תנאי מעבר לשנה ב'

 

תלמיד שנה א' בתכנית המוסמך בניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים יעבור לשנה ב' רק אם עבר את קורסי החובה הרלוונטיים של שנה א' (המפורטים מטה) בציון 60 לפחות:

     03802 חשיבה מדעית

     03804 עיבוד נתונים וניתוחם

     03833 תיאוריה ארגונית

     03884 החברה האזרחית והמגזר השלישי

     03590 מנהיגות ושינוי בארגונים ללא כוונות רווח

     03113 מדיניות כלפי המגזר השלישי בישראל.