תנאי מעבר לשנה ב'

 

תלמיד שנה א' בתכנית המוסמך בניהול מלכ"רים וארגונים קהילתיים יעבור לשנה ב' רק אם עבר את קורסי החובה הרלוונטיים של שנה א' (המפורטים מטה) בציון 60 לפחות:

     03802 חשיבה מדעית

     03884 החברה האזרחית והמגזר השלישי