תנאי קבלה והרשמה

 

ההרשמה לתכנית לשנת הלימודים תשפ"ג נפתחה בתאריך 23.01.2022  

ההרשמה למגמת הדרכה וייעוץ - תסתיים ב - 30.10.2022

ההרשמה למגמת מדיניות וניהול - תסתיים ב - 30.10.2022

ההרשמה למגמת בריאות הנפש - תסתיים ב - 15.07.2022

 

ועדת הקבלה תדון בכל בקשה בהתאם לכישורי המועמד ובהתאם ליכולת הקליטה של התכנית. יתקבלו בעלי הנתונים הטובים ביותר מבין אלה שממלאים אחר תנאי הקבלה.

מועמדים עם ציון ממוצע נמוך מדרישות הסף, יכולים להגיש בקשה להתקבל למוסמך והיא תידון בועדת חריגים של החוג.

 

תנאי הקבלה ללימודי המוסמך בגיל הרך

 • תנאי קבלה ספציפיים לכל אחת מהתכניות (פירוט להלן).
 • לימודי השלמה (פירוט להלן).
 • פטור אנגלית (פירוט להלן).

תנאי הקבלה למגמת הדרכה ויעוץ

 • תואר בוגר בציון 80 לפחות.
 • רצוי ניסיון של שנה לפחות בעבודה עם הגיל הרך.

 

תנאי הקבלה למגמת בריאות הנפש

 • תואר בוגר בציון 80 לפחות בתחומי הטיפול בילדים צעירים במסגרת טיפולית (עובדים סוציאליים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת ). 
 • ראיון קבלה אישי.
 • תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בתחום הגיל הרך. 

 

תנאי הקבלה למגמת מדיניות וניהול

 • תואר בוגר בציון 80 לפחות.
 • תינתן עדיפות למועמדים המגיעים מתחומי הניהול והפיקוח בגיל הרך או במסגרות טיפול או חינוך קרובות.

 

לימודי השלמה

לימודי ההשלמה נקבעים ע"י ועדת הקבלה לאחר בדיקת לימודים אקדמיים קודמים, ונועדו להקנות לכל התלמידים בסיס ידע משותף שהוא תנאי הכרחי לקבלה לתוכנית.
לימודים אלה יכללו את השיעורים הבאים מהתואר הראשון או קורסים מקבילים להם, בהתאמה ללימודיו הקודמים של המועמד:

 1. מבוא לסטטיסטיקה (עיבוד נתונים).  מומלץ: קורס השלמה מרוכז לפני תחילת שנת הלימודים שיתקיים בביה"ס  או  קורס סטטיסטיקה – מושגי יסוד.
 2. מבוא לשיטות מחקרמומלץ: קורס השלמה מרוכז לפני תחילת שנת הלימודים שיתקיים בביה"ס  או  קורס שיטות מחקר.

מי שיידרש להשלים קורס/ים בתחומים הנ"ל, יתקבל לתוכנית כתלמיד מן המניין רק לאחר סיום לימודי ההשלמה והשגת ציון ממוצע של 60 לפחות בלימודים אלה.
סיום לימודי ההשלמה הינם תנאי להמשך לימודים בתכנית.  לימודי ההשלמה לא ייחשבו כחלק מהלימודים לתואר.

בסוף הקיץ שלפני פתיחת שנת הלימודים יוצעו קורסי השלמה מרוכזים בתחומים הנ"ל, לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות.

 

פטור אנגלית

בהתאם לנהלי האוניברסיטה העברית, קבלת "פטור" ברמה אוניברסיטאית בלימודי אנגלית מהווה תנאי הכרחי לקבלה לתכנית המוסמך בגיל הרך. יש להציג פטור מאנגלית עד לסוף חודש ספטמבר שלפני שנת הלימודים המיועדת.

מי שאיננו בעל תואר בוגר מהאוניברסיטה העברית נדרש פטור ברמת מתקדמים א' באנגלית ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה  בעת הגשת המועמדות. (רשימת המוסדות המוכרים לפטור באנגלית).

מועמד שהמוסד בו הוא למד לתואר בוגר אינו ברשימת המוסדות המוכרים על-ידי האוניברסיטה העברית, נדרש להציג פטור חלופי על סמך הבחינה הפסיכומטרית, מבחן אמי"ר/אמיר"ם, או לימודי אנגלית כשפה זרה באוניברסיטה העברית.

 

סדרי הרשמה בתכנית

1.  כל המועמדים ירשמו במדור לרישום וקבלה באמצעות  אתר ההרשמה של האוניברסיטה העברית (רישום מקוון). 

    תלמידי חו"ל ירשמו דרך המשרד לקבלת תלמידים מחו"ל (בניין גולדשמידט, טל': 02-5882607). לפרטים נוספים על תהליך הרישום ניתן לעיין במדריך לנרשם.

2. במקביל - כל המועמדים, יש לפתוח חשבון במערכת להרשמה לתארים מתקדמים (EKMD) על מנת להעביר את המסמכים הדרושים לצורך תהליך הקבלה לתכנית:

 • תמונת פספורט סטנדרטית.
 • קורות חיים תמציתיים במתכונת של תבנית מקצועית המקובלת לחיפוש עבודה.
 • אישור זכאות לתואר בוגר/מוסמך קודם, עם חותמת וחתימת מוסד הלימודים.
 • גיליון ציונים של תואר הבוגר/המוסמך לעיל, עם חותמת וחתימת מוסד הלימודים.
 • שני מכתבי המלצה, אחד ממעסיק ואחד מסגל אקדמי.

 

מועמדותו של מי שלא ביצע את שני השלבים לעיל לא תועבר לטיפול ועדת הקבלה.
מי ששילם דמי רישום ולא העלה מסמכים למערכת ה-EKMD, תוזן לו דחייה על בסיס היעדר מסמכי קבלה עם סיומה של תקופת הרישום.

 

תהליך הקבלה

 • ועדת הקבלה תדון במועמדות רק לאחר שהמועמד שילם דמי רישום והעביר את כלל המסמכים הדרושים.
 • ועדת הקבלה תקבל החלטה בדבר מועמדות על סמך מסמכי המועמדות בלבד, אולם באפשרותה לזמן מועמד לראיון לפי ראות עיניה.
 • החלטת הועדה תימסר באופן רשמי דרך דוא"ל, בהתאם לפרטים שמסר המועמד בעת הגשת המועמדות.
 • מועמד יכול לערער על החלטת הוועדה תוך שבוע ימים מרגע קבלת ההודעה מהמזכירות. ערעור שיוגש לאחר מועד זה לא יועבר לטיפול הוועדה.