Ethnic and Racial Studies: 2252-60.

The Biopolitics of Israeli Settler Colonialism: Palestinian Bedouin Children Theorize the Present, 2016, Journal of Holy Land and Palestine Studies 15(1): 7-29.

Infiltrated Intimacies: The Case of Palestinian Returnees, 2016, Feminist Studies 42(1): 166-93.

Is the Violence of Tag Mehir a State Crime? (with Y. David), 2015, British Journal of Criminology 56(5): 835-56.

Childhood: A Universalist Perspective for How Israel is Using Child Arrest and Detention to Further its Colonial Settler Project, 2015, International Journal of Applied Psychoanalytic Studies 12: 223-44.

A Rejoinder to Robert Cherry (with N. Griecci, H. Zubi & R. Busbridge), 2015, Feminist Economics 20(2): 164-86.

The Political Work of Suffering: A Transformative Examination, 2015, Borderlands 14(1): 1-6.

Necropolitical Debris: The Dichotomy of Life and Death, 2015, State Crime Journal 4(1): 34-51.

The Politics of Birth and the Intimacies of Violence against Palestinian Women in Occupied East Jerusalem, 2015, British Journal of Criminology 55(6): 1187-1206.

Criminalizing Pain and the Political Work of Suffering: The Case of Palestinian “Infiltrators”, 2015, Borderlands 14(1): 1-28.

Context-informed, Counter-hegemonic Qualitative Research: Israeli/Palestinian Research Team Studying Loss (with D. Roer-Strier), 2015, Qualitative Social Work.

Stolen Childhood: Palestinian Children and the Structure of Genocidal Dispossession, 2015, Settler Colonial Studies.

Sexual Violence, Women’s Bodies, and Settler Colonialism (with S. Daher-Nashef & S. Ihmoud), 2014, Journal of Palestine Studies (in Arabic).

Palestinian Children as Tools for ‘Legalized’ State Violence, 2014, Borderlands 13(1): 1-24.

Two Letters from Jerusalem: Haunted by Other Breathing (with S. Ihmoud), 2014, Jerusalem Quarterly 59: 8-11.

Exiled at Home: Writing Return and the Palestinian Home (with S. Ihmoud), 2014, Biography 37(2): 377-97.

Palestinian Feminist Critique and the Physics of Power: Feminist Between Thought and Practice, 2014, Feminist@Law 4(1): 1-18.

Community-engaged Courses in a Conflict Zone: A Case Study of the Israeli Academic Corpus (with D. Golan), 2014, Journal of Peace Education 11(2): 181-207.

Funding Pain: Bedouin Women and Political Economy in the Naqab/Negev (with N. Griecci, H. Zubi & R. Busbridge), 2014, Feminist Economics 20(2): 164-86.

Living Death, Recovering Life: Psychosocial Resistance and the Power of the Dead in East Jerusalem, 2014, Intervention: International Journal for Mental Health, Psychosocial Work and Counseling in Areas of Armed Conflicts 12(1): 16-29.

Criminality in Spaces of Death: The Palestinian Case-study, 2014, British Journal of Criminology 54: 38-52. Winner of the Radzinowicz Prize 2014 for the Article that Most Contributes to the Knowledge of Criminal Justice and Criminal Justice Issues.

Human Suffering in Colonial Contexts: Reflections from Palestine, 2013, Settler Colonial Studies 4(3): 277-90.

Femicide and Colonization Between the Politics of Exclusion and the Culture of Control (with S. Daher-Nashef), 2013, Violence against Women 19(3): 295-315.

Yaffa: Exile in the Homeland and Growth (with H. Zubi), 2013, Journal of Palestine Studies 93: 50-65 (in Arabic).

Casting Out ‘Citizenship’: Israel’s Eviction of Palestinians, 2012, Review of Women’s Studies, Institute of Women’s Studies, Birzeit University 7: 47-59.

Vernacularizing Feminist Knowledge: Feminist Thought between the Physics of Power and Security Theology, 2012, Bahithat: Lebanese Association of Women Researchers (in Arabic).

Jerusalem, Palestine, and the Politics of Everydayness in Colonial Context, 2012, Journal of Palestine Studies 85: 54-64 (in Arabic).

Living Death and the Dead in the Palestinian Society: Dying in Jerusalem (with S. Daher-Nashef), 2012, Bahithat: Lebanese Association of Women Researchers (in Arabic).

The Grammar of Rights in Colonial Contexts: The Case of Palestinian Women in Israel, 2012, Middle East Law and Governance 4: 106-51.

Trapped: The Violence of Exclusion in Jerusalem, 2012, Jerusalem Quarterly 49: 6-25.

‘It is Up to Her’: Rape and the Re-victimization of Palestinian Women in Multiple Legal Systems, 2011, Social Difference 1: 30-45.

E-resistance and Technology In/security in Everyday Life: The Palestinian Case, 2011, British Journal of Criminology 52(1): 55-72.

E-resistance among Palestinian Women: Coping in Conflict-ridden areas, 2011, Social Service Review 85(2): 179-204.

Palestinian Women and the Politics of Invisibility: Towards a Feminist Methodology, 2010, Peace Prints: South Asian Journal of Peacebuilding 3(1): 1-21.

Panoptical Web: Internet and Victimization of Women (with T. Barenbloom), 2010, International Review of Victimology 17: 69-95.

Palestinian Women’s Voices Challenging Human Rights Activism (with S. Khsheiboun), 2009, Women’s Studies International Forum 32: 354-62.

The Political Economy of Children’s Trauma: A Case Study of House Demolitions in Palestine, 2009, Feminism and Psychology 19(3): 335-42.

The Gendered Nature of Education under Siege: A Palestinian Feminist Perspective, 2008, International Journal of Lifelong Education 27(2): 179-200.

Negotiating the Present, Historicizing the Future: Palestinian Children Speak about the Israeli Separation Wall, 2006, American Behavioral Scientist Journal 49(8): 1101-34.

Voice Therapy for Women Aligned with Political Prisoners: A Case Study of Trauma among Palestinian Women in the Second Intifada, 2005, Social Service Review 79(2): 322-43.

Disclosure of Child Abuse in Conflict Areas, 2005, Violence Against Women 11(10): 1263-91.

Counter-spaces as Resistance in Conflict Zones: Palestinian Women Recreating a Home, 2005, Journal of Feminist Family Therapy: An International Forum 17(3-4): 109-41.

The Hidden Casualties of War: Palestinian Women and the Second Intifada, 2004, Indigenous Peoples’ Journal of Law, Culture & Resistance 1(1): 67-82.

Racism, Militarisation and Policing: Police Reactions to Violence against Palestinian Women in Israel, 2004, Social Identities 10(2): 171-94.

Imposition of Virginity Testing: A Life-saver or a License to Kill, 2004, Social Science and Medicine 60: 1187-96.

Re-examining Femicide: Breaking the Silence and Crossing ‘Scientific’ Borders, 2003, Signs 28(2): 581-608.

Integrating a Victim Voice in Community Policing of Domestic Violence: A Feminist Critique (with E. Erez), International Review of Victimology 9(2): 113-35.

Policing Violence against minority Women in Multicultural Societies: Community and the Politics of Exclusion (with M. Adelman & E. Erez), Police and Society 7: 105-33.

Liberating Voices: The Political Implications of Palestinian Mother Narrating Their Loss, 2003, Women’s Studies International Forum 26(5): 391-407.

Femicide and the Palestinian Criminal Justice System: Seeds of Change in the Context of State Building?, 2002, Law and Society Review 36(3): 577-605.

Using the Dialogue Test to Break Mental Chains: Listening and Being Heard, 2001, Social Science Review 75(1): 135-50.

The Efficacy of Israeli Law in Preventing Violence within Palestinian Families Living in Israel, 2000, International Review of Victimology 7: 47-66.

Blocking Her Exclusion: A Contextually Sensitive Model of Intervention for Handling Female Abuse, 2000, Social Service Review 74(4): 620-34.

Towards Cultural Definition of Rape: Dilemmas in Dealing with Rape Victims in Palestinian Society, 1999, Women’s Studies International Forum 22(2): 157-73.

Law, Politics, and Violence against Women: The Case-study of Palestinian-Israelis, 1999, Law and Policy 21(2): 189-211.

Psychological Responses in Family Members after the Hebron Massacre (with S. Elbedour, A.M. Baker, M. Irwin & R. Belmaker), 1999, Depression and Anxiety 9: 27-31.

The Politics of Disclosing Female Sexual Abuse: A Case Study of Palestinian Society, 1999, Child Abuse & Neglect 23(12): 1275-93.

The Effects of Political and Military Trauma on Children: The Palestinian Case (with A.M. Baker), Clinical Psychology Review 19: 935-50.

Reactions to a Case of Female Child Sexual Abuse in the Palestinian Society: Protection, Silencing, Deterrence, or Punishment, 1998, Plilim 7: 16-95 (in Hebrew).

Tolerating Battering: Invisible Way of Social Control, 1997, International Review of Victimology 5: 1-21.

Wife Abuse: A Method of Social Control, 1997, Israel Social Science Research 12(1): 59-72.

Wife Abuse in Palestinian Society: Social Phenomenon or Social Problem (with A.M. Baker), 1997, Arab Studies Quarterly 19(20): 41-55.

Fear of Crime in the Armenian Quarter of Jerusalem: Physical and Social Correlates, 1995, Crime Prevention Studies 4: 185-97.

Differential Effects of Trauma on Spouses of Traumatized Households (with A.M. Baker), Journal of Traumatic Studies 8: 58-72.

 

Edited Special Journal Issues

State Crime: Israel/Palestine (with P. Green), 2016, State Crime Journal.

The Politics of Suffering, 2015, Borderlands.

Victimology between the Local and the Global, 2010, International Review of Victimology.

 

Articles in Non-Refereed Periodicals and Position Papers

Ana Sumud: I Am Steadfastness, 2019, https://book.stopthewall.org/ana-sumud-i-am-steadfastness/.

Tag Mehir: The Different Faces of Zionism (with Y. David), 2016, Malafat Mada.

Going to the Ecclesiastical Courts for Protection and Access to Justice: An Indigenous Feminist Reading (with S. Khsheiboun), 2015, Haifa: Mada al-Carmel, Arab Center for Applied Social Research, http://mada-research.org/en/files/2015/02/shalhoubkevorkiankhasheiboun-Feb-17-final.pdf.

Palestinian Women’s Interactions with the Israeli Police Force: Access to Justice for Palestinian Women in Israel (with S. Mokari-Renawi), 2014, Haifa: Mada al-Carmel, Arab Center for Applied Social Research, http://mada-research.org/en/files/2014/11/position-paper-Num-2.pdf.

The Politics of Killing Women in Colonized Contexts (with S. Daher-Nashif), 2012, Jadaliyya, December 17, http://www.jadaliyya.com/pages/index/9061/the-politics-of-killing-women-in-colonized-context.

How Do We Read Violence against Palestinian Women in Israel, 2010, Jadal 6: 1-14.

The Physics of Power and the Challenges of the Palestinian Feminist Discourse: Between Thought and Practice, 2009, Jadal 4: 1-13.

Israeli Policies of House Demolitions, and the Struggle for Memory, Land, and Identity: A Feminist Perspective, 2007, Balsam-Ramallah 383: 60-62 (in Arabic.

 

 

 

 

 

קראו פחות
שירה

שירה ורדי

נושא המחקר: סביבתנות בפריפריה - התרת הפרדוקס: זהויות ערכים ויחסי כוח, והקשר שלהם לעמדות והתנהגות סביבתית בקרב אוכלוסיות בפריפריה.
בהנחיית: ד"ר איתי גרינשפן
תושבת פריפריה, המרותקת מהמורכבות והעושר החברתי והסביבתי של המרחב שבו אני מתגוררת, וחוקרת אותו. מגדלת שישה ילדים בקיבוץ ניר דוד. צולחת את הדרך הארוכה לעיר הקודש בקו הזום או בכביש הבקעה.