תנאי מעבר

 

כתנאי מעבר לשנה ב' והמשך הלימודים במסגרת המסלול הישיר על התלמיד לסיים בהצלחה את הקורסים בתוכנית הלימודים המלאה שלהם בשנה א' (12 ש"ש = 24 נ"ז, ללא ההשלמות) בציון ממוצע של 90 לפחות.

תנאי מעבר למעמד של תלמיד מחקר (שלב א').

תלמידי המסלול הישיר יורשו להרשם כתלמיד מחקר (שלב א') אם יעמדו בתנאים הבאים:

א. סיימו תכנית מלאה בהקף 39 נ"ז של לימודי מוסמך.

ב. יתקשרו למדריך אשר יהיה מוכן לקבל על עצמו את הדרכתם בעבודת הדוקטורט.

ג. עומדים בתקנון הרשות לתלמידי מחקר.

לאחר שהתקבל כתלמיד מחקר שלב א', תלמיד המסלול הישיר לדוקטורט, יידרש ע"י הרשות לתלמידי מחקר, ללמוד לימודי השלמה בהיקף של 6 ש"ש (12 נ"ז).

קבלת תואר מוסמך בעבודה סוציאלית במהלך הלימודים במסלול ישיר לדוקטורט.

תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יהיה זכאי לתואר מוסמך לאחר שצבר את כל נקודות הזכות הדרושות לתואר מוסמך במסלול מחקר .

קבלת תואר מוסמך למי שפורש מהמסלול הישיר

תלמיד אשר לא עמד בדרישות התכנית כנ"ל במועדים ובתנאים הנדרשים או מי שיבחר לפרוש מן המסלול הישיר יוכל להשלים את לימודי המוסמך, בהתאם לדרישות תוכנית המוסמך, ולקבל תואר מוסמך.