המסלול המחקרי

תוכנית המוסמך מעודדת תלמידים ללמוד במסלול המחקרי הכולל כתיבת עבודת גמר (תזה). 
במסלול זה היקף הלימודים 36 נ״ז. המעבר למסלול המחקרי ייעשה בשנת הלימודים השנייה בלבד.

מפגש בזום לקראת התיזות -  הכרות עם המרצים 11.1.21

מפגש בזום לקראת התיזות -  הכרות עם המרצים 18.1.21

התנאים לקבלה למסלול המחקרי החל משנת תשע"ט

 • מי שממוצע ציוניו 90 לפחות בקורסי המוסמך שנלמדו בסמסטר א' שנה א' (מינימום 8 נ"ז).
 • מי שגיבש נושא מוגדר שישמש נושא התזה וקיבל הסכמה בכתב של חבר/ה בסגל קבוע של בית הספר להנחותו במחקר המוצע (ראו רשימת חברי הסגל ותחומי המחקר שלהם).
 • לא תתקבל מועמדותו של מי שקיבל את הציון הנדרש בעקבות אישור מיוחד לחזור על קורס.


לחצו כאן כדי לעבור להנחיות לכתיבת הצעת מחקר ועבודת גמר   

 

לוח זמנים לכתיבת עבודת התיזה

 1. עד ראשית מרס (ה-1.3) – אישור של הצעת המחקר, כולל אישור ועדת אתיקה
 2. עד אמצע חודש יולי (ה-15.7) – סיום איסוף הנתונים וניתוחם
 3. עד סוף ספטמבר (ה-30.9) –  *הגשת העבודה

*במידה ועבודת התיזה לא הוגשה עד לתאריך הנקוב, יש לפנות לראש/ת התוכנית ולד"ר ארנה שמר לקבל אישור להגשת העבודה עד ל31.12 של אותה השנה

 

סטודנט במעמד משלים למחקר

סטודנט רשאי להגיש בקשה לכתיבת עבודת גמר לאחר סיום לימודיו בתכנית המוסמך בעבודה סוציאלית במסלול הלא מחקרי.

בקשה לכתוב עבודת גמר תידון רק אם ממלא המועמד אחר התנאים הבאים:

1. סיום תואר המוסמך בציון ממוצע של 92 ומעלה.

2.גיבוש נושא מוגדר שישמש נושא התזה וקבלת הסכמה בכתב של חבר/ה בסגל הקבוע של בית הספר להנחות את המועמד במחקר המוצע (ראו  רשימת חברי הסגל ותחומי העניין שלהם).

עמידה בתנאים אלה אינה מקנה זכות לכתוב עבודת גמר. בית הספר ידון בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד/ת ובהתאם ליכולת הקליטה של תכנית המוסמך.

מועמד שיורשה לכתוב עבודת גמר חייב להירשם לאוניברסיטה העברית "כתלמיד משלים למחקר" ויחויב בשכר לימוד בהתאם לנהלי שכר לימוד הנהוגים באוניברסיטה.

תלמיד אשר סיים לימודיו באוניברסיטה העברית במהלך 5 השנים שקדמו להגשת מועמדותו להשלמת כתיבת עבודת גמר, יהיה פטור מהשתתפות בסמינר תזה בכפוף לשיקול דעת ראשת התכנית. במקרה זה, הצעת המחקר שלו תיקרא ותידון ע"י המנחה וע"י קורא שני. 

עבודת הגמר במסלול ההשלמה למחקר תוגש לכל המאוחר ב-30.9.  סטודנט שלא יעמוד בלוח זמנים זה לא יורשה להמשיך בכתיבת העבודה.

התעודה והציון הסופי לתואר מוסמך בעבודה סוציאלית לא ישונו בעקבות השלמת כתיבתה של עבודת גמר. סטודנט המסיים את המסלול בהצלחה יקבל על כך אישור נפרד.

 

 

התנאים לקבלה למסלול המחקרי עד לשנת תשע"ח כולל
התלמידים שהתקבלו בשנת תשע"ז צריכים לעמוד
בתנאי הקבלה הנכונים לתשע"ז

תנאי הקבלה למסלול המחקרי

רשאים להגיש מועמדותם למסלול זה מי שעומדים בכל אחד מהתנאים הבאים:

 • מי שממוצע ציוניו 90 לפחות בקורסי המוסמך הנלמדים בשנת הלימודים הראשונה.
 • מי שציונו 87 לפחות בכל אחד משני הקורסים: 03802 חשיבה מדעית, 03754 התפתחות בגיל הרך: תהליכים רגשיים וחברתיים. לא תתקבל מועמדותו של מי שקיבל את הציון הנדרש בעקבות אישור מיוחד לחזור על הקורס.לא תתקבל מועמדותו של מי שקיבל את הציון הנדרש בעקבות אישור מיוחד לחזור על הקורס.
 • מי שלא עמד בדרישות הציונים בקורסים החוסמים (03802 , 03754) אבל השיג ממוצע של 93 לפחות בשנה א' במוסמך.
 • מי שצבר לפחות 18 נ"ז בלימודי המוסמך במהלך השנה הראשונה.
 • מי שגיבש נושא מוגדר שישמש נושא התזה וקיבל הסכמה בכתב של חבר/ה בסגל הקבוע של בית הספר להנחותו במחקר המוצע (ראו רשימת חברי הסגל ותחומי המחקר שלהם).

דרישות המסלול המחקרי

 • מעבר בהצלחה של קורסי החובה הבאים:
  • סמינר תזה (03940)
  • שיטות מחקר למתקדמים (כמותני 03560 או איכותני 03402)
 • כתיבת עבודת גמר (תזה)